GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - SOSYOLOJİ (İngilizce) - - SOSYOLOJİ

Program Tanımları

2012 yılında kurulan Sosyoloji bölümü, ilk öğrencilerini 2012-2013 akademik yılında kabul etmiştir. 2016-2017 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. Sosyoloji biliminin tüm temel alanlarında araştırma ve eğitim sürdürülmektedir.

Sosyoloji, lisans (B.A.)

Lisans

Lise diploması, ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Sosyoloji bölümüne uluslararası öğrenciler de kabul edilmektedir. Seçme ve yerleştirme sınavlarına ilişkin detaylı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinde ulaşılabilir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

4 akademik yıl, 1 akademik yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 14 hafta, toplam 240 AKTS. Öğrenciler bir ya da daha fazla dersten başarısız oldukları takdirde, başarısız oldukları dersin açıldığı ilk dönem dersi tekrar almaları gerekmektedir. Başarısız oldukları dersi en az D harf notu ile geçmedikleri durumda, bir üst sınıfın dersini alamazlar. Kredilerini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmesi için genel akademik ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve minimum harf notunun D olması gerekmektedir.

Sosyoloji bölümü lisans programı 4 yıl ve 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim dili İngilizcedir. Özel koşulları yerine getiren öğrencilerin diğer bolümler ile çift anadal ve Yandal yapabilmeleri uygun görülmüştür. Programın amacı; - Öğrencilerimize sağlam bir kuramsal altyapı ve alan araştırması deneyimine ek olarak analitik ve eleştirel düşünme yeteneği sağlayarak onları akademik ve profesyonel kariyerlerine hazırlamak; - Akademik kadro ve öğrencilerin işbirliği ile alanı zenginleştirecek çalışmalar yapmak ve yaygınlaştırmak; - Uluslararası işbirlikleriyle desteklenmiş akademik etkinlikler ve eğitim programları aracılığıyla bilime ve topluma faydalı hizmetler vermektir.

Bu programdan mezun olanlar sosyolog olarak veya başka unvanlar ile kamu kuruluşlarında (KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda) ve özel sektörde çalışırlar. Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ve diğer kamu kuruluşlarında uzman ya da proje yöneticisi olarak görev yapabilir; medya kuruluşları, araştırma şirketleri, ve özel şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında öğretmenlik yapabilir; akademik alanda (yüksek lisans ve doktora seviyesinde) bilimsel çalışmalar sürdürebilirler.

Bu programdan mezun olanlar sosyolog olarak veya başka unvanlar ile kamu kuruluşlarında (KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda) ve özel sektörde çalışırlar. Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ve diğer kamu kuruluşlarında uzman ya da proje yöneticisi olarak görev yapabilir; medya kuruluşları, araştırma şirketleri, ve özel şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında öğretmenlik yapabilir; akademik alanda (yüksek lisans ve doktora seviyesinde) bilimsel çalışmalar sürdürebilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Dr. Öğretim Üyesi Arda İbikoğlu Sosyoloji Bölüm Başkanı E-posta: arda.ibikoglu@altinbas.edu.tr Telefon: +90 212 604 0100

Saygın üniversitelerden doktora derecesine sahip öğretim üyelerinin bulunduğu sosyoloji bölümünde öğrencilere Erasmus Öğrenci Değişimi çerçevesinde uluslararası değişim imkanı sunulmaktadır. “ Altınbaş Universitesi Çift Anadal ve Yandal Programı” uyarınca, çift anadal ve yandal yapma imkanı vardır.


Program Çıktıları

1 Temel sosyoloji kuramlarını kullanır, karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle eleştirel düşünceyi uygular.
2 Sosyolojik meseleleri çözümlemek amacıyla uygun yöntemlerle bilimsel araştırmalar tasarlar. Güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak sosyolojik değerlendirme raporları oluşturur.
3 Toplumsal sorunlara eleştirel ve bilimsel bir yaklaşımla yaratıcı çözümler ve uygun sosyal politikalar geliştirir.
4 Farklılık ve çeşitlilik konusunda farkındalık ve duyarlılık geliştirir.
5 Etik kuralları uygular, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilinci inşa eder.
6 Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
7 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
8 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
9 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
10 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
11 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
12 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
13 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
14 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Temel sosyoloji kuramlarını kullanır, karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle eleştirel düşünceyi uygular.
Sosyolojik meseleleri çözümlemek amacıyla uygun yöntemlerle bilimsel araştırmalar tasarlar. Güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak sosyolojik değerlendirme raporları oluşturur.
Toplumsal sorunlara eleştirel ve bilimsel bir yaklaşımla yaratıcı çözümler ve uygun sosyal politikalar geliştirir.
Farklılık ve çeşitlilik konusunda farkındalık ve duyarlılık geliştirir.
Etik kuralları uygular, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilinci inşa eder.
Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Psikolojiye Giris I
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Sosyal Bilimler İçin Mat I
Sosyolojiye Giris I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Kültürlerarasi Psikoloji
Psikolojiye Giris II
Sosyolojiye Giris II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi
AB Kurumlari Karar Alma Süreç
Cezalandırma ve Sosyal Kontrol
Günlük Yaşam Sosyolojisi
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
Kent Sosyolojisi
Küresellesme ve Kamu Yönetimi
Popüler Kültür Sosyolojisi
Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri
Sosyal Psikoloji I
Sosyolojik Düsünce Tarihi I
Uluslararasi Iliskilere Giris
Adli Sosyal Hizmet
Aile Sosyolojisi
Dünyada Müzik
Feminist Teori
Göç ve Kentleşme Sorunları
Hukuk ve Toplum
Iktisadin Temel Ilkeleri
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
İsrail-Filistin Çatışması
Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih
Popüler Psikoloji
Psikoloji Tarihi
Sosyal Bilimlerde Etik
Sosyal Degisim ve Gelisme
Sosyal Psikoloji II
Sosyalist Düşünce Tarihi
Sosyolojik Düsünce Tarihi II
Tüketici Toplum
Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar
Farsça I
Italyanca I
Italyanca II
İmparatorluklar Şehri:İstanbul
İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Kadin Psikolojisi
Kamu Siyaseti Analizi
Modern Avrupa Tarihi
Modern Ortadoğu
Ortadoğu'da Toplumsal Cinsiyet ve Kültür
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Sosyal Bil.de Nicel Yöntemler
Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Türkiye de Sosyolojik Düsünce
Uzmanlasma Semineri II
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Yazılı İletişim
Yönlen Arastirma Okumalar I
Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular
Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi
Egitim Politikalari
Sözlü İletisim
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Veri Analizi
Çevre Siyaseti
Küreselleşen Kültür ve İletişim
Stres Yönetimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Türkiye de Güncel Sos Siy Konu
Demografi ve Nüfus Çalışmaları
Kimlik ve Kültür
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
PSY101 Psikolojiye Giris I 3 - - 5
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş 3 - - 6
MATH101 Sosyal Bilimler İçin Mat I 2 2 - 5
ISS100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
SOC101 Sosyolojiye Giris I 3 - - 7
Toplam 20 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ECON280 Iktisadin Temel Ilkeleri 3 - - 4
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
PSY142 Kültürlerarasi Psikoloji 3 - - 5
PSY102 Psikolojiye Giris II 3 - - 7
SOC102 Sosyolojiye Giris II 3 - - 6
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 18 0 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
SEC_SOC_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
SOC211 Sosyal Antropoloji 3 - - 5
SOC203 Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri 3 - - 5
PSY241 Sosyal Psikoloji I 3 - - 5
SOC251 Sosyolojik Düsünce Tarihi I 3 - - 5
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 20 0 0 25
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOC262 Aile Sosyolojisi 3 - - 5
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
SEC_SOC_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme 3 - - 5
SOC252 Sosyolojik Düsünce Tarihi II 3 - - 5
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 17 0 0 20
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_SOC_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
SOC303 Sosyal Bil.de Nicel Yöntemler 3 1 - 6
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 3 - - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
SOC323 Türkiye de Sosyolojik Düsünce 3 - - 5
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 19 1 0 23
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi 3 - - 6
SEC_SOC_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
POLS200 Sosyal Bilimlerde Etik 2 - - 2
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 3 - - 6
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
SOC304 Veri Analizi 3 1 - 6
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 21 1 0 27
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOC451 Küreselleşen Kültür ve İletişim 3 - - 6
SEC_SOC_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
SOC435 Türkiye de Güncel Sos Siy Konu 3 - - 5
Toplam 9 0 0 11
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOC468 Demografi ve Nüfus Çalışmaları 3 - - 6
SOC462 Kimlik ve Kültür 3 - - 5
SEC_SOC_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 9 0 0 11
SEC_SOC_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR203 19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 5
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
POLS344 Küresellesme ve Kamu Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC364 Cezalandırma ve Sosyal Kontrol Seçmeli 3 - - 5
SEC_SOC_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli - - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM233 İsrail-Filistin Çatışması Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR203 19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 5
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
PSY111 Popüler Psikoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY204 Psikoloji Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PSY242 Sosyal Psikoloji II Seçmeli 3 - - 5
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SHM410 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SOC364 Cezalandırma ve Sosyal Kontrol Seçmeli 3 - - 5
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SEC_SOC_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HUM213 İmparatorluklar Şehri:İstanbul Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR203 19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 5
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 4
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS446 Kamu Siyaseti Analizi Seçmeli 3 - - 6
PSY355 Kadin Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SHM307 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SHM431 Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar Seçmeli 3 - - 5
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC364 Cezalandırma ve Sosyal Kontrol Seçmeli 3 - - 5
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_SOC_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli - - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM233 İsrail-Filistin Çatışması Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR203 19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 5
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
POLS342 Egitim Politikalari Seçmeli 3 - - 5
PSY204 Psikoloji Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PSY242 Sosyal Psikoloji II Seçmeli 3 - - 5
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SHM410 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SOC364 Cezalandırma ve Sosyal Kontrol Seçmeli 3 - - 5
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SEC_SOC_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HUM213 İmparatorluklar Şehri:İstanbul Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS443 Çevre Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SHM307 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SHM431 Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar Seçmeli 3 - - 5
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_SOC_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli - - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM233 İsrail-Filistin Çatışması Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR203 19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 5
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
PSY204 Psikoloji Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PSY242 Sosyal Psikoloji II Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SHM410 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 - - 5
SOC364 Cezalandırma ve Sosyal Kontrol Seçmeli 3 - - 5
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4