GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İngilizce) - - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İngilizce)

Program Tanımları

2012 yılında İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2013 yılında eğitim ve akademik faaliyetlerine başlamıştır. Bölümde tam zamanlı 6 öğretim elemanı (1 Profesör, 2 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi) bulunmaktadır. Programın akademik dili İngilizcedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Political Science and Public Administration) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Political Science and Public Administration) almaya hak kazanmaktadırlar.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerini, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde alınan zorunlu, alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler arasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomik, Hukuk, Sosyoloji, Matematik, İngilizce ve Tarih dersleri yer alır. Alan seçmeli dersler arasında, zorunlu olmayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derslerine ek olarak, Uluslararası İlişkiler müfredatındaki tüm dersler ve bazı Ekonomi ve Sosyoloji dersleri vardır. Programın ilk iki yılı siyaset bilimi ve yönetim alanında temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise temel derslerin yanı sıra öğrenciler ilgi duydukları alanlarda seçmeli dersler de alabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz dört yıl boyunca istatistiksel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı ve tarihsel analize kadar geniş bir yelpazede araştırma yöntemlerine aşinalık edinme fırsatı bulmaktadırlar.

Bu programdan mezun olanlar siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler. Bu programını başarıyla tamamlayan mezunlar Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşunda, yerel yönetimlerde, uluslararası kuruluşlarda, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, akademide ve özel sektörün hemen her alanında çalışabilmektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrenciler mezun olmak için en az 240 AKTS’yi 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

E-Öğrenme

Doç. Dr. Aslı Yılmaz Uçar asli.ucar@altinbas.edu.tr Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümü Büyükdere caddesi, No: 147 Esentepe / İstanbul Tel: (0 212) 604 01 00 Faks: (0 212) 445 81 71

Bölüm üniversitenin sınıf, amfi, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı olanaklarından yararlanmaktadır. Bölüm, yandal ve çift anadal programlarına katılım için olanak sağlar. Onur öğrencileri çift anadal programı ile öğrenim gördükleri programın dışında ikinci bir fakülteden diploma sahibi olma imkanına sahiptir. Başarılı öğrenciler yandal programına katılıp kendi dalında diploma almak yanında ikinci bir dalda da sertifika alabilirler. Öğrenciler bölümün anlaşmalı olduğu pek çok Avrupa üniversitesinde Erasmus değişim programı kapsamında bir yıla kadar eğitim görme şansına sahiptirler. Ayrıca Üniversite bünyesinde öğrencilerin sosyalleşmelerinive paylaşım ve dayanışma ruhlarını teşvik etmeyi amaçlayan bir çok öğrenci klubü bulunmaktadır. Kulüp etkinlikleri ve üyeliği tüm öğrencilerimizin katılımına ve katkılarına açıktır. Dileyen tüm öğrenciler, ilgi alanları doğrultusunda kulüp kurabilme özgürlüğüne sahiptir. Bölüm öğrencileri akademik yıl boyunca düzenlenen bilimsel aktivitelere, ulusal ve uluslararası konferans ve çalıştaylara ve sosyal sorumluluk projelerine katılma fırsatı bulurlar.


Program Çıktıları

1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki kuram ve kavramları tanımlar, sınıflandırır ve yorumlar
2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiyle yakından ilişkili uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat, sosyoloji ve tarih alanları ile ilgili temel kavram ve kuramları tanımlar, sınıflandırır ve yorumlar
3 Yerel, bölgesel ve küresel siyasi olguları ve ilişkileri inceler ve açıklar
4 Siyaset ve yönetim alanındaki sorunları değerlendirir ve çözüme yönelik politikalar üretir
5 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini sınıflandırabilir ve siyasi olgu ve ilişkileri ölçmek ve incelemek için uygular
6 Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler
7 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır
8 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar
9 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır
10 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir
11 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir
12 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir
13 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır, bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar
14 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
LAW195 Hukukun Temel Ilkeleri 3 - - -
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş 3 - - 6
MATH101 Sosyal Bilimler İçin Mat I 2 2 - 5
SOC101 Sosyolojiye Giris I 3 - - 7
Toplam 17 4 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LAW214 Anayasa Huknun Temel Esaslari 3 - - -
ECON280 Iktisadin Temel Ilkeleri 3 - - 4
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
POLS102 Kamu Yönetimine Giriş 2 - - 6
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris 3 - - 7
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 0 0 23
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR203 19 th Century Diplomatic History 3 - - -
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
POLS201 Klasik Siyaset Kurami 3 - - 5
SEC_POLS_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN215 Statistics for Social Sciences 3 1 - -
POLS205 Türkiye de Kamu Yönetimi 3 - - 5
Toplam 15 1 0 13
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR206 20 th Century Diplomatic History 3 - - -
POLS202 Çagdas Siyaset Kurami 3 - - 6
POLS200 Ethics in Social Sciences 2 - - 2
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
POLS204 Kamu Maliyesi 3 - - 5
POLS206 Karsilastirmali Siyaset 3 - - 5
SEC_POLS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 20 0 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LAW339 Idare Huknun Temel Esaslari 3 - - 5
SEC_POLS_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
IR303 Sosyal Bilimlerde Arastirma Yöntemleri 3 - - 6
POLS301 Türkiye de Siyaset 3 - - 6
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 15 0 0 20
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_POLS_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
POLS302 Siyasi Partiler ve Seçim sistemleri 2 - - 6
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
POLS304 Türkiye de Güncel Siy Mes 3 - - 6
Toplam 11 0 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_POLS_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
POLS403 State Bureaucracy in Turkey 3 - - 6
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - -
POLS401 Yerel Yönetimler 3 - - 5
Toplam 15 0 0 13
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_POLS_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
POLS404 Türkiye de Devlet ve Iktisat 3 - - 6
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - -
Toplam 12 0 0 10
SEC_POLS_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli - 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
IR341 Human Rights and International Relations Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli - 1 - 4
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_POLS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli - - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
POLS323 Adalet Kuramlari Seçmeli 3 - - 5
POLS342 Egitim Politikalari Seçmeli 3 - - 5
POLS361 Endüstrileşme Sonrası Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
POLS426 Milliyetçilik Kuram Pratikleri Seçmeli 3 - - 5
PSY111 Popular Psychology Seçmeli 3 - - 5
RUS102 Rusça II Seçmeli - 1 - 4
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_POLS_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli - 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
IR307 Fundametals of International Law Seçmeli 3 - - 6
IR313 Turkish Foreign policy: 1919-1960 Present Seçmeli 3 - - 5
IR341 Human Rights and International Relations Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
POLS321 Demokrasi Kurami Seçmeli 3 - - 5
POLS322 Yurttaslik Seçmeli 3 - - 5
POLS344 Küresellesme ve Kamu Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
POLS362 Endüstri Ülk Karsi Siyst Seçmeli 3 - - 5
POLS400 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde Staj Seçmeli 2 4 - 5
POLS443 Çevre Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
POLS446 Public Policy Analysis Seçmeli 3 - - 5
POLS462 Din ve Siyaset Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli - 1 - 4
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Seçmeli 3 - - 5
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_POLS_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tar Seçmeli 3 - - 5
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli - - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecil Seçmeli 3 - - 5
IR232 Avrupa Bütünlesmesi Seçmeli 3 - - 15
IR302 Uluslararasi Örgütler Seçmeli 3 - - 6
IR314 Turkish Foreign Policy: 1960 Present Seçmeli 3 - - 5
IR342 Global Conflict Resolution and Peacebuilding in IR Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
POLS323 Adalet Kuramlari Seçmeli 3 - - 5
POLS342 Egitim Politikalari Seçmeli 3 - - 5
POLS361 Endüstrileşme Sonrası Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
POLS400 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde Staj Seçmeli 2 4 - 5
POLS446 Public Policy Analysis Seçmeli 3 - - 6
POLS462 Din ve Siyaset Seçmeli 3 - - 5
POLS464 Karsilastir Siy Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
RUS102 Rusça II Seçmeli - 1 - 4
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_POLS_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
IR307 Fundametals of International Law Seçmeli 3 - - 6
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
POLS321 Demokrasi Kurami Seçmeli 3 - - 5
POLS344 Küresellesme ve Kamu Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
POLS362 Endüstri Ülk Karsi Siyst Seçmeli 3 - - 5
POLS400 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde Staj Seçmeli 2 4 - 5
POLS443 Çevre Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
POLS446 Public Policy Analysis Seçmeli 3 - - 6
POLS462 Din ve Siyaset Seçmeli 3 - - 5
POLS464 Karsilastir Siy Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
SHM431 Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar Seçmeli 3 - - 5
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Seçmeli 3 - - 5
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_POLS_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUM211 Sosyalist Düşünce Tarihi Seçmeli - - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecil Seçmeli 3 - - 5
IR302 Uluslararasi Örgütler Seçmeli 3 - - 6
IR473 Ortadogu da Siyaset ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
POLS323 Adalet Kuramlari Seçmeli 3 - - 5
POLS342 Egitim Politikalari Seçmeli 3 - - 5
POLS361 Endüstrileşme Sonrası Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
POLS400 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde Staj Seçmeli 2 4 - 5
POLS426 Milliyetçilik Kuram Pratikleri Seçmeli 3 - - 5
POLS445 Energy Politics Seçmeli 3 - - 5
POLS446 Public Policy Analysis Seçmeli 3 - - 6
POLS462 Din ve Siyaset Seçmeli 3 - - 5
POLS464 Karsilastir Siy Ileri Sev Konu Seçmeli 3 - - 5
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4