GERİ DÖN

Lisans Programları


UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Türkçe) - - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Türkçe)

Program Tanımları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, Gayrettepe Sosyal Bilimler yerleşkesinde yer almaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans derecesi

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amaçları, Yönetim Bilişim Sistemleri programını tercih eden öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü istihdam profili olarak iki açıdan ele alınır. Bilişim alanı; Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, Programcı, Veri Tabanı Uzmanı, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Veri Tabanı Analisti, SEO Uzmanı, Network Uzmanı, Ağ Sistemleri Yöneticiliği, Veri Bilimci (Veri Analisti) IT Uzman vb. gibi unvanlarda çalışabilirler. Yönetim alanı; İnsan Kaynakları Uzmanı / Yöneticisi, İş Geliştirme Uzmanı / Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Satış Pazarlama Uzmanı / Yöneticisi, İş Analisti, ERP Uzmanı / Yöneticisi, İş Zekâsı Uzmanı / Yöneticisi, Akademisyen vb. gibi unvanlarda görev alabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Barış AKÇAY (Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm başkanı) Telefon: 0212 373 59 00, Adres: Büyükdere Caddesi, Yazarlar Sokak, No:36 Esentepe / Şişli / İstanbul


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
2 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
3 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
5 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
6 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır. Bilgi kaynaklarını genişletmeyi öğrenir.
7 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
8 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi takip eder ve yaptığı işle ilişkilendirir.
9 Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olur.
10 Yönetim Bilişim Sistemlerinin multidisipliner bir alan olduğunu görerek programı diğer alanlar ile ilişkilendirir ve Yönetim Bilişim Sistemlerini farklı perspektiflerden (yönetsel, örgütsel ve teknik) tanımlar.
11 İşletmenin temel fonksiyonlarıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olur ve işletmenin yönetim ilkelerini sürekli değişen bilişim sistemleri alanına uygular.
12 Bilişim teknolojilerini anlayıp kullanarak sorun çözer ve bilişim projelerine yönetsel ve teknik açıdan katkı sağlar.
13 Programlama mantığını kavrayarak güncel programlama dillerini kullanır.
14 Bilişim sistemlerini etik, yasal, ahlâki, sosyal, kültürel, yapısal, politik vs. bağlam içinde açıklar.
15 Doğru yatırımları gerçekleştirebilmek üzere iş analizleri geliştirir ve bunların matematiksel takibini yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır. Bilgi kaynaklarını genişletmeyi öğrenir.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi takip eder ve yaptığı işle ilişkilendirir.
Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olur.
Yönetim Bilişim Sistemlerinin multidisipliner bir alan olduğunu görerek programı diğer alanlar ile ilişkilendirir ve Yönetim Bilişim Sistemlerini farklı perspektiflerden (yönetsel, örgütsel ve teknik) tanımlar.
İşletmenin temel fonksiyonlarıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olur ve işletmenin yönetim ilkelerini sürekli değişen bilişim sistemleri alanına uygular.
Bilişim teknolojilerini anlayıp kullanarak sorun çözer ve bilişim projelerine yönetsel ve teknik açıdan katkı sağlar.
Programlama mantığını kavrayarak güncel programlama dillerini kullanır.
Bilişim sistemlerini etik, yasal, ahlâki, sosyal, kültürel, yapısal, politik vs. bağlam içinde açıklar.
Doğru yatırımları gerçekleştirebilmek üzere iş analizleri geliştirir ve bunların matematiksel takibini yapar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgisayar Becerileri
Ingilizce I
İktisada Giriş
İstatistiğe Giriş
İşletme Yönetimine Giriş
Kültür ve Toplum
Sosyal Bilimler için Matematik I
Hukuğun Temel Kavramları
Ingilizce II
Sosyal Bilimler için Matematik II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Bilgisayar Donanımında Temel Kavramlar
Finansal Muhasebe
Ingilizce III
Sosyal Bilimler için İstatistik
Ticaret Hukukuna Giriş
Ingilizce IV
İngilizce İletişim I
Sosyolojide Güncel Meseleler
İngilizce İletişim II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
YBS105 İktisada Giriş 3 - - 5
YBS107 İstatistiğe Giriş 2 1 - 5
YBS101 İşletme Yönetimine Giriş 3 - - 5
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
YBS103 Sosyal Bilimler için Matematik I 2 2 - 5
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - -
Toplam 23 5 0 27
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBS106 Hukuğun Temel Kavramları 3 - - 3
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
YBS102 İktisadi Analiz 3 - - -
YBS108 Script Temelleri Programlara Giriş: R ve Python 2 2 - -
YBS104 Sosyal Bilimler için Matematik II 2 2 - 5
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 20 4 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBS211 Bilgisayar Donanımında Temel Kavramlar 2 - - 2
YBS209 Finansal Muhasebe 3 - - 4
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
YBS207 Programcılıkta Algoritma Tasarımı 2 1 - -
YBS205 Sosyal Bilimler için İstatistik 2 2 - 6
YBS203 Ticaret Hukukuna Giriş 3 - - 5
YBS201 Üretim Yönetimi 3 - - -
Toplam 18 3 0 20
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
YBS206 İstatistiksel Öğrenme 2 2 - -
YBS202 Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş 2 2 - -
SEC_YBS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
YBS204 Stok Yönetimi 3 - - -
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
YBS208 Yönetim Muhasebe 3 - - -
Toplam 13 6 0 3
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
SEC_YBS_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 3 0 0 3
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
SEC_YBS_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
YBS302 Sistem Analizi 2 2 - -
YBS304 Veri Bilimine Giriş 2 2 - -
Toplam 7 4 0 3
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_YBS_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
YBS401 Toplumsal Sorumluluk ve Mesleki Etik 3 - - -
YBS405 Veri Madenciliği 2 2 - -
YBS499 Yaz Stajı - - - -
YBS403 Yöneylem Araştırması 2 2 - -
Toplam 7 4 0
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YBS410 Bitirme Projesi 1 5 - -
YBS412 Büyük Veri Analizi 2 2 - -
YBS414 İşletmelerde Kaynak Planlaması 3 - - -
SEC_YBS_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 6 7 0
SEC_YBS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_YBS_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler Seçmeli 3 - - 5
SEC_YBS_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_YBS_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_YBS_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS