GERİ DÖN

Lisans Programları


İŞLETME FAKÜLTESİ - İŞLETME (ingilizce) - - İŞLETME (İngilizce)

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümü lisans programına ilk öğrencilerini 2011-2012 Akademik yılında kabul etmiştir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerini, işletme alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci işletmeciler olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

İşletme Bölümü mezunları kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlar, pazarlama, satış, satın alma, lojistik, stratejik planlama, üretim yönetimi, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler. Öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme bölümünün amaçları arasındadır.

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm ZOR ummugulsum.zor@altinbas.edu.tr AKTS Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Dicle YURDAKUL dicle.yurdakul@altinbas.edu.tr İstanbul Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümü Büyükdere caddesi, No: 147 Esentepe / İstanbul

İşletme Lisans Programında eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası firmalarda kariyer olanaklarına ilişkin gereksinimleri karşılayan bir program kapsamında sunulan seçmeli dersler ile, pazarlama, yönetim ve organizasyon veya muhasebe-finans alanlarında uzmanlaşabilirler. 6. dönemini tamamlayan bölüm öğrencileri CO-OP programına başvurabilirler. CO-OP (Cooperative Education) Eğitim Programı üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren bir modeldir. CO-OP Programı, yenilikçi ve eğitim odaklı üniversite ve firma işbirliği bağlamında yürütülecektir. CO-OP Eğitim Programının amacı üniversitede verilen bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmektir.


Program Çıktıları

1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi ve bütünsel bir yaklaşım)
2 Küresel iş ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar
3 İş hayatının sınırlarını şekillendiren hukuki çerçevenin farkındadır
4 Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve sorunları teşhis edebilir
5 Net olarak tanımlanmamış örgütsel sorunlara yenilikçi çözümler üretip geliştirebilir
6 Örgütsel kararları verirken mevcut teorileri uygulayabilir ve uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanabilir
7 Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir
8 İşletme alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.
9 Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayabilir
10 Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir
11 Farklı profillerden bireylerin katkılarını değerlendirebilir ve bir takım oyuncusu olarak etkili iletişim kurabilir, olumlu katkılar sağlayabilir
12 Kişisel ve işletme yönetimi mesleğindeki etik standartları anlar.
13 Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.
14 Kişisel ve mesleki gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi ve bütünsel bir yaklaşım)
Küresel iş ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar
İş hayatının sınırlarını şekillendiren hukuki çerçevenin farkındadır
Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve sorunları teşhis edebilir
Net olarak tanımlanmamış örgütsel sorunlara yenilikçi çözümler üretip geliştirebilir
Örgütsel kararları verirken mevcut teorileri uygulayabilir ve uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanabilir
Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir
İşletme alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.
Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayabilir
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir
Farklı profillerden bireylerin katkılarını değerlendirebilir ve bir takım oyuncusu olarak etkili iletişim kurabilir, olumlu katkılar sağlayabilir
Kişisel ve işletme yönetimi mesleğindeki etik standartları anlar.
Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.
Kişisel ve mesleki gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Mikroiktisadin Temel İlkeleri
Psikolojiye Giris I
Sosyal Bilimler İçin Mat I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Isletme Yönetimine Giris
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Makroiktisadin Temel Ilkeleri
Sosyal Bilimler için Mat II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Isletmede Sayisal Yöntemler
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
Sosyal Bilimler için İstatistik
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi
Dünyada Mitolojiler
Finansal Muhasebe
Girişimcilik
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
Insan Kaynaklari Yönetimi
Modern Dünya Edebiyatında Seçme Konular
Modern Ortadoğu
Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih
Pazarlama İlkeleri
Stok Yönetimi
Tedarik Zinciri Lojistik Yön
Ticaret Hukukunun Temel Esasları
Uygulamalı İstatistik
Yönetim Ekonomisi
Yönetim Muhasebesi
Almanca I
Arapça I
Denetim
Dünyada Müzik
Farsça I
Finansal Yönetim
Fransızca I
Günlük Yaşam Sosyolojisi
Isletme Pol Stratejik Yönetim
Isletmede Kültürlerarasi Konu
Italyanca I
İspanyolca
İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları
İtalyanca III
Kurumsal Finansman
Küreselleşen Kültür ve İletişim
Liderlik ve Takim Dinamikleri
Modern Avrupa Tarihi
Pazar Arastirmasi
Risk ve Sigorta
Siyaset ve Sanat
Sosyal Girişimcilik
Tüketici Davranşı
Uluslararasi Pazarlama
Uluslararasi Ticaret
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Yazılı İletişim
Almanca II
Arapça II
Çokuluslu Sirket Yönetimi
Fransızca II
Ihracat ve Ithalat Yönetimi
Italyanca II
İspanyolca II
Küresel Finans Ileri Sev Konu
Pazarlama Stratejisi
Sözlü İletisim
Uluslararasi Finans
Yaz Staji
Ekonomik Bütünlesme AB
Rusça I
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Sorumluluk Prof Etik
Sosyolojiye Giris I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Uluslararasi Isletme
Yatirim Analizi Portföy Yön
Isletme Yönetim Ileri Sev Konu
İşletmede CO-OP
İşletmede Güncel Konular
Muhasebe Fin Yön Ileri Sev Kon
Stratejik Marka Yönetimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
LAW195 Hukukun Temel Ilkeleri 3 - - -
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
ECON101 Mikroiktisadin Temel İlkeleri 3 - - 7
PSY101 Psikolojiye Giris I 3 - - 5
MATH101 Sosyal Bilimler İçin Mat I 2 2 - 5
ISS100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
Toplam 20 4 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN102 Isletme Yönetimine Giris 3 - - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
ECON102 Makroiktisadin Temel Ilkeleri 3 - - 7
MATH102 Sosyal Bilimler için Mat II 2 2 - 5
LAW258 Ticaret Hukukunun Temel Esasları 3 - - 5
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 2 0 29
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN221 Finansal Muhasebe 3 - - 5
MAN213 Isletmede Sayisal Yöntemler 2 1 - 5
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
MAN215 Sosyal Bilimler için İstatistik 3 1 - 6
ILM241 Üretim ve Operasyon Yönetimi 3 - - 6
MAN201 Yönetim ve Organizasyon 3 - - 6
Toplam 17 2 0 31
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
MAN232 Insan Kaynaklari Yönetimi 3 - - 5
MAN252 Pazarlama İlkeleri 3 - - 5
SEC_İŞL_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN216 Uygulamalı İstatistik 3 1 - 6
MAN222 Yönetim Muhasebesi 3 - - 5
Toplam 15 1 0 24
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN321 Finansal Yönetim 3 - - 6
MAN303 İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları 3 - - 6
SEC_İŞL_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 9 0 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN302 Isletme Pol Stratejik Yönetim 3 - - 6
MAN322 Kurumsal Finansman 3 - - 5
SEC_İŞL_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
MAN352 Tüketici Davranşı 3 - - 6
Toplam 12 0 0 20
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN451 Pazarlama Stratejisi 3 - - 5
SEC_İŞL_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN431 Sosyal Sorumluluk Prof Etik 3 - - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
MAN399 Yaz Staji - - - 5
Toplam 12 0 0 21
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN410 İşletmede Güncel Konular 2 - - 2
SEC_İŞL_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 8 0 0 8
SEC_İŞL_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM223 Modern Dünya Edebiyatında Seçme Konular Seçmeli 3 - - 5
ILM242 Tedarik Zinciri Lojistik Yön Seçmeli 3 - - 5
ILM244 Stok Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN382 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SEC_İŞL_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITR311 Uluslararasi Ticaret Seçmeli 3 - - 5
ITR324 Risk ve Sigorta Seçmeli 3 - - 5
ITR342 Uluslararasi Pazarlama Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
MAN332 Liderlik ve Takim Dinamikleri Seçmeli 3 - - 5
MAN336 Sosyal Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN351 Pazar Arastirmasi Seçmeli 3 - - 5
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SOC208 Günlük Yaşam Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC451 Küreselleşen Kültür ve İletişim Seçmeli 3 - - 6
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_İŞL_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM223 Modern Dünya Edebiyatında Seçme Konular Seçmeli 3 - - 5
ILM242 Tedarik Zinciri Lojistik Yön Seçmeli 3 - - 5
ILM244 Stok Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITR312 Uluslararasi Finans Seçmeli 3 - - 6
ITR322 Ihracat ve Ithalat Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
ITR415 Küresel Finans Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR433 Çokuluslu Sirket Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_İŞL_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITR311 Uluslararasi Ticaret Seçmeli 3 - - 5
ITR324 Risk ve Sigorta Seçmeli 3 - - 5
ITR342 Uluslararasi Pazarlama Seçmeli 3 - - 5
ITR413 Ekonomik Bütünlesme AB Seçmeli 3 - - 5
ITR415 Küresel Finans Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR431 Uluslararasi Isletme Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
MAN332 Liderlik ve Takim Dinamikleri Seçmeli 3 - - 5
MAN336 Sosyal Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN351 Pazar Arastirmasi Seçmeli 3 - - 5
MAN421 Yatirim Analizi Portföy Yön Seçmeli 3 - - 5
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş Seçmeli 3 - - 6
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
SOC208 Günlük Yaşam Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC451 Küreselleşen Kültür ve İletişim Seçmeli 3 - - 6
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_İŞL_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM223 Modern Dünya Edebiyatında Seçme Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITR312 Uluslararasi Finans Seçmeli 3 - - 6
ITR322 Ihracat ve Ithalat Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
ITR413 Ekonomik Bütünlesme AB Seçmeli 3 - - 5
ITR415 Küresel Finans Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR432 Isletmede Kültürlerarasi Konu Seçmeli 3 - - 5
ITR433 Çokuluslu Sirket Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
MAN400 Isletme Yönetim Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
MAN420 Muhasebe Fin Yön Ileri Sev Kon Seçmeli 3 - - 5
MAN422 Denetim Seçmeli 3 - - 5
MAN453 Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
MANC499 İşletmede CO-OP Seçmeli - 1 - 10
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4