GERİ DÖN

Lisans Programları


UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - SAĞLIK YÖNETİMİ (Türkçe) - - SAĞLIK YÖNETİMİ (Türkçe)

Program Tanımları

Sağlık Yönetimi bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Sağlık Yönetimi bölümü, Gayrettepe Sosyal Bilimler yerleşkesinde yer almaktadır.

Sağlık Yönetimi lisans derecesi

Lisans

o Lisans Yerlestirme Sinavi: Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. o Dikey Gecis Sinavi: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. - Sağlık Yönetimi bölümüne ÖSYM sınavı ile dikey geçiş yapabilen Ön-lisans Programları; • Ağız ve Diş Sağlığı • Büro Yönetimi ve Sekreterlik/Sekreterlik • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı • Diş Protez/Teknolojisi/teknikerliği/sekreterliği • Genel İşletme/İşletme/İşletmecilik/İşletme yönetimi • Hastane Yönetimi ve Organizasyonu • İş Sağlığı ve Güvenliği/İşçi Sağlığı ve Güvenliği • İş İdaresi • Ofis Teknolojileri ve Yönetimi • Sağlık Kurumları İşletmeciliği/ Sağlık Yönetimi • Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik • Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar • Yönetim

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri; sağlık sektörünün ihtiyaçlarını ve hasta odaklı yaklaşımı hedef alan eğitim anlayışı ile genel işletme yönetimi, iktisat, finans, muhasebe, insan kaynakları gibi derslerin yanı sıra sağlık mevzuatı, sağlık hukuku ve etik, halk sağlığı, sağlıkta kalite ve akreditasyon, sağlık kurumları yöneticiliği, tıbbi cihaz ve malzeme, tıbbi dokümantasyon gibi konularda da eğitimler alarak kalifiye yönetici adayları olarak mezun olurlar.

Mezunlarımız kamu hastaneleri, özel hastaneler, ilaç şirketleri, tıbbi cihaz kurumları, sağlık sigorta kuruluşları gibi sağlık kurum ve kuruluşlarında; kalite yönetim, insan kaynakları, hasta hakları, satın alma, pazarlama, iç denetim, stratejik planlama vb departmanlara girerek hızlıca yönetici pozisyonuna yükselebilirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavına girerek Sağlık Uzman Yardımcısı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkemiz için planladığı projelerde çalışabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Telefon: 0212 373 59 00, Adres: Büyükdere Caddesi, Yazarlar Sokak, No:36 Esentepe / Şişli / İstanbul

Öğrencilerimiz sağlık sektöründe yöneticilik yapmış kalifiye öğretim üyeleri tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti alırlar. İsteyen öğrencilerimize 6. yarıyıldan itibaren gönüllü staj imkanı tanınır. Böylece henüz mezun olmadan çalışma hayatına adapte olurlar. Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarında veya kendilerinin tercih ettikleri bir sağlık kurulusunda yapabilirler.


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
2 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
3 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
5 Bireysel sorumlulukların yanısıra takım sorumluluğunu da alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
6 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır. Bilgi kaynaklarını genişletmeyi öğrenir.
7 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
8 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi takip eder ve alanında yaptığı işle ilişkilendirir.
9 Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olur.
10 Sağlık yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip olur ve bunları teknolojik ve bilimsel gelişmelerle paralel olarak uygular.
11 Sağlık sektörünü hukuki ve ekonomik boyutlarıyla analiz eder ve bu analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
12 Sağlıkta etik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine uyarak bunlara uygun davranışlar sergiler.
13 Sağlık yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelik ve mevzuatları bilir ve yenilikleri takip eder.
14 Gerek sektördeki sağlık yöneticileriyle gerekse multidisipliner alanlardaki bireylerle etkili iletişim becerisine sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
Bireysel sorumlulukların yanısıra takım sorumluluğunu da alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır. Bilgi kaynaklarını genişletmeyi öğrenir.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi takip eder ve alanında yaptığı işle ilişkilendirir.
Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olur.
Sağlık yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip olur ve bunları teknolojik ve bilimsel gelişmelerle paralel olarak uygular.
Sağlık sektörünü hukuki ve ekonomik boyutlarıyla analiz eder ve bu analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
Sağlıkta etik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine uyarak bunlara uygun davranışlar sergiler.
Sağlık yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelik ve mevzuatları bilir ve yenilikleri takip eder.
Gerek sektördeki sağlık yöneticileriyle gerekse multidisipliner alanlardaki bireylerle etkili iletişim becerisine sahip olur.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
Genel Muhasebe
Ingilizce I
İktisada Giriş
İşletme Yönetimine Giriş
Kültür ve Toplum
Sosyal Bilimler için Matematik I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Hukukun Temel Kavramları
Ingilizce II
Tıbbi Terminoloji
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yönetim ve Organizasyon
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ingilizce III
İlk ve Acil Yardım
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Hukuku
Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetimi
Biyoistatistik
Ingilizce IV
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Sağlıklı Yaşam Stratejileri
Girisimciligin Temelleri
İngilizce İletişim I
İngilizce İletişim II
Sosyolojide Güncel Meseleler

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
SAY101 Genel Muhasebe 3 - - 5
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
YBS105 İktisada Giriş 3 - - 5
YBS101 İşletme Yönetimine Giriş 3 - - 5
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
YBS103 Sosyal Bilimler için Matematik I 2 2 - 5
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - -
Toplam 24 4 0 29
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY106 Hukukun Temel Kavramları 3 - - 5
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
SAY102 Tıbbi Terminoloji 3 - - 6
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
SAY104 Yönetim ve Organizasyon 4 - - 6
Toplam 20 2 0 27
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY201 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 - - 4
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
SAY211 İlk ve Acil Yardım 2 1 - 4
SAY207 Sağlık Ekonomisi 3 - - 4
SAY203 Sağlık Hukuku 3 - - 4
SAY209 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi 3 - - 4
SAY205 Sağlık Kurumları Yönetimi 3 - - 7
Toplam 20 1 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY206 Biyoistatistik 4 1 - 6
SAY208 Finansal Yönetim 3 - - -
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
SAY210 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 - - 4
SAY204 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 - - 4
SAY202 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 1 - 4
SEC_SAY_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 19 2 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN337 Girisimciligin Temelleri 3 - - 4
SAY305 Halk Sağlığı 3 - - -
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
SAY303 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama 3 - - -
SAY301 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi 3 - - -
SEC_SAY_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 15 0 0 7
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
SAY306 Medikal Malzeme Bilgisi 3 - - -
SAY304 Sağlık Bilgi Sistemleri 3 - - -
SAY302 Sağlık Politikası ve Planlaması 3 - - -
SEC_SAY_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 12 0 0 3
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY405 Bitirme Projesi - 5 - -
SAY403 Sağlık Yönetiminde İletişim ve Halkla İlişkiler 3 - - -
SEC_SAY_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SAY401 Toplumsal Sorumluluk ve Mesleki Etik 3 - - -
Toplam 6 5 0
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY404 Sağlık Turizmi 3 - - -
SEC_SAY_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SAY402 Staj - 5 - -
Toplam 3 5 0
SEC_SAY_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY212 Sağlıklı Yaşam Stratejileri Seçmeli 3 - - 5
SEC_SAY_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_SAY_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_SAY_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler Seçmeli 3 - - 5
SEC_SAY_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS