GERİ DÖN

Lisans Programları


UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - SAĞLIK YÖNETİMİ (Türkçe) - - SAĞLIK YÖNETİMİ (Türkçe)

Program Tanımları

Sağlık Yönetimi bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Sağlık Yönetimi bölümü, Gayrettepe Sosyal Bilimler yerleşkesinde yer almaktadır.

Sağlık Yönetimi lisans derecesi

Lisans

Öğrenci Kabulü için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) program için yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Programa Yabancı Uyruklu Öğrenci kabulü üniversite tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapılır.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, üniversite yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Lisans Programı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alır ve dört yıllık eğitim süresini kapsar. Program, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, mesleki etik değerlere bağlı, yönetsel süreç ve uygulamalara hakim, hasta odaklı yaklaşımı benimseyen, hasta güvenliği ve uluslararası akreditasyon standartları hakkında bilgili ve teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen, kalifiye yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlar.

Mezunlarımız kamu hastaneleri, özel hastaneler, ilaç şirketleri, tıbbi cihaz kurumları, sağlık sigorta kuruluşları gibi sağlık kurum ve kuruluşlarında; kalite yönetim, insan kaynakları, hasta hakları, satın alma, pazarlama, iç denetim, stratejik planlama vb departmanlara girerek hızlıca yönetici pozisyonuna yükselebilirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavına girerek Sağlık Uzman Yardımcısı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkemiz için planladığı projelerde çalışabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Bu programda; ara sınav, ödev, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Tam Zamanlı

Telefon: 0212 373 59 00, Adres: Büyükdere Caddesi, Yazarlar Sokak, No:36 Esentepe / Şişli / İstanbul

Öğrencilerimiz sağlık sektöründe yöneticilik yapmış kalifiye öğretim üyeleri tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti alırlar. İsteyen öğrencilerimize 6. yarıyıldan itibaren gönüllü staj imkanı tanınır. Böylece henüz mezun olmadan çalışma hayatına adapte olurlar. Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarında veya kendilerinin tercih ettikleri bir sağlık kurulusunda yapabilirler.


Program Çıktıları

1 Sağlık Yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olur, kuramsal ve uygulamalı bilgileri alanında kullanabilir.
2 Sağlık Yönetimi alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formule etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisi edinir.
3 Bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi edinir.
4 Bireysel olarak takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi edinir.
5 Eğitim programlarında en az iki adet alan dışı ders almıştır.
6 Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilme becerisi edinir.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar ve en az bir yabancı dil bilir.
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilme becerisi edinir.
9 Sağlık Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olma ve alan çalışması yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metinleri yorumlama becerisi edinir.
10 Sağlık kurumlarında Kalite yönetim ve akreditasyon süreçlerine bilir ve bu süreçlere uygun davranır.
11 Sağlık sektörü uygulamalarının evrensel boyutlardaki etkileri ve hukuki sonuçları konusunda farkındalık sahibi olur.
12 Sağlıkta etik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
13 Sağlık yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelik ve mevzuatları bilir ve yenilikleri takip eder
14 Gerek sektördeki sağlık yöneticileriyle gerekse multidisipliner alanlardaki bireylerle etkili iletişim becerisine sahip olur.
15 Ulusal ve Uluslararası Sağlık Sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Sağlık Yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olur, kuramsal ve uygulamalı bilgileri alanında kullanabilir.
Sağlık Yönetimi alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formule etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisi edinir.
Bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi edinir.
Bireysel olarak takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi edinir.
Eğitim programlarında en az iki adet alan dışı ders almıştır.
Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilme becerisi edinir.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar ve en az bir yabancı dil bilir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilme becerisi edinir.
Sağlık Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olma ve alan çalışması yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metinleri yorumlama becerisi edinir.
Sağlık kurumlarında Kalite yönetim ve akreditasyon süreçlerine bilir ve bu süreçlere uygun davranır.
Sağlık sektörü uygulamalarının evrensel boyutlardaki etkileri ve hukuki sonuçları konusunda farkındalık sahibi olur.
Sağlıkta etik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
Sağlık yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelik ve mevzuatları bilir ve yenilikleri takip eder
Gerek sektördeki sağlık yöneticileriyle gerekse multidisipliner alanlardaki bireylerle etkili iletişim becerisine sahip olur.
Ulusal ve Uluslararası Sağlık Sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
İkinci Dil Olarak Türkçe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hukukun Temel İlkeleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingilizce I
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
İşletme Yönetimine Giriş
0
0
2
1
1
0
2
2
3
4
1
1
1
4
0
Sosyal Bilimler için Matematik I
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
0
Sosyal Bilimlere Giriş
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
Tıbbi Terminoloji
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
3
Ingilizce II
2
0
0
0
0
0
5
2
2
0
0
0
1
1
1
İktisadın Temel İlkeleri
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
2
Sağlık Bilgi Sistemleri
3
3
5
3
1
5
1
5
4
1
1
1
1
1
1
Toplumsal Sorumluluk Projesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yönetim Muhasebe
2
2
2
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
Yönetim ve Organizasyon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Betimsel İstatistik
0
4
1
5
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
Sağlık Ekonomisi
3
3
2
3
0
2
1
0
3
0
0
0
0
1
0
Sağlık Hukuku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sağlık Kurumları Yönetimi
5
5
4
3
1
1
1
2
2
2
1
2
2
5
4
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
4
4
4
2
1
2
2
2
3
1
1
1
1
3
2
Finansal Yönetim
4
4
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stratejik Yönetim
2
4
1
2
1
1
1
2
4
1
2
1
1
3
2
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
4
5
3
4
4
3
3
2
1
1
1
2
1
3
1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
1
1
1
3
1
2
1
2
5
2
1
2
1
2
1
Girişimciliğin Temelleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hasta Hakları ve Mesleki Etik
3
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
5
4
3
2
İletişim Yönetimi
1
5
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ticaret Hukukuna Giriş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Halk Sağlığı
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
Örgütsel Davranış
5
4
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pazarlamanın Temel İlkeleri ve Hizmet Pazarlaması
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sağlık Politikası ve Planlaması
3
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
5
Sağlık Turizmi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bitirme Projesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İdare Hukuku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tedarik Zinciri Yönetimi
3
4
1
3
0
2
1
3
1
1
1
1
3
4
1
Genel Vergi Hukuku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Staj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSL100 İkinci Dil Olarak Türkçe - 1 - 4
Toplam 0 1 0 4
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK195 Hukukun Temel İlkeleri 3 - - 5
ENG111 Ingilizce I 4 - - 3
YBS101 İşletme Yönetimine Giriş 3 - - 7
YBS103 Sosyal Bilimler için Matematik I 3 - - 7
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 2 - - 2
SAY103 Tıbbi Terminoloji 3 - - 7
Toplam 18 0 0 31
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG112 Ingilizce II 4 - - 3
IKT180 İktisadın Temel İlkeleri 3 - - 5
SAY108 Sağlık Bilgi Sistemleri 1 2 - 6
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 1 - 2
YBS208 Yönetim Muhasebe 2 1 - 6
SAY104 Yönetim ve Organizasyon 3 - - 7
Toplam 13 4 0 29
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBS109 Betimsel İstatistik 2 2 - 7
SAY207 Sağlık Ekonomisi 3 - - 7
HUK309 Sağlık Hukuku 3 - - 4
SAY205 Sağlık Kurumları Yönetimi 3 - - 7
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 15 2 0 29
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY208 Finansal Yönetim 3 - - 7
SAY216 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 - - 7
SEC_SAY_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SAY214 Stratejik Yönetim 3 - - 7
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 13 0 0 25
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY313 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 - - 5
ISL337 Girişimciliğin Temelleri 3 - - 4
SAY311 Hasta Hakları ve Mesleki Etik 3 - - 6
SAY315 İletişim Yönetimi 2 - - 5
SEC_SAY_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HUK201 Ticaret Hukukuna Giriş 3 - - 5
Toplam 13 0 0 25
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY314 Halk Sağlığı 2 - - 5
SAY316 Örgütsel Davranış 2 - - 5
GAS208 Pazarlamanın Temel İlkeleri ve Hizmet Pazarlaması 3 - - 5
SAY302 Sağlık Politikası ve Planlaması 3 - - 6
SAY312 Sağlık Turizmi 2 - - 4
SEC_SAY_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 12 0 0 25
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAY405 Bitirme Projesi - 5 - 10
HUK234 İdare Hukuku 2 2 - 4
HUK487 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 2 1 - 3
SEC_SAY_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SAY409 Tedarik Zinciri Yönetimi 2 - - 3
Toplam 6 8 0 20
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK336 Genel Vergi Hukuku 2 2 - 3
SAY408 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon 3 - - 7
SEC_SAY_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SAY402 Staj - 5 - 15
Toplam 5 7 0 25
SEC_SAY_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
ISL353 Tüketici Davranışının Temelleri Seçmeli 3 - - 5
SAY212 Sağlıklı Yaşam Stratejileri Seçmeli 3 - - 6
SHM106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Seçmeli 3 - - 7
STV224 Müzik ve Ritm Seçmeli 1 3 - 5
TRH110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 - - 4
SEC_SAY_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
GT225 Dijital Fotografçilik Seçmeli 1 2 - 5
PS103 Desen I Seçmeli 1 4 - 8
SAY307 Tıbbi Dökümantasyon Seçmeli 2 - - 5
STV222 Kent Kültürü Seçmeli 1 2 - 5
TRH110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 - - 4
YBS213 Çıkarımsal İstatistik Seçmeli 2 2 - 7
YBS317 Programlama I Seçmeli 2 1 - 5
SEC_SAY_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
SAY319 Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri Seçmeli 2 - - 4
SHM106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Seçmeli 3 - - 7
STV224 Müzik ve Ritm Seçmeli 1 3 - 5
TRH110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 - - 4
YBS306 Programlama II Seçmeli 2 1 - 5
SEC_SAY_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
PS103 Desen I Seçmeli 1 4 - 8
SAY307 Tıbbi Dökümantasyon Seçmeli 2 - - 5
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler Seçmeli 3 - - 5
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
TRH110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 - - 4
SEC_SAY_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
GT232 Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme Seçmeli 1 3 - 5
ISL353 Tüketici Davranışının Temelleri Seçmeli 3 - - 5
SAY406 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
SHM106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Seçmeli 3 - - 7
STV224 Müzik ve Ritm Seçmeli 1 3 - 5
TRH110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 - - 4