GERİ DÖN

Lisans Programları


UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ - GASTRONOMİ (Türkçe) - - GASTRONOMİ (Türkçe)

Program Tanımları

Gastronomi bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Gastronomi bölümü, Gayrettepe Sosyal Bilimler yerleşkesinde yer almaktadır.

Gastronomi Lisans derecesi

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Gastronomi bölümü sadece “şef/aşçı” yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktan çok, yeme-içme alanındaki yönetim süreçlerine de hâkim olan, tam donanımlı yiyecek-içecek profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program aşçılığın gerektirdiği asgari bilgilerin yanında öğrencilere, kariyerlerinin ilerleyen yıllarında iyi bir yönetici olabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri de aktarmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan programda Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağına da hâkim profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır. Program, farklı mutfak teknikleri, yiyecek içecek hizmetleri, gibi uygulamalı aşçılık derslerinin yanı sıra gıda güvenliği, mutfak kimyası, beslenme gibi derslerle gıda bilimi alanında, işletme, iktisat, hukuk, maliyet, pazarlama gibi derslerle yönetim alanında donanımlı öğrenciler yetişmesini amaçlamaktadır. Seçmeli derslerle birlikte geniş bir yelpazeye sahip ders programı, öğrencilerimizin istedikleri alanda uzmanlaşmasına olanak sağlamaktadır.

Gastronomi Bölümü mezunları her türlü yeme içme işletmesinde şef/aşçı olarak çalışabilir. Yeme içme işletmelerinde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Turizm sektöründe yeme içme bölümlerinde pazarlama, satış, satın alma, menü planlama, üretim yönetimi gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler. Mezunlar, gıda endüstrisinde üretim ve ürün tasarımında rol alıp danışmanlık yapabilirler. Öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de gastronomi bölümünün amaçları arasındadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Dr. Öğretim Üyesi Özge SEÇMELER (Gastronomi Bölüm Başkanı), e-posta: ozge.secmeler@altinbas.edu.tr Telefon: 0212 373 59 00 Dahili: 2503, Büyükdere Caddesi, Yazarlar Sokak, No:36 Esentepe / Şişli / İstanbul Sosyal Medya adreslerimiz: https://www.instagram.com/au_gastronomi/ https://www.facebook.com/altinbasgastronomi/ https://twitter.com/AltGastronomi

Gastronomi Lisans Programında eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası firmalarda kariyer olanaklarına ilişkin gereksinimleri karşılayan bir program kapsamında sunulan seçmeli dersler ile, mutfak uygulama, pazarlama, yönetim ve organizasyon veya mutfak kültürü alanlarında uzmanlaşabilirler. 6. dönemini tamamlayan bölüm öğrencileri CO-OP programına başvurabilirler. CO-OP (Cooperative Education) Eğitim Programı üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren bir modeldir. CO-OP Programı, yenilikçi ve eğitim odaklı üniversite ve firma işbirliği bağlamında yürütülecektir. CO-OP Eğitim Programının amacı üniversitede verilen bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmektir.


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
2 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
3 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
5 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
6 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır. Bilgi kaynaklarını genişletmeyi öğrenir.
7 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
8  Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi takip eder ve yaptığı işle ilişkilendirir.
9 Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olur. 
10 Aynı anda farklı disiplinleri göz önünde bulundurarak düşünmeyi öğrenir. Gıda bilimi, mutfak becerileri ve yönetim arasında bağlantı kurar.
11 Gıda alanındaki otoriteler tarafından yayınlanmış resmi ve yardımcı dokümanlardan faydalanır. Hukuki sorumluluklarının bilincine varır.
12  Temel işletme fonksiyonlarının bilgisine sahip olarak yiyecek içecek sektörüne özgü sevk ve idare becerilerine sahip olur. Kendi alanına yönelik işletme yönetimi temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi vb.) öğrenir.
13 Gastronomi biliminin temel ilke ve prensiplerini ve Anadolu Mutfak gereklerini bilir ve uygular.
14 Doğru bilgiyle yola çıkmanın yanı sıra yaratıcı düşünmenin faydalarını kavrar. 

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır. Bilgi kaynaklarını genişletmeyi öğrenir.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi takip eder ve yaptığı işle ilişkilendirir.
Alanındaki bilimsel yöntemler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olur. 
Aynı anda farklı disiplinleri göz önünde bulundurarak düşünmeyi öğrenir. Gıda bilimi, mutfak becerileri ve yönetim arasında bağlantı kurar.
Gıda alanındaki otoriteler tarafından yayınlanmış resmi ve yardımcı dokümanlardan faydalanır. Hukuki sorumluluklarının bilincine varır.
 Temel işletme fonksiyonlarının bilgisine sahip olarak yiyecek içecek sektörüne özgü sevk ve idare becerilerine sahip olur. Kendi alanına yönelik işletme yönetimi temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi vb.) öğrenir.
Gastronomi biliminin temel ilke ve prensiplerini ve Anadolu Mutfak gereklerini bilir ve uygular.
Doğru bilgiyle yola çıkmanın yanı sıra yaratıcı düşünmenin faydalarını kavrar. 

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
Gastronimiye Giriş
Gıda güvenliği ve Sanitasyon
Ingilizce I
İktisada Giriş
İşletme Yönetimine Giriş
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Hukukun Temel Kavramları
Ingilizce II
Mutfak Kimyası
Mutfak Matematiği ve Temel İstatiksel Analiz
Temel Mutfak Teknikleri
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Beslenmenin Temel İlkeleri
Finansal Muhasebe
Gastronomi Tarihi ve Akımlar
Gıdalar ve Özellikleri
Ingilizce III
Mutfak Uygulaması I
Unlu Mamüllere Giriş
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Ingilizce IV
İçeceklere Giriş
Mutfak Uygulaması II
Pazarlamanın Temel İlkeleri ve Hizmet Pazarlaması
Pişirme Teknolojisi
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Finansal Yönetim
İngilizce İletişim I
Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi
Sosyolojide Güncel Meseleler
İngilizce İletişim II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
GAS103 Gastronimiye Giriş 3 - - 5
GAS101 Gıda güvenliği ve Sanitasyon 3 - - 4
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
YBS105 İktisada Giriş 3 - - 5
YBS101 İşletme Yönetimine Giriş 3 - - 5
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 25 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GAS108 Hukukun Temel Kavramları 3 - - 3
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
GAS104 Mutfak Kimyası 3 - - 5
GAS106 Mutfak Matematiği ve Temel İstatiksel Analiz 2 2 - 5
GAS102 Temel Mutfak Teknikleri 4 1 - 5
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 22 5 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GAS207 Beslenmenin Temel İlkeleri 2 1 - 4
YBS209 Finansal Muhasebe 3 - - 4
GAS203 Gastronomi Tarihi ve Akımlar 1 2 - 3
GAS211 Gıdalar ve Özellikleri 2 - - 2
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
GAS201 Mutfak Uygulaması I 1 3 - 5
GAS205 Unlu Mamüllere Giriş 1 2 - 5
GAS209 Yiyecek İçecek Hizmetleri 3 - - 4
Toplam 16 8 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
GAS204 İçeceklere Giriş 4 2 - 5
GAS202 Mutfak Uygulaması II 1 3 - 5
GAS206 Pasta ve Tatlı Teknikleri 3 2 - -
GAS208 Pazarlamanın Temel İlkeleri ve Hizmet Pazarlaması 3 - - 4
SEC_GAS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GAS210 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Finansal Yönetim 3 - - 4
Toplam 17 7 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
SEC_GAS_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GAS301 Türk Mutfağı I 1 3 - -
GAS399 Yaz Staj I - - - -
GAS305 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Satın Alma ve Depolama 3 - - -
GAS303 Yiyecek İçecek Sektöründe Stratejik Yönetim 2 2 - -
Toplam 9 5 0 3
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GAS306 Dünya Mutfakları 1 3 - -
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
SEC_GAS_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GAS302 Türk Mutfağı II 1 3 - -
GAS304 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü 1 3 - -
Toplam 6 9 0 3
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GAS401 Akdeniz Mutfağı 1 3 - -
GAS405 Menü Yönetimi 2 1 - -
SEC_GAS_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GAS403 Toplumsal Sorumluluk ve Mesleki Etik 3 - - -
GAS499 Yaz Staj II - - - -
Toplam 6 4 0
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GAS402 Bitirme Projesi - - - -
GAS404 Catering Planlama ve İşletmeciliği 1 2 - -
GAS406 İş Güvenliği ve Sağlığı 2 - - -
SEC_GAS_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 3 2 0
SEC_GAS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GAS214 Pişirme Teknolojisi Seçmeli 3 - - 4
SEC_GAS_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GAS309 Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi Seçmeli 3 - - 4
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler Seçmeli 3 - - 5
SEC_GAS_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_GAS_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_GAS_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS