GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - PSİKOLOJİ (İngilizce) - - PSİKOLOJİ (İngilizce)

Program Tanımları

Psikoloji bölümü lisans programı 2011 yılında kurulmuştur. Bölüm 2012 yılında , 60 öğrencilik bir kontenjan ile lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır. Programın öğretim dili %100 İngilizcedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Psikoloji Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Psikoloji bölümüne Uluslararası öğrenciler kabul edilmektedir. Uluslararası Öğrenci Seçim Komisyonu alınacak öğrencileri belirlemektedir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS. Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler. Bu çerçevede Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Vizyon Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, vereceği eğitimle dünyada ilk elli psikoloji programının içinde yer alan; demokratik ve bilimsel öğrenme ortamı sağlayan; etik değerlere ve bilimsel bakış açısına sahip mezunlar yetiştiren bir bölüm olmak. Misyon Verdiği eğitim ile uluslar arası ve ulusal üniversitelere öncü olan; ürettiği bilimsel araştırmalar ile çağdaş psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunan ve yetiştirdiği psikologlar ile topluma en kaliteli hizmeti vermeye amaçlayan kurumsallaşmış bir eğitim-öğretim organizasyon yapısını oluşturmak. Program eğitsel amaçları aşağıdadır: 1. Psikolojinin temel hedeflerini ve dört temel psikoloji kuramını (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi) tanımlama ve uygulama becerisi 2. Psikoloji ile ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uygun araştırma metotlarını kullanarak bilimsel araştırmaları tasarlama becerisi 3. Davranışlar ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünce yapısını kullanarak bilimsel bir yaklaşımla çözme becerisi 4. Problem çözerken (normal dışı davranışların tedavisi, psikolojik ölçümler ve testler, kişiler arası ve kültürler arası çatışmalar vb.) psikoloji biliminde kullanılan uygulamaları seçme ve kullanma becerisi 5. Psikolojinin farklı alanlarında (psikolojiye dair bilimsel alanyazına katkıda bulunmak, uygun programları kullanarak anlaşılması kolay psikolojik raporlar hazırlamak, vb.) güncel bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi 6. Farklı iletişim ortamlarında (yazılı iletişim becerisi, niceliksel okur yazarlık, sözlü ve kişiler arası iletişim becerisi, takım çalışması becerisi vb.) etkin iletişim kurma becerisi 7. Sosyokültürel ve uluslar arası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma ve bu zenginliği anlayışla ve saygıyla karşılama becerisi 8. Kişisel ve profesyonel gelişimi sağlamak için psikolojinin prensiplerini kullanabilme becerisi 9. Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi PROGRAM YETERLİLİKLERİ Program yeterlilikleri aşağıdadır: 1. Öğrenciler, psikoloji bilimine ait temel kavram ve kuramları, deneysel bulguları ve tarihi yaklaşımları bilmelidir. 2. Öğrenciler, psikoloji bilimine dair dört temel alan bilgisine sahip olmalıdır (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi). 3. Öğrenciler, dört temel psikoloji kuramını kişisel, sosyal ve organizasyonel konulara uygulayabilmelidir. 4. Öğrenciler, uygun araştırma soruları hazırlama, bir araştırma dizaynı için gerekli kaynakları optimize etme ve bu kaynakları veri toplama ve analizinde etkin bir şekilde yönlendirme becerisini göstererek, psikolojideki araştırma metotlarını kullanabilmelidir. 5. Öğrenciler, bilimsel sonuçlara ulaşıp bu sonuçları, psikolojinin bağlı olduğu etik kurallara uygun olarak raporlayabilmelidir. 6. Öğrenciler, kişilerin hem içsel dünyalarını hem de çevreleriyle olan ilişkilerini, kişiler arası ilişki türlerini ve Zeitgeist ("zamanın ruhu") etkisini psikoloji açısından analiz ederken sorgulayıcı ve yaratıcı bir bakış açısı kullanabilmelidir. 7. Öğrenciler, psikolojinin farklı alanlarına (klinik, danışmanlık, endüstriyel/organizasyonel, sağlık, adli, medya vb.) dair bilgi sahibi olmalı ve bu alanlara ilişkin sorunlara etkin çözümler üretebilmelidir. 8. Öğrenciler, psikolojide kullanılan bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir. 9. Öğrenciler hem akademik hem de profesyonel çevrelerinde etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurma becerisi gösterebilmelidir. 10. Öğrenciler, farklı kültürlerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, bu kişilerle takım ruhuna sahip ve bir takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmelidir. 11. Öğrenciler, uluslar arası ve kültürler arası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır. 12. Öğrenciler, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir. 13. Öğrenciler, hem akademik hem de profesyonel hayatlarında psikolojiye dair etik kuralları bilmeli ve bu kuralları uygulama becerisine sahip olmalıdır. 14. Öğrenciler, hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencilerini, psikoloji alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci psikologlar olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olan öğrenciler, ülkemizdeki diğer Psikoloji bölümü mezunları gibi Psikoloji Lisans derecesi ile diploma almaktadır. Diploma sahibi mezunlar, sağlık, eğitim, sanayi ve endüstri kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, araştırma merkezleri gibi pek çok farklı alanda hizmet veren çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilmektedir. Programın mezunları, kamuda KPSS sınavı ile Sağlık, Adalet ve İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından psikolog unvanı ile atanarak görev yapabilmektedir. Bazı özel koşullar yerine getirildiğinde ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda da çalışabilmektedir. Ancak hem kişisel gelişim hem de akademik, bilimsel ve mesleki yetkinlik açısından lisans mezunlarının alanlarında uzman olarak görev yapabilmeleri için psikolojinin farklı alt alanlarında (klinik, sosyal, gelişim, bilişsel, deneysel, endüstri/örgüt psikolojisi gibi) lisansüstü eğitim yapmaları tavsiye edilmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar Psikoloji Bölümü Başkanı E-posta: aylin.kockar@altinbas.edu.tr Telefon: +90 212 604 0100 DIlmenler Mahmutbey cad. No:26 34217 Bagcilar Istanbul

Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar Psikoloji Bölümü Başkanı E-posta: aylin.kockar@altinbas.edu.tr Telefon: +90 212 604 0100 DIlmenler Mahmutbey cad. No:26 34217 Bağcılar Istanbul

Bölümde bir doçent, üç yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Başarılı öğrenciler yandal ve çift anadal programına kaydolabilmektedir. Ayrıca öğrenciler uluslararası anlaşmalı okullara Erasmus+ kapsamında eğitim ve staj hareketliliği için gidebilirler.


Program Çıktıları

1 Öğrenciler, psikoloji bilimine ait temel kavram ve kuramları, deneysel bulguları ve tarihi yaklaşımları bilecektir.
2 Öğrenciler, psikoloji bilimine dair dört temel alan bilgisine sahip olacaktır (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi).
3 Öğrenciler, dört temel psikoloji kuramını kişisel, sosyal ve organizasyonel konulara uygulayabilecektir.
4 Öğrenciler, uygun araştırma soruları hazırlama, bir araştırma dizaynı için gerekli kaynakları optimize etme ve bu kaynakları veri toplama ve analizinde etkin bir şekilde yönlendirme becerisini göstererek, psikolojideki araştırma metotlarını kullanabilecektir.
5 Öğrenciler, bilimsel sonuçlara ulaşıp bu sonuçları, psikolojinin bağlı olduğu etik kurallara uygun olarak raporlayabilecektir.
6 Öğrenciler, kişilerin hem içsel dünyalarını hem de çevreleriyle olan ilişkilerini, kişiler arası ilişki türlerini ve Zeitgeist (“zamanın ruhu”) etkisini psikoloji açısından analiz ederken sorgulayıcı ve yaratıcı bir bakış açısı kullanabilecektir.
7 Öğrenciler, psikolojinin farklı alanlarına (klinik, danışmanlık, endüstriyel/organizasyonel, sağlık, adli, medya vb.) dair bilgi sahibi olmalı ve bu alanlara ilişkin sorunlara etkin çözümler üretebilecektir.
8 Öğrenciler, psikolojide kullanılan bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilecektir.
9 Öğrenciler hem akademik hem de profesyonel çevrelerinde etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurma becerisi gösterebilecektir.
10 Öğrenciler, farklı kültürlerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, bu kişilerle takım ruhuna sahip ve bir takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilecektir.
11 Öğrenciler, uluslar arası ve kültürler arası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olacaktır.
12 Öğrenciler, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyecektir.
13 Öğrenciler, hem akademik hem de profesyonel hayatlarında psikolojiye dair etik kuralları bilmeli ve bu kuralları uygulama becerisine sahip olacaktır.
14 Öğrenciler, hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilecektir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Öğrenciler, psikoloji bilimine ait temel kavram ve kuramları, deneysel bulguları ve tarihi yaklaşımları bilecektir.
Öğrenciler, psikoloji bilimine dair dört temel alan bilgisine sahip olacaktır (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi).
Öğrenciler, dört temel psikoloji kuramını kişisel, sosyal ve organizasyonel konulara uygulayabilecektir.
Öğrenciler, uygun araştırma soruları hazırlama, bir araştırma dizaynı için gerekli kaynakları optimize etme ve bu kaynakları veri toplama ve analizinde etkin bir şekilde yönlendirme becerisini göstererek, psikolojideki araştırma metotlarını kullanabilecektir.
Öğrenciler, bilimsel sonuçlara ulaşıp bu sonuçları, psikolojinin bağlı olduğu etik kurallara uygun olarak raporlayabilecektir.
Öğrenciler, kişilerin hem içsel dünyalarını hem de çevreleriyle olan ilişkilerini, kişiler arası ilişki türlerini ve Zeitgeist (“zamanın ruhu”) etkisini psikoloji açısından analiz ederken sorgulayıcı ve yaratıcı bir bakış açısı kullanabilecektir.
Öğrenciler, psikolojinin farklı alanlarına (klinik, danışmanlık, endüstriyel/organizasyonel, sağlık, adli, medya vb.) dair bilgi sahibi olmalı ve bu alanlara ilişkin sorunlara etkin çözümler üretebilecektir.
Öğrenciler, psikolojide kullanılan bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilecektir.
Öğrenciler hem akademik hem de profesyonel çevrelerinde etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurma becerisi gösterebilecektir.
Öğrenciler, farklı kültürlerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, bu kişilerle takım ruhuna sahip ve bir takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilecektir.
Öğrenciler, uluslar arası ve kültürler arası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olacaktır.
Öğrenciler, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyecektir.
Öğrenciler, hem akademik hem de profesyonel hayatlarında psikolojiye dair etik kuralları bilmeli ve bu kuralları uygulama becerisine sahip olacaktır.
Öğrenciler, hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilecektir.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Temel İngilizce-HAZIRLIK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Biyopsikoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psikolojiye Giris I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Bilimler İçin İngilizce I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Bilimler İçin Mat I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Bilimlere Giriş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyolojiye Giris I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Popüler Psikoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psikolojiye Giris II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Antropoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Bilimler İçin İngilizce II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyolojiye Giriş II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplumsal Sorumluluk Projesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gelişim Psikolojisi I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ögrenme Psikolojisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Bil.de Nicel Yöntemler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Psikoloji I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilişsel Psikoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gelişim Psikolojisi II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psikoloji Tarihi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosyal Psikoloji II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Veri Analizi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deneysel Psikoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kisilik Kuramlari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kültürün Davranışa Etkileri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yabancilar için Türkçe I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psikolojide Ölçme Degerlendirme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psikopatoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yabancilar için Türkçe II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klinik Psikoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Psikolojide Etik ve Kurallar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG100-HAZIRLIK Temel İngilizce-HAZIRLIK - 1 - -
Toplam 0 1 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY116 Biyopsikoloji 3 - - 6
PSY101 Psikolojiye Giris I 3 - - 7
ESS101 Sosyal Bilimler İçin İngilizce I 3 - - 3
MATH101 Sosyal Bilimler İçin Mat I 2 2 - 5
ISS100 Sosyal Bilimlere Giriş 2 - - 2
SOC101 Sosyolojiye Giris I 3 - - 7
Toplam 16 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY111 Popüler Psikoloji 2 1 - 5
PSY102 Psikolojiye Giris II 3 - - 7
SOC211 Sosyal Antropoloji 3 - - -
ESS102 Sosyal Bilimler İçin İngilizce II 3 - - 3
SOC102 Sosyolojiye Giriş II 3 - - 7
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 1 - 2
Toplam 14 2 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY231 Gelişim Psikolojisi I 3 - - 5
PSY221 Ögrenme Psikolojisi 3 - - 6
PSY203 Psikolojide Araştırma Yöntemleri 3 - - 5
SOC303 Sosyal Bil.de Nicel Yöntemler 2 2 - 7
PSY241 Sosyal Psikoloji I 3 - - 5
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 16 2 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY222 Bilişsel Psikoloji 3 - - 6
PSY232 Gelişim Psikolojisi II 3 - - 5
PSY204 Psikoloji Tarihi 3 - - 5
PSY242 Sosyal Psikoloji II 3 - - 5
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
SOC304 Veri Analizi 2 2 - 7
Toplam 16 2 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY312 Deneysel Psikoloji 3 1 - 6
PSY351 Kisilik Kuramlari 3 - - 6
PSY341 Kültürün Davranışa Etkileri 3 - - 6
SEC_PSY_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 13 1 0 22
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY313 Psikolojide Ölçme Degerlendirme 2 1 - 6
PSY352 Psikopatoloji 3 1 - 7
SEC_PSY_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 9 2 0 17
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY465 Klinik Psikoloji 3 1 - 6
SEC_PSY_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 3 1 0 6
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSY471 Psikolojide Etik ve Kurallar 3 - - 6
SEC_PSY_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 3 0 0 6
SEC_PSY_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - 2 - 3
ECON280 Iktisadin Temel Ilkeleri Seçmeli 3 - - 4
ECON401 Türkiye Iktisadi Seçmeli 3 - - 6
ECON416 Iktisatta Bagimsiz Çalisma Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
HIST110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 2 - - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HUM213 İmparatorluklar Şehri:İstanbul Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM241 Medya ve İletişim Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR206 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 7
IR313 Türk Dış Politikası: 1919-1960 Seçmeli 3 - - 7
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
IR412 Müzik, Toplum ve Siyaset Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
POLS322 Yurttaşlık Seçmeli 3 - - 5
PSY261 Stres Yönetimi Seçmeli 2 1 - 5
PSY323 Hafiza Seçmeli 3 - - 5
PSY353 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY354 Yetiskin Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY355 Kadin Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY356 Psikofizyoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY357 Rehabilitasyonda Psikoloji Seçmeli 2 1 - 5
PSY358 Psikopatolojinin Biyolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY359 Şiddet ve Travma Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY360 Nörobilimde İlginç Vakalar Seçmeli 3 - - 5
PSY361 Bilişsel Psikolojide Okumalar Seçmeli 3 - - 5
PSY362 Endüstriyel Psikoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY363 Duygusal Zekâ Seçmeli 3 - - 5
PSY364 Saglik Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY365 Cinsiyet Yönüyle Örgütsel Yaşa Seçmeli 3 - - 5
PSY366 I/O Psikolojisinde Seçilmiş K Seçmeli 3 - - 5
PSY368 Yakın İlişki Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY370 Psikolojide Kalitatif Araştırmalar Seçmeli 3 - - 5
PSY371 Çocuk Gelişimi Alan Çalışması Seçmeli 1 2 - 5
PSY372 Gelişim Psikolojisinde Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 1 2 - 5
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 6
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC251 Sosyolojik Düsünce Tarihi I Seçmeli 3 - - 6
SOC252 Sosyolojik Düsünce Tarihi II Seçmeli 3 - - 7
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC323 Türkiye de Sosyolojik Düsünce Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Seçmeli 3 - - 6
SOC375 Tarihsel Sosyoloji Seçmeli 3 - - 5
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SOC451 Küreselleşen Kültür ve İletişim Seçmeli 3 - - 6
SOC462 Kimlik ve Kültür Seçmeli 3 - - 5
SOC468 Demografi ve Nüfus Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
SOC492 Yönlen Arastirma Okumalar I Seçmeli 3 - - 5
TURK121 Sosyal Bilimler Öğrencileri için Akademik Türkçe I Seçmeli 3 - - 4
SEC_PSY_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - 2 - 3
ECON280 Iktisadin Temel Ilkeleri Seçmeli 3 - - 4
ECON401 Türkiye Iktisadi Seçmeli 3 - - 6
ECON416 Iktisatta Bagimsiz Çalisma Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
HIST110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 2 - - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HUM213 İmparatorluklar Şehri:İstanbul Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM241 Medya ve İletişim Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR206 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 7
IR313 Türk Dış Politikası: 1919-1960 Seçmeli 3 - - 7
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
POLS322 Yurttaşlık Seçmeli 3 - - 5
PSY261 Stres Yönetimi Seçmeli 2 1 - 5
PSY323 Hafiza Seçmeli 3 - - 5
PSY353 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY354 Yetiskin Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY355 Kadin Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY356 Psikofizyoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY357 Rehabilitasyonda Psikoloji Seçmeli 2 1 - 5
PSY358 Psikopatolojinin Biyolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY359 Şiddet ve Travma Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY360 Nörobilimde İlginç Vakalar Seçmeli 3 - - 5
PSY361 Bilişsel Psikolojide Okumalar Seçmeli 3 - - 5
PSY362 Endüstriyel Psikoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY363 Duygusal Zekâ Seçmeli 3 - - 5
PSY364 Saglik Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY365 Cinsiyet Yönüyle Örgütsel Yaşa Seçmeli 3 - - 5
PSY366 I/O Psikolojisinde Seçilmiş K Seçmeli 3 - - 5
PSY368 Yakın İlişki Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY370 Psikolojide Kalitatif Araştırmalar Seçmeli 3 - - 5
PSY371 Çocuk Gelişimi Alan Çalışması Seçmeli 1 2 - 5
PSY372 Gelişim Psikolojisinde Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 1 2 - 5
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 6
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC251 Sosyolojik Düsünce Tarihi I Seçmeli 3 - - 6
SOC252 Sosyolojik Düsünce Tarihi II Seçmeli 3 - - 7
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC323 Türkiye de Sosyolojik Düsünce Seçmeli 3 - - 6
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Seçmeli 3 - - 6
SOC375 Tarihsel Sosyoloji Seçmeli 3 - - 5
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SOC451 Küreselleşen Kültür ve İletişim Seçmeli 3 - - 6
SOC462 Kimlik ve Kültür Seçmeli 3 - - 5
SOC468 Demografi ve Nüfus Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
SOC492 Yönlen Arastirma Okumalar I Seçmeli 3 - - 5
TURK121 Sosyal Bilimler Öğrencileri için Akademik Türkçe I Seçmeli 3 - - 4
SEC_PSY_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - 2 - 3
ECON280 Iktisadin Temel Ilkeleri Seçmeli 3 - - 4
ECON401 Türkiye Iktisadi Seçmeli 3 - - 6
ECON416 Iktisatta Bagimsiz Çalisma Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
GER201 Almanca III Seçmeli 3 - - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli 3 - - 4
HIST110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 2 - - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HUM213 İmparatorluklar Şehri:İstanbul Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM241 Medya ve İletişim Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR206 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 7
IR313 Türk Dış Politikası: 1919-1960 Seçmeli 3 - - 7
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
IR412 Müzik, Toplum ve Siyaset Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli 3 - - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli 3 - - 4
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
POLS322 Yurttaşlık Seçmeli 3 - - 5
PSY261 Stres Yönetimi Seçmeli 2 1 - 5
PSY323 Hafiza Seçmeli 3 - - 5
PSY353 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY354 Yetiskin Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY355 Kadin Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY356 Psikofizyoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY357 Rehabilitasyonda Psikoloji Seçmeli 2 1 - 5
PSY358 Psikopatolojinin Biyolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY359 Şiddet ve Travma Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY360 Nörobilimde İlginç Vakalar Seçmeli 3 - - 5
PSY361 Bilişsel Psikolojide Okumalar Seçmeli 3 - - 5
PSY362 Endüstriyel Psikoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY363 Duygusal Zekâ Seçmeli 3 - - 5
PSY364 Saglik Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY365 Cinsiyet Yönüyle Örgütsel Yaşa Seçmeli 3 - - 5
PSY366 I/O Psikolojisinde Seçilmiş K Seçmeli 3 - - 5
PSY368 Yakın İlişki Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY370 Psikolojide Kalitatif Araştırmalar Seçmeli 3 - - 5
PSY371 Çocuk Gelişimi Alan Çalışması Seçmeli 1 2 - 5
PSY372 Gelişim Psikolojisinde Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 1 2 - 5
PSY425 Bağımsız Çalışmalar - I Seçmeli 3 - - 5
PSY426 Bağımsız Çalışmalar II Seçmeli 3 - - 5
PSY427 Dil Gelişimi Seçmeli 3 - - 5
PSY428 Dilin Sosyalleşme Süreçleri Seçmeli 3 - - 5
PSY466 Aile ve Grup Dinamikleri Seçmeli 3 - - 5
PSY467 Klinik Görüşmelere Giriş Seçmeli 3 - - 5
PSY468 Zeka Testi Seçmeli 3 - - 5
PSY472 Sosyal Psikoloji Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 3 - - 5
PSY481 Son Sinif Proje I Seçmeli 3 - - 5
PSY482 Son Sinif Proje II Seçmeli 3 - - 5
PSY491 Psikoloji Stajı Seçmeli 3 - - 5
PSY492 Klinik Psikolojide Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 3 - - 5
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 6
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC251 Sosyolojik Düsünce Tarihi I Seçmeli 3 - - 6
SOC252 Sosyolojik Düsünce Tarihi II Seçmeli 3 - - 7
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 7
SOC323 Türkiye de Sosyolojik Düsünce Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 7
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Seçmeli 3 - - 6
SOC375 Tarihsel Sosyoloji Seçmeli 3 - - 5
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 7
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SOC451 Küreselleşen Kültür ve İletişim Seçmeli 3 - - 6
SOC462 Kimlik ve Kültür Seçmeli 3 - - 5
SOC468 Demografi ve Nüfus Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SOC492 Yönlen Arastirma Okumalar I Seçmeli 3 - - 5
SEC_PSY_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - 2 - 3
ECON280 Iktisadin Temel Ilkeleri Seçmeli 3 - - 4
ECON401 Türkiye Iktisadi Seçmeli 3 - - 6
ECON416 Iktisatta Bagimsiz Çalisma Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
GER201 Almanca III Seçmeli 3 - - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli 3 - - 4
HIST110 Uygarlık Tarihi Seçmeli 2 - - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli 3 - - 5
HUM213 İmparatorluklar Şehri:İstanbul Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM241 Medya ve İletişim Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris Seçmeli 3 - - 7
IR206 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 - - 7
IR313 Türk Dış Politikası: 1919-1960 Seçmeli 3 - - 7
IR331 AB Kurumlari Karar Alma Süreç Seçmeli 3 - - 5
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli 3 - - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli 3 - - 4
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
POLS322 Yurttaşlık Seçmeli 3 - - 5
PSY261 Stres Yönetimi Seçmeli 2 1 - 5
PSY323 Hafiza Seçmeli 3 - - 5
PSY353 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY354 Yetiskin Psikopatolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY355 Kadin Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY356 Psikofizyoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY357 Rehabilitasyonda Psikoloji Seçmeli 2 1 - 5
PSY358 Psikopatolojinin Biyolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY359 Şiddet ve Travma Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY360 Nörobilimde İlginç Vakalar Seçmeli 3 - - 5
PSY361 Bilişsel Psikolojide Okumalar Seçmeli 3 - - 5
PSY362 Endüstriyel Psikoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY363 Duygusal Zekâ Seçmeli 3 - - 5
PSY364 Saglik Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY365 Cinsiyet Yönüyle Örgütsel Yaşa Seçmeli 3 - - 5
PSY366 I/O Psikolojisinde Seçilmiş K Seçmeli 3 - - 5
PSY368 Yakın İlişki Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
PSY370 Psikolojide Kalitatif Araştırmalar Seçmeli 3 - - 5
PSY371 Çocuk Gelişimi Alan Çalışması Seçmeli 1 2 - 5
PSY372 Gelişim Psikolojisinde Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 1 2 - 5
PSY425 Bağımsız Çalışmalar - I Seçmeli 3 - - 5
PSY426 Bağımsız Çalışmalar II Seçmeli 3 - - 5
PSY427 Dil Gelişimi Seçmeli 3 - - 5
PSY428 Dilin Sosyalleşme Süreçleri Seçmeli 3 - - 5
PSY466 Aile ve Grup Dinamikleri Seçmeli 3 - - 5
PSY467 Klinik Görüşmelere Giriş Seçmeli 3 - - 5
PSY468 Zeka Testi Seçmeli 3 - - 5
PSY472 Sosyal Psikoloji Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 3 - - 5
PSY481 Son Sinif Proje I Seçmeli 3 - - 5
PSY482 Son Sinif Proje II Seçmeli 3 - - 5
PSY491 Psikoloji Stajı Seçmeli 3 - - 5
PSY492 Klinik Psikolojide Uygulamalı Çalışmalar Seçmeli 3 - - 5
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 6
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC251 Sosyolojik Düsünce Tarihi I Seçmeli 3 - - 6
SOC252 Sosyolojik Düsünce Tarihi II Seçmeli 3 - - 7
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 7
SOC323 Türkiye de Sosyolojik Düsünce Seçmeli 3 - - 6
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 7
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Seçmeli 3 - - 6
SOC375 Tarihsel Sosyoloji Seçmeli 3 - - 5
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 7
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SOC451 Küreselleşen Kültür ve İletişim Seçmeli 3 - - 6
SOC462 Kimlik ve Kültür Seçmeli 3 - - 5
SOC468 Demografi ve Nüfus Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
SOC492 Yönlen Arastirma Okumalar I Seçmeli 3 - - 5