GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - SOSYAL HİZMET (Türkçe) - - SOSYAL HİZMET (Türkçe)

Program Tanımları

Sosyal Hizmet Bölümü, 2016 – 2017 Akademik yılında kurulmuş, 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet Lisans derecesi almaya hak kazanır.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Yurtdışından Öğrencilerin Lisans Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi doğrultusunda yapılmaktadır. Türkçe yürütülen programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe düzeyi, Üniversitenin düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavının (TOEFL, IELTS, FCE, TOEIC, TÖMER, v.b.) sonucuna göre belirlenir. Türkçe veya İngilizce programlara yerleştirilen öğrencilerden Türkçe veya İngilizce dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır. Yönerge’de kurum içi, kurumlararası yurt içi yatay geçiş ve Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş için kayıt, kabul ve intibak ilke ve süreçleri tanımlanmıştır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Öğrencilerin program sonunda tanımlanan program yeterliliklerine sahip olması beklenir. Öğrenciler programdan mezun olabilmek için 240 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmalıdır. Söz konusu 240 AKTS’lik ders yükünün en az % 30’u alan / serbest seçmeli derslerden oluşmaktadır. Ayrıca 240 AKTS’lik ders yükü içerisinde zorunlu olarak son iki yarıyılda uygulamalı ders yükleri bulunmaktadır, öğrencilerin söz konusu uygulamalı derslerden başarılı olmaları gereklidir. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin lisans düzeyinde bir programdan diplomaya hak kazanabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir.

Sosyal Hizmet Bölümü'nün amacı, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin ve sorgulayıcı akademisyenler ve sosyal çalışmacılar yetiştirmeye katkı sunmaktır.

Program henüz mezun vermemiştir. Mezunlarımız başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez birimleriyle il müdürlüklerinde; yerel yönetimlerde ya da kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk yuvaları, huzurevleri, sosyal yardım danışma merkezleri, hastane ve eğitim kurumları gibi birçok kurumda çalışma olanağına sahip olabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sosyal Hizmet Lisans Programında sınav, ölçme ve değerlendirme İstanbul Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre düzenlenir. Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Öğrenciler programdan mezun olabilmek için 240 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmalıdır. Programda yer alan tüm zorunlu derslerden başarılı olmalıdır. Programda yer alan tüm seçmeli derslerden başarılı olmalıdır. Öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’nin altında olmamalıdır.

Örgün Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Fulya Giray Sözen Bölüm Başkanı Tel: 0 212 604 01 00 E-posta: fulya.sozen@altinbas.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Berna Ekal Şimşek Bologna Koordinatörü Tel: 0 212 604 01 00 E-posta: berna.simsek@altinbas.edu.tr

Bölümün en önemli avantajlarından biri, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi içinde kurulmasıdır. Öğrenciler sosyal hizmet alanının temel bilgilerini program müfredatı kapsamında alabilecek ve bununla birlikte seçmeli dersler çerçevesinde Fakülte içinde sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerden de beslenebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesi’nden de seçmeli ders alabileceklerdir. Öğrencilerin teorik bilgilerini sosyal hizmet kurumunda veya staj olarak uygulamalı eğitimlerle tamamlamalarına önem verilmektedir. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık yüzde kırk oranında yer almaktadır. Staj programı geliştirilmesi ve kamu ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği kurulmasına dair çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemizde halihazırda kurumsallaşmış bir uzun dönemli COOP programı bulunmaktadır, Sosyal Hizmet bölümünün de kuruluş aşamasını tamamlamasının ardından COOP Programına dahil edilmesi planlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Sosyal hizmet alanına ait temel ve güncel kuram ve kavramları tanımlar, sınıflandırır ve yorumlar.
2 Sosyal çalışmacı olarak sosyal hizmet alanındaki rol ve fonksiyonlarını açıklar.
3 İçinde yaşadığı toplumu ve toplumsal sorunları yorumlar, sorunları analiz eder ve sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak müracaatçılar yararına politikalar geliştirir.
4 Farklılıklara saygı duyar, sosyal hizmet uygulamalarında farklı kişi ve grupların ihtiyaçlarını göz önünde tutar.
5 Hem kişisel hem de profesyonel hayatta dezavantajlı gruplar lehine karar verir ve sonuçlar çıkarır; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini savunur; meslek etiğine uygun davranır, sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilincini azami seviyeye çıkarır.
6 Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
7 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
8 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
9 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
10 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
11 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
12 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
13 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
14 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hizmet alanına ait temel ve güncel kuram ve kavramları tanımlar, sınıflandırır ve yorumlar.
Sosyal çalışmacı olarak sosyal hizmet alanındaki rol ve fonksiyonlarını açıklar.
İçinde yaşadığı toplumu ve toplumsal sorunları yorumlar, sorunları analiz eder ve sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak müracaatçılar yararına politikalar geliştirir.
Farklılıklara saygı duyar, sosyal hizmet uygulamalarında farklı kişi ve grupların ihtiyaçlarını göz önünde tutar.
Hem kişisel hem de profesyonel hayatta dezavantajlı gruplar lehine karar verir ve sonuçlar çıkarır; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini savunur; meslek etiğine uygun davranır, sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilincini azami seviyeye çıkarır.
Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
Hukukun Temel Kavramları
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Sosyal Hizmette Temel Kavramlar
Sosyolojiye Giriş
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Ingilizce II
Psikolojiye Giriş
Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Alanı
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Uygarlık Tarihi
Almanca I
Arapça I
Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar
Farsça I
Fransızca I
Italyanca I
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
Rusça I
Sosyal Hizmet Kuramları I
Sosyal Hizmet Mevzuatı
Sosyal Hizmette Drama Uygulamaları
Sosyal Psikoloji
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Adli Sosyal Hizmet
Almanca II
Arapça II
Fransızca II
Göç ve Kentleşme Sorunları
Italyanca II
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
Meslek Etiği
Rusça II
Sosyal Antropoloji
Sosyal Hizmet Kurumları II
Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet
Sosyolojide Güncel Meseleler
Almanca III
Almanca IV
Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet
Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet
Çocuk İhmal ve İstismar
Çocuk ve Ergen Suçluluğu
Evde Bakım Hizmetleri
İnsan Hakları ve Sosyal Hizme
İtalyanca IV
Okul Sosyal Hizmeti
Oyunlarla İletişim
Rusça III
Rusça IV
Sağlık Kurum ve Mevzuatı
Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknik
Sosyal Hizmette Uygulamalı Araştırma
Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I
Seminer

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
SHM105 Hukukun Temel Kavramları 3 - - 6
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
SHM101 Sosyal Hizmette Temel Kavramlar 3 - - 7
SHM103 Sosyolojiye Giriş 3 - - 7
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 20 2 0 29
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
SHM104 Psikolojiye Giriş 3 - - 7
SHM102 Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Alanı 3 - - 7
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
SHM106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 - - 7
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 2 0 29
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHM205 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I 3 - - 5
SEC_SHM_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHM201 Sosyal Hizmet Kuramları I 3 - - 6
SHM203 Sosyal Hizmet Mevzuatı 3 - - 5
SHM207 Sosyal Psikoloji 3 - - 5
Toplam 12 0 0 21
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHM206 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II 3 - - 5
SHM210 Meslek Etiği 3 - - 3
SEC_SHM_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 5 - - -
SHM208 Sosyal Antropoloji 3 - - 5
SHM202 Sosyal Hizmet Kurumları II 3 - - 6
SHM204 Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet 3 - - 6
Toplam 20 0 0 25
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHM301 Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet 3 - - 5
SEC_SHM_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHM305 Sosyal Hizmet Yönetimi 3 - - 4
SHM303 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri 3 - - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
Toplam 11 0 0 16
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHM302 Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet 2 1 - 5
SEC_SHM_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHM306 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknik 3 - - 5
SHM304 Sosyal Hizmette Uygulamalı Araştırma 2 2 - 5
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 9 3 0 17
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_SHM_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHM401 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I 2 16 - 12
Toplam 2 16 0 12
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHM403 Seminer 3 - - 5
SHM402 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I 2 26 - 24
Toplam 5 26 0 29
SEC_SHM_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
SHM307 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SHM309 Sosyal Hizmette Drama Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
SHM431 Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar Seçmeli 3 - - 5
SEC_SHM_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SHM410 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler Seçmeli 3 - - 5
SEC_SHM_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SHM307 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SHM308 Sağlık Kurum ve Mevzuatı Seçmeli 3 - - 5
SHM309 Sosyal Hizmette Drama Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SHM311 Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM312 İnsan Hakları ve Sosyal Hizme Seçmeli 3 - - 5
SHM313 Oyunlarla İletişim Seçmeli 3 - - 5
SHM404 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli - - - 5
SHM405 Çocuk ve Ergen Suçluluğu Seçmeli 3 - - 5
SHM406 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM407 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 - - 5
SHM408 Çocuk İhmal ve İstismar Seçmeli 3 - - 5
SHM409 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM410 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM411 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM412 Okul Sosyal Hizmeti Seçmeli 3 - - 5
SEC_SHM_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SHM307 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SHM308 Sağlık Kurum ve Mevzuatı Seçmeli 3 - - 5
SHM309 Sosyal Hizmette Drama Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SHM311 Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM312 İnsan Hakları ve Sosyal Hizme Seçmeli 3 - - 5
SHM313 Oyunlarla İletişim Seçmeli 3 - - 5
SHM404 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli - - - 5
SHM405 Çocuk ve Ergen Suçluluğu Seçmeli 3 - - 5
SHM406 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM407 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 - - 5
SHM408 Çocuk İhmal ve İstismar Seçmeli 3 - - 5
SHM409 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM410 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM411 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM412 Okul Sosyal Hizmeti Seçmeli 3 - - 5
SEC_SHM_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SHM307 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SHM308 Sağlık Kurum ve Mevzuatı Seçmeli 3 - - 5
SHM309 Sosyal Hizmette Drama Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SHM311 Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM312 İnsan Hakları ve Sosyal Hizme Seçmeli 3 - - 5
SHM313 Oyunlarla İletişim Seçmeli 3 - - 5
SHM404 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli - - - 5
SHM405 Çocuk ve Ergen Suçluluğu Seçmeli 3 - - 5
SHM406 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM407 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 - - 5
SHM408 Çocuk İhmal ve İstismar Seçmeli 3 - - 5
SHM409 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM410 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM411 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SHM412 Okul Sosyal Hizmeti Seçmeli 3 - - 5