GERİ DÖN

Lisans Programları


İŞLETME FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI TİCARET (İngilizce) - - ULUSLARARASI TİCARET (İngilizce)

Program Tanımları

Uluslararası Ticaret Bölümü, İstanbul Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Ticaret alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü en az D notu alarak başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerini, uluslararası ticaret alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

Bu programdan mezun olanlar uluslararası ticaret alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü en az D notu alarak başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Örgün Eğitim

Yrd. Doç. Dr. Irmak Erdoğan Bologna Koordinatörü, Uluslararası Ticaret Bölümü E-posta: irmak.erdogan@altinbas.edu.tr Telefon: +90 212 604 0100

6. dönemini tamamlayan bölüm öğrencileri CO-OP programına başvurabilirler. CO-OP (CooperativeEducation) Eğitim Programı üniversite ve firma işbirliği bağlamında yürütülen üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren bir modeldir. CO-OP Eğitim Programının amacı üniversitede verilen bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmektir.


Program Çıktıları

1 Uluslararası ticaret hayatında gerekli olan çeşitli alanlardaki (ekonomik teori ve uygulamalar, uluslararası işletme, uluslararası finans, uluslararası lojistik, uluslararası ticaret hukuku vb.) temel kavram ve teorileri tanımlar ve uygular.
2 Uluslararası ticaret teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırır, etkin uluslararası ticaret stratejileri geliştirir, işletmelerinin misyon ve hedeflerini destekleyecek kararlar geliştirir.
3 Uluslararası ticaret ortamındaki riskleri tanımlar ve uluslararası ticaret risklerini yönetecek kararlar ve önlemler uygular.
4 Uluslararası ticarette pratik uygulamaları eleştirel bir biçimde değerlendirir, problemleri tanımlar ve analiz eder.
5 Uluslararası ticaret alanındaki bölgesel, ulusal ve uluslararası problemlere çözümler üretir ve işletme performansının arttırılmasına yönelik tavsiyeler tasarlar.
6 Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
7 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
8 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
9 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
10 Uluslararası ticaret alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamalardan faydalanır.
11 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
12 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
13 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
14 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
15 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Uluslararası ticaret hayatında gerekli olan çeşitli alanlardaki (ekonomik teori ve uygulamalar, uluslararası işletme, uluslararası finans, uluslararası lojistik, uluslararası ticaret hukuku vb.) temel kavram ve teorileri tanımlar ve uygular.
Uluslararası ticaret teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırır, etkin uluslararası ticaret stratejileri geliştirir, işletmelerinin misyon ve hedeflerini destekleyecek kararlar geliştirir.
Uluslararası ticaret ortamındaki riskleri tanımlar ve uluslararası ticaret risklerini yönetecek kararlar ve önlemler uygular.
Uluslararası ticarette pratik uygulamaları eleştirel bir biçimde değerlendirir, problemleri tanımlar ve analiz eder.
Uluslararası ticaret alanındaki bölgesel, ulusal ve uluslararası problemlere çözümler üretir ve işletme performansının arttırılmasına yönelik tavsiyeler tasarlar.
Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
Uluslararası ticaret alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamalardan faydalanır.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgisayar Becerileri
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Mikroiktisadin Temel İlkeleri
Psikolojiye Giris I
Sosyal Bilimler İçin Mat I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Isletme Yönetimine Giris
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Makroiktisadin Temel Ilkeleri
Sosyal Bilimler için Mat II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Isletmede Sayisal Yöntemler
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
Mikroiktisat Teorisi
Sosyal Bilimler için İstatistik
Yönetim ve Organizasyon
Çokuluslu Sirket Yönetimi
Dünyada Mitolojiler
Dünyada Müzik
Finansal Muhasebe
Girişimcilik
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
Insan Kaynaklari Yönetimi
Modern Dünya Edebiyatında Seçme Konular
Modern Ortadoğu
Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih
Pazarlama İlkeleri
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyolojiye Giris I
Tedarik Zinciri Lojistik Yön
Ticaret Hukukunun Temel Esasları
Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik
Uygulamalı İstatistik
Yönetim Muhasebesi
Almanca I
Arapça I
Denetim
Ekonomik Bütünlesme AB
Farsça I
Finansal Yönetim
Fransızca I
Isletmede Kültürlerarasi Konu
Italyanca I
İspanyolca
İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları
Küresel Ted Zinciri Loj Str
Liderlik ve Takim Dinamikleri
Modern Avrupa Tarihi
Operasyonel Risk Yönetimi
Pazar Arastirmasi
Pazarlama Stratejisi
Proje Yönetimi
Siyaset ve Sanat
Sosyal Girişimcilik
Sovyetler Birliği Tarihi
Uluslararasi Satis ve Müzakere
Uluslararasi Ticaret
Uluslr Finansal SislerKurumlar
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Yatirim Analizi Portföy Yön
Yazılı İletişim
Ag Optimizasyonu Loj Sis Tas
Almanca II
Arapça II
Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
Dünya Iktisadi
Fransızca II
Ihracat ve Ithalat Yönetimi
Italyanca II
İspanyolca II
Makroiktisat Teorisi
Para ve Bankacilik
Risk ve Sigorta
Sözlü İletisim
Stok Yönetimi
Taşımacılıkta Veri Analizi ve Modellemesi
Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
Tüketici Davranşı
Uluslararasi Finans
ÜNSPED Custom Regulation and Operations
Yöneylem Araştırması
Küresel Finans Ileri Sev Konu
Sosyal Sorumluluk Prof Etik
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Uluslararası Ticarette COOP
Uluslararasi Isletme
Yaz Staji
Alan Projesi
Küresel Paz Yön Ileri Sev Konu
Stratejik Marka Yönetimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
LAW195 Hukukun Temel Ilkeleri 3 - - -
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
ECON101 Mikroiktisadin Temel İlkeleri 3 - - 7
PSY101 Psikolojiye Giris I 3 - - 5
MATH101 Sosyal Bilimler İçin Mat I 2 2 - 5
ISS100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
Toplam 20 4 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN102 Isletme Yönetimine Giris 3 - - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
ECON102 Makroiktisadin Temel Ilkeleri 3 - - 7
MATH102 Sosyal Bilimler için Mat II 2 2 - 5
LAW258 Ticaret Hukukunun Temel Esasları 3 - - 5
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 2 0 29
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN221 Finansal Muhasebe 3 - - 5
MAN213 Isletmede Sayisal Yöntemler 2 1 - 5
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
ECON201 Mikroiktisat Teorisi 3 - - 6
MAN215 Sosyal Bilimler için İstatistik 3 1 - 6
MAN201 Yönetim ve Organizasyon 3 - - 6
Toplam 17 2 0 31
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
MAN252 Pazarlama İlkeleri 3 - - 5
SEC_UTİ_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ILM242 Tedarik Zinciri Lojistik Yön 3 - - 5
MAN216 Uygulamalı İstatistik 3 1 - 6
MAN222 Yönetim Muhasebesi 3 - - 5
Toplam 15 1 0 24
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN321 Finansal Yönetim 3 - - 6
MAN303 İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları 3 - - 6
SEC_UTİ_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ITR311 Uluslararasi Ticaret 3 - - 5
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 12 0 0 20
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ITR322 Ihracat ve Ithalat Yönetimi 3 - - 6
SEC_UTİ_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
ITR312 Uluslararasi Finans 3 - - 6
Toplam 9 0 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_UTİ_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN431 Sosyal Sorumluluk Prof Etik 3 - - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
ITR431 Uluslararasi Isletme 3 - - 5
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
ITR399 Yaz Staji - - - 5
Toplam 12 0 0 21
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ITR408 Alan Projesi 1 5 - 7
SEC_UTİ_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 7 5 0 13
SEC_UTİ_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM223 Modern Dünya Edebiyatında Seçme Konular Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş Seçmeli 3 - - 6
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
SEC_UTİ_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM212 Sovyetler Birliği Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
HUM434 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
ILM241 Üretim ve Operasyon Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
ILM347 Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILM401 Küresel Ted Zinciri Loj Str Seçmeli 3 - - 5
ILM417 Operasyonel Risk Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITR344 Uluslararasi Satis ve Müzakere Seçmeli 3 - - 5
ITR412 Uluslr Finansal SislerKurumlar Seçmeli 3 - - 5
ITR413 Ekonomik Bütünlesme AB Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
MAN332 Liderlik ve Takim Dinamikleri Seçmeli 3 - - 5
MAN336 Sosyal Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN351 Pazar Arastirmasi Seçmeli 3 - - 5
MAN421 Yatirim Analizi Portföy Yön Seçmeli 3 - - 5
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
MAN451 Pazarlama Stratejisi Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_UTİ_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ECON202 Makroiktisat Teorisi Seçmeli 3 - - 6
ECON306 Dünya Iktisadi Seçmeli 3 - - 5
ECON318 Para ve Bankacilik Seçmeli 3 - - 6
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM223 Modern Dünya Edebiyatında Seçme Konular Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
ILM244 Stok Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILM340 Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
ILM349 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 - - 5
ILM413 Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILM414 Ag Optimizasyonu Loj Sis Tas Seçmeli 3 - - 5
ILM416 Taşımacılıkta Veri Analizi ve Modellemesi Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITR321 ÜNSPED Custom Regulation and Operations Seçmeli 3 - - 5
ITR324 Risk ve Sigorta Seçmeli 3 - - 5
ITR413 Ekonomik Bütünlesme AB Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR433 Çokuluslu Sirket Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN232 Insan Kaynaklari Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN352 Tüketici Davranşı Seçmeli 3 - - 6
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_UTİ_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli -