GERİ DÖN

Lisans Programları


İŞLETME FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ (İngilizce) - - ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ (İngilizce)

Program Tanımları

Program 2008’de kurulmuştur. İlk öğrenci alımı 2011’de gerçekleşmiştir. İlk mezunlar 2016 yılında verilmiştir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Lojistik Yönetimi (International Logistic Management ) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Art in International Logistic Management) almaya hak kazanmaktadırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu'nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünün tamamlayarak, derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajı belirtilen sürede ve özelliklerde tamamlamaları zorunludur.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerini, lojistik alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci yöneticiler olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. 6. dönemini tamamlayan bölüm öğrencileri CO-OP programına başvurabilirler. CO-OP (Cooperative Education) Eğitim Programı üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren bir modeldir. CO-OP Programı, yenilikçi ve eğitim odaklı üniversite ve firma işbirliği bağlamında yürütülecektir. CO-OP Eğitim Programının amacı üniversitede verilen bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmektir.

Uluslararsı Lojistik Yönetimi mezunları edinmiş oldukları bilgi ve donanım sayesinde çeşitli kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetici konumuna kadar ulaşabilirler. Ulusal ya da uluslararası üretim/hizmet şirketlerinin tedarik ve lojistik birimleri, kara/demiryolu/deniz/hava ya da intermodal taşımacılık şirketleri, üçüncü ve dördüncü parti lojistik şirketleri, Ulaştırma Bakanlığı ve DPT gibi kamu kurumları, bilişim teknolojileri şirketlerinin dış ticaret birimleri, gümrük müşavirlikleri, lojistik köy projeleri ve üniversitelerin meslekle ilişkin akademik birimleri bu bölümün mezunlarına istihdam olanağı sağlayabilir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler her ders için, ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yanyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alır. Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyıldan sonraki en geç dört yarıyıl içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

Program Başkanı: Yard. Doç. Dr. İsmail Başoğlu, ismail.basoglu@altinbas.edu.tr, Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar - İSTANBUL, Tel: +90 212 604 01 00 (4065) AKTS/DS Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. İsmail Başoğlu, ismail.basoglu@altinbas.edu.tr, Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar - İSTANBUL, Tel: +90 212 604 01 00 (4065)

Bilgisayar Laboratuarı: Bölüm eğitimine ilişkin karar uygulamalarının yazılım ortamında yapıldığı bilgisayar laboratuarı. CO-OP Eğitimi: Yedinci dönem öğrencilerine seçmeli olarak anlaşmalı kurumlarda yarı-zamanlı çalışma olanağı. Çiftanadal Eğitimi: Talep eden öğrencilerin başarı ve kontenjan durumuna göre anadal programının yanında ikinci bir programdan gerekli derslerle birlikte diploma alması olanağı. Yandal Eğitimi: Talep eden öğrencilerin başarı ve kontenjan durumuna göre anadal programının yanında ikinci bir programdan gerekli derslerle birlikte yandal sertifikası alması olanağı. Uluslararası Üniversite’lerde Değişim: Talep eden öğrencilerin başarı ve kontenjan durumuna göre anlaşmalı yurtdışı üniversitelerde bir dönem eğitim alması olanağı.


Program Çıktıları

1 İktisat, işletme ve uluslararası ticaret alanlarının yanı sıra -lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri tanımlar ve uygular.
2 Etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir, işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistemi tasarlar.
3 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar ve riskleri yönetecek önlemleri tasarlar.
4 Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir, tedarik zinciri süreçlerindeki problemleri tanımlar ve analiz eder.
5 Tedarik zinciri süreçlerindeki problemlere çözüm bulur işletme performansını geliştirir.
6 Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
7 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
8 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
9 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
10 Lojistik yönetimi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanır.
11 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
12 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
13 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
14 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
15 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır,bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
İktisat, işletme ve uluslararası ticaret alanlarının yanı sıra -lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri tanımlar ve uygular.
Etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir, işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistemi tasarlar.
Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar ve riskleri yönetecek önlemleri tasarlar.
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir, tedarik zinciri süreçlerindeki problemleri tanımlar ve analiz eder.
Tedarik zinciri süreçlerindeki problemlere çözüm bulur işletme performansını geliştirir.
Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
Lojistik yönetimi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanır.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır,bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgisayar Becerileri
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Mikroiktisadin Temel İlkeleri
Psikolojiye Giris I
Sosyal Bilimler İçin Mat I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Isletme Yönetimine Giris
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Makroiktisadin Temel Ilkeleri
Sosyal Bilimler için Mat II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Isletmede Sayisal Yöntemler
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
Sosyal Bilimler için İstatistik
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
Almanca I
Farsça I
Finansal Muhasebe
Girişimcilik
Ihracat ve Ithalat Yönetimi
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
Insan Kaynaklari Yönetimi
Isletmede Kültürlerarasi Konu
Italyanca I
İspanyolca
Pazarlama İlkeleri
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyolojiye Giris I
Stok Yönetimi
Tedarik Zinciri Lojistik Yön
Ticaret Hukukunun Temel Esasları
Uluslararasi Finans
Uygulamalı İstatistik
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Yönetim Muhasebesi
Ag Optimizasyonu Loj Sis Tas
Almanca III
Finansal Yönetim
İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları
Kurumsal Kaynak Planlamasi
Liderlik ve Takim Dinamikleri
Operasyonel Risk Yönetimi
Pazar Arastirmasi
Proje Yönetimi
Uluslararasi Isletme
Uluslararasi Pazarlama
Uluslararasi Satis ve Müzakere
Uluslr Loj Yön Ileri Sev Konu
Yatirim Analizi Portföy Yön
Yazılı İletişim
Almanca II
Çoklu Tasima Yönetimi
Çokuluslu Sirket Yönetimi
Denetim
Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
Ekonomik Bütünlesme AB
Italyanca II
İspanyolca II
Muhasebe Fin Yön Ileri Sev Kon
Risk ve Sigorta
Sözlü İletisim
Taşımacılıkta Veri Analizi ve Modellemesi
Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
Tersine Lojistik
Tüketici Davranşı
Uluslararasi Tasima Hukuku
ÜNSPED Custom Regulation and Operations
Yöneylem Araştırması
Küresel Ted Zinciri Loj Str
Sosyal Sorumluluk Prof Etik
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Uluslararası Lojistik Yönetiminde Co-Op
Yaz Staji
Alan Projesi
Stratejik Marka Yönetimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
LAW195 Hukukun Temel Ilkeleri 3 - - -
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
ECON101 Mikroiktisadin Temel İlkeleri 3 - - 7
PSY101 Psikolojiye Giris I 3 - - 5
MATH101 Sosyal Bilimler İçin Mat I 2 2 - 5
ISS100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
Toplam 20 4 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN102 Isletme Yönetimine Giris 3 - - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
ECON102 Makroiktisadin Temel Ilkeleri 3 - - 7
MATH102 Sosyal Bilimler için Mat II 2 2 - 5
LAW258 Ticaret Hukukunun Temel Esasları 3 - - 5
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 2 0 29
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN221 Finansal Muhasebe 3 - - 5
MAN213 Isletmede Sayisal Yöntemler 2 1 - 5
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
MAN215 Sosyal Bilimler için İstatistik 3 1 - 6
ILM241 Üretim ve Operasyon Yönetimi 3 - - 6
MAN201 Yönetim ve Organizasyon 3 - - 6
Toplam 17 2 0 31
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
SEC_ILM_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ILM244 Stok Yönetimi 3 - - 5
ILM242 Tedarik Zinciri Lojistik Yön 3 - - 5
MAN216 Uygulamalı İstatistik 3 1 - 6
MAN222 Yönetim Muhasebesi 3 - - 5
Toplam 15 1 0 24
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN321 Finansal Yönetim 3 - - 6
MAN303 İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları 3 - - 6
SEC_ILM_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 9 0 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ILM346 Çoklu Tasima Yönetimi 3 - - 6
SEC_ILM_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
ILM340 Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi 3 - - 6
LAW358 Uluslararasi Tasima Hukuku 3 - - 5
Toplam 12 0 0 20
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ILM401 Küresel Ted Zinciri Loj Str 3 - - 5
SEC_ILM_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN431 Sosyal Sorumluluk Prof Etik 3 - - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
ILM399 Yaz Staji - - - 5
Toplam 12 0 0 21
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ILM408 Alan Projesi 1 5 - 7
SEC_ILM_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 7 5 0 13
SEC_ILM_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITR312 Uluslararasi Finans Seçmeli 3 - - 6
ITR322 Ihracat ve Ithalat Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
MAN232 Insan Kaynaklari Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN252 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş Seçmeli 3 - - 6
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ILM_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
ILM347 Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILM406 Uluslr Loj Yön Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
ILM414 Ag Optimizasyonu Loj Sis Tas Seçmeli 3 - - 5
ILM417 Operasyonel Risk Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ITR342 Uluslararasi Pazarlama Seçmeli 3 - - 5
ITR344 Uluslararasi Satis ve Müzakere Seçmeli 3 - - 5
ITR431 Uluslararasi Isletme Seçmeli 3 - - 5
MAN332 Liderlik ve Takim Dinamikleri Seçmeli 3 - - 5
MAN351 Pazar Arastirmasi Seçmeli 3 - - 5
MAN421 Yatirim Analizi Portföy Yön Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş Seçmeli 3 - - 6
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ILM_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
ILM306 Tersine Lojistik Seçmeli 3 - - 5
ILM349 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 - - 5
ILM413 Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILM416 Taşımacılıkta Veri Analizi ve Modellemesi Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITR312 Uluslararasi Finans Seçmeli 3 - - 6
ITR321 ÜNSPED Custom Regulation and Operations Seçmeli 3 - - 5
ITR322 Ihracat ve Ithalat Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
ITR324 Risk ve Sigorta Seçmeli 3 - - 5
ITR344 Uluslararasi Satis ve Müzakere Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR433 Çokuluslu Sirket Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN232 Insan Kaynaklari Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN252 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN352 Tüketici Davranşı Seçmeli 3 - - 6
MAN420 Muhasebe Fin Yön Ileri Sev Kon Seçmeli 3 - - 5
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ILM_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ILM347 Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILM406 Uluslr Loj Yön Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
ILM414 Ag Optimizasyonu Loj Sis Tas Seçmeli 3 - - 5
ILM417 Operasyonel Risk Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILMC499 Uluslararası Lojistik Yönetiminde Co-Op Seçmeli - 1 - 10
SEC_ILM_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
ILM306 Tersine Lojistik Seçmeli 3 - - 5
ILM349 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 - - 5
ILM413 Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ILM416 Taşımacılıkta Veri Analizi ve Modellemesi Seçmeli 3 - - 5
ITR312 Uluslararasi Finans Seçmeli 3 - - 6
ITR321 ÜNSPED Custom Regulation and Operations Seçmeli 3 - - 5
ITR322 Ihracat ve Ithalat Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
ITR324 Risk ve Sigorta Seçmeli 3 - - 5
ITR344 Uluslararasi Satis ve Müzakere Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR433 Çokuluslu Sirket Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN232 Insan Kaynaklari Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN252 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN352 Tüketici Davranşı Seçmeli 3 - - 6
MAN420 Muhasebe Fin Yön Ileri Sev Kon Seçmeli 3 - - 5
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4