GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMİ (İngilizce) - - EKONOMİ (İngilizce)

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi 2008 yılında, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş; ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ekonomi bölümü ise 2012 yılında faaliyete başlamış olup, kontenjanları, imkanları ve başvuru ve tercih koşullarını ve gerekliliklerini ÖSYM kılavuzunda 2012 sonlarına doğru ilan ederek öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Zorunlu hazırlık sınıfına dahil edilen ilk öğrenciler ise 2012-2013 yılında kayıtlarını yaparak eğitim ve öğretime başlamışlardır.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi 2008 yılında, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş; ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ekonomi bölümü ise 2012 yılında faaliyete başlamış olup, kontenjanları, imkanları ve başvuru ve tercih koşullarını ve gerekliliklerini ÖSYM kılavuzunda 2012 sonlarına doğru ilan ederek öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Zorunlu hazırlık sınıfına dahil edilen ilk öğrenciler ise 2012-2013 yılında kayıtlarını yaparak eğitim ve öğretime başlamışlardır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ekonomi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Lisans

Türkiye’de Lisans düzeyindeki programlar için kayıtlar,Yüksek Öğrenim Yasası uyarınca merkezi sınavlar ile gerçekleştirilmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, öğrencilerin tercih, başarı puanları ve okul puanlarını dikkate alarak yerleştirme yapar.

Daha önce öğrenilenlerin tanınması, Ulusal Düzeyde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve tüzüklere ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nin ilgili tüzüğüne tabidir. Üniversitedeki programlar arasında öğrenci transferi, ilgili okulların yürütme kurulları tarafından belirlenen kotalara göre yapılır. Kontenjanlar, ilgili yürütme konseyleri tarafından her yıl ÖSYM Kılavuzunda belirtilen toplam kontenjanın bir yüzdesi olarak belirlenir. Üniversitedeki programlar arasında, minimum puanlar ve diğer transfer şartları ile birlikte kontenjan aktarımı, üniversite web sayfasında başvuru tarihlerinde ilan edilir. Farklı merkezi yerleştirme sınavı puan türlerinden olan programlar arasında üniversite içinde transfer başvurusu için, uygulanacak programın sınav puanı türü için merkezi yerleştirme sınavında yer alan başvuru sahibinin puanı, öğrencinin puanından düşük olmamalıdır. Ülke genelinde en düşük puanı almış aynı tür bir programa yerleştirilir. Meslek okulu programlarını ve Açık Öğretim Fakülteleri programlarını tamamlayan öğrenciler, Lisans programlarına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek okullarında mezun olan veya biten öğrenciler ve Türkiye'deki eşdeğerliği kabul edilen okul mezunları lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Bu programı, en az 240 ECTS kredisi toplayarak başarıyla tamamlayanlar, Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, öğrencilerini alanındaki bilgi ve iletişim becerileri ile yenilikçi ve girişimci ekonomist olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır İstanbul Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğrencileri, iş dünyasının gerçekleriyle buluşuyor ve bu alandaki önde gelen akademisyenler ve profesyonellerle bir araya geliyor ve tecrübelerinden kazançlı çıkıyor. Öğrenciler, 6. Dönemini tamamladıktan sonra CO-OP Eğitim Programına başvurabilirler. CO-OP Eğitim Programı, üniversite eğitimini profesyonel yaşam deneyimiyle birleştiren bir modeldir. CO-OP Programı, üniversite ve firma düzeyindeki işbirliği bağlamında yenilikçi ve eğitim odaklı bir şekilde yürütülecektir. CO-OP Eğitim Programı, üniversitenin sunduğu girdileri iş uygulamaları ile birleştiren hem teorik hem de uygulamalı bilgiye sahip mezunları hedeflemektedir. Vizyon Ekonomi alanında çözüm üretmek, topluma ve iş dünyasına değer yaratmak ve böylece ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etkili bir biçimde katılmak. Misyon Gelecek ekonomistleri ilkeli ve işbirliğine dayalı bir öğrenim ortamında yetiştirmek, akademik personelin akademik ve mesleki gelişimini desteklemek ve paydaşlara ve topluma faydalı hizmetler sunmak.

İktisat Bölümü öğrencilerini 2016-2017 öğretim yılında mezun vermek üzeredir. Ancak mezuniyet aşamasında, Nörobilimde tanınmış araştırma laboratuvarındaki araştırma bölümlerinde, holdingdeki insan kaynakları bölümlerinde, Projelerde araştırma görevlileri olarak istihdam edilmeye başlamışlardır. Bu programın mezunları, bu alanlarda çalışabilmek için temel ve teknik bilgi ve iletişim becerileri, yabancı dil becerileri, ekip çalışması becerileri ile donatılmıştır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Her ders için öğrenciler, ara sınavlardan ve diğer kurslardan ayrı olarak, final sınavına tabi tutulurlar. Dönem başına en az bir ara sınav yapılır. Ara Sınavların yanı sıra, önceden duyuru yapılmadan sınavlar yapılabilir. Final sınavları, üniversitenin ilan ettiği programa göre yapılır. Final notları, final sınavındaki puanı, orta sınav sınavlarındaki puanlar ve yarıyıldaki ders çalışması ve sınıf katılımı dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından belirlenir. Kabul edilebilir mazeretler nedeniyle final sınavına giremeyen öğrencilere makyaj sınavı yapılır. Final notları harf notlarıyla ifade edilir. AA harfi 4.00, BA 3.50, BB 3.00, CB 2.50, CC 2.00, DC 1.50, DD 1.00 ve F 0.00'dir. Öğrencilerin performans düzeyi, dönem not ortalaması ve kümülatif not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten kazandığı kredi puanları, dersin kredi saatlerini ve son harf notunun değerini çarparak hesaplanır. Tekrarlanan kurslar için son sınıf hesaba katılmaz. Tüm notlar öğrencinin transkriptinde gösterilir. Minimum kümülatif not ortalaması ve asgari yarıyıl not ortalaması olan öğrenciler tatmin edici statüsündedir. Kümülatif not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler, onur öğrencisi statüsündedir ve 3.50-4.00 olan öğrenciler yüksek onur statüsündedir. Kümülatif not ortalamasına ve bir dönem not ortalamasının 2.00'ın altındaki öğrencilerin durumu yetersizdir. Yeterli statüye sahip olmayan, ikinci veya daha yüksek yarıyılında birikimli bir not ortalaması 1.80'in altında olan öğrenciler, yalnızca en az 1.80 kümülatif not ortalamasına ulaşana kadar dersleri tekrarlayabilirler.

Öğrenciler en az 240 AKTS kredisini tamamlamış ve en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak zorundadır. Öğrenciler, stajlarını, programlarında tanımlandığı gibi bir süre ve diğer şartlar için tamamlamalıdırlar.

Örgün Eğitim

Prof. Dr. Emre ALKİN Chair, Departman of Economics E-mail: emre.alkin@altinbas.edu.tr Telephone: +90 212 604 0100 / 1302

Kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla hızla büyüyen İstanbul Altınbaş Üniversitesi 2015-2016 akademik yılında, 7 fakültesi, 3 enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul bünyesinde, 24 lisans, 19 ön lisans, 6 yüksek lisans ve 2 doktora programı yürütmektedir. İİSBF bünyesinde TradeMaster Araştırma Merkezi, Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM), Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (K-PAM), Nöropazarlama Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÖPAM), bir adet tam donanımlı kütüphane, uzaktan erişimli veri ve bilgi merkezi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen sosyal sorumluluk ve kültür dersleri ile öğrenciler sosyal yardımlaşma, proje geliştirme, kampanyalar oluşturma gibi faaliyetler yapmaktadırlar. Ayrıca düzenli olarak Ekonomi bölümü ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen seminerlere, fakülte ve üniversite bünyesinde gerçekleştirilen konferanslara erişim imkanları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Ekonomi alanındaki (mikroekonomi teorisi ve makroekonomi teorisi, uluslararası ticaret, uluslararası finans, kamu politikası, istatistik ve ekonometri v.b.) kavramları ve mevcut teorileri yorumlar ve uygular.
2 Ekonomi teorileri ile gerçek hayatı bağlantılandıran etkin ekonomi politikaları geliştirir, kamu ve özel sektörü destekleyecek şekilde karar verir.
3 Dünya ekonomisindeki riskleri tanımlar ve bu riskleri yönetecek şekilde karar verir.
4 Uluslararası ekonomideki gelişmeleri değerlendirir, problemleri tanımlar ve analiz eder.
5 Ekonomideki problemlere yenilikçi çözümler bulur ve ekonomik performansın ilerlemesini destekler.
6 Ekonomi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamalardan faydalanır.
7 Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
8 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
9 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
10 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
11 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
12 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
13 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
14 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır,bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
15 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Ekonomi alanındaki (mikroekonomi teorisi ve makroekonomi teorisi, uluslararası ticaret, uluslararası finans, kamu politikası, istatistik ve ekonometri v.b.) kavramları ve mevcut teorileri yorumlar ve uygular.
Ekonomi teorileri ile gerçek hayatı bağlantılandıran etkin ekonomi politikaları geliştirir, kamu ve özel sektörü destekleyecek şekilde karar verir.
Dünya ekonomisindeki riskleri tanımlar ve bu riskleri yönetecek şekilde karar verir.
Uluslararası ekonomideki gelişmeleri değerlendirir, problemleri tanımlar ve analiz eder.
Ekonomideki problemlere yenilikçi çözümler bulur ve ekonomik performansın ilerlemesini destekler.
Ekonomi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamalardan faydalanır.
Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır,bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Almanca I
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Bilgisayar Becerileri
Farsça I
Fransızca I
Italyanca I
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Mikroiktisadin Temel İlkeleri
Psikolojiye Giris I
Rusça I
Siyaset Bilimine Giriş
Siyasi Coğrafya
Sosyal Bilimler İçin Mat I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Yabancilar için Türkçe I
Isletme Yönetimine Giris
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Makroiktisadin Temel Ilkeleri
Sosyal Bilimler için Mat II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Dünyada Müzik
Ekonomi için Matematik
Günlük Yaşam Sosyolojisi
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
Kent Sosyolojisi
Mikroiktisat Teorisi
Modern Avrupa Tarihi
Siyaset ve Sanat
Sosyal Bilimler için İstatistik
Sovyetler Birliği Tarihi
Stres Yönetimi
Aile Sosyolojisi
Almanca II
Arapça II
Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular
Dünyada Mitolojiler
Endüstrileşme Sonrası Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti
Feminist Teori
Finansal Muhasebe
Fransızca II
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
Italyanca II
Kültürlerarasi Psikoloji
Makroiktisat Teorisi
Modern Ortadoğu
Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih
Pazarlama İlkeleri
Popüler Psikoloji
Psikoloji Tarihi
Rusça II
Sosyal Degisim ve Gelisme
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Tüketici Toplum
Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik
Uygulamalı İstatistik
Yönetim Muhasebesi
Çevre Iktisadi
Ekonometri
Ekonomik Büyüme ve Kalkinma
Finansal İktisatta İleri Seviye Konuları
Iktisatta Bagimsiz Çalisma
İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları
Kadin Psikolojisi
Liderlik ve Takim Dinamikleri
Pazarlama Stratejisi
Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik
Uluslararasi Ticaret
Yatirim Analizi Portföy Yön
Yazılı İletişim
Çokuluslu Sirket Yönetimi
Ihracat ve Ithalat Yönetimi
Iktisadi Düsünce Tarihi
Isletmede Kültürlerarasi Konu
İşgücü İktisadı
Kamu Maliyesi ve Politikasi
Oyun Teorisi
Para ve Bankacilik
Sözlü İletisim
Uluslararasi Finans
Uygulamalı Ekonometri
Co-Op Ekonomi
Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar
Çevre Siyaseti
Küreselleşen Kültür ve İletişim
Ortadoğu'da Toplumsal Cinsiyet ve Kültür
Sosyal Sorumluluk Prof Etik
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Türkiye de Güncel Sos Siy Konu
Türkiye Iktisadi
Uluslararasi Satis ve Müzakere
Kimlik ve Kültür
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Türkiye de Devlet ve Iktisat
Yönlendirilmiş Okuma ve Araştırmalar

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
LAW195 Hukukun Temel Ilkeleri 3 - - -
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
ECON101 Mikroiktisadin Temel İlkeleri 3 - - 7
SEC_ECON_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MATH101 Sosyal Bilimler İçin Mat I 2 2 - 5
ISS100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
Toplam 17 4 0 19
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAN102 Isletme Yönetimine Giris 3 - - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
ECON102 Makroiktisadin Temel Ilkeleri 3 - - 7
MATH102 Sosyal Bilimler için Mat II 2 2 - 5
LAW258 Ticaret Hukukunun Temel Esasları 3 - - -
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 2 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ECON203 Ekonomi için Matematik 3 1 - 5
MAN221 Finansal Muhasebe 3 - - 5
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
ECON201 Mikroiktisat Teorisi 3 - - 6
SEC_ECON_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN215 Sosyal Bilimler için İstatistik 3 1 - 6
Toplam 15 2 0 25
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
ECON202 Makroiktisat Teorisi 3 - - 6
SEC_ECON_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN216 Uygulamalı İstatistik 3 1 - 6
MAN222 Yönetim Muhasebesi 3 - - 5
Toplam 12 1 0 20
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ECON331 Ekonometri 3 - - 6
ECON303 Ekonomik Büyüme ve Kalkinma 3 - - 5
MAN303 İşletme ve Ekonomi için Araştırma Metodları 3 - - 6
SEC_ECON_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ITR311 Uluslararasi Ticaret 3 - - 5
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 15 0 0 25
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ECON302 Iktisadi Düsünce Tarihi 3 - - 5
ECON304 Kamu Maliyesi ve Politikasi 3 - - 6
ECON318 Para ve Bankacilik 3 - - 6
SEC_ECON_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
ECON332 Uygulamalı Ekonometri 3 - - 6
Toplam 15 0 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_ECON_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAN431 Sosyal Sorumluluk Prof Etik 3 - - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
ECON401 Türkiye Iktisadi 3 - - 6
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 12 0 0 17
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_ECON_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
ECON408 Yönlendirilmiş Okuma ve Araştırmalar 3 - - 6
Toplam 9 0 0 12
SEC_ECON_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
IR100 Siyasi Coğrafya Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş Seçmeli 3 - - 6
PSY101 Psikolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ECON_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM212 Sovyetler Birliği Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
HUM432 Siyaset ve Sanat Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
SOC208 Günlük Yaşam Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC224 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ECON_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM221 Dünyada Mitolojiler Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
MAN252 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS361 Endüstrileşme Sonrası Ülkelerin Karşılaştırmalı Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
PSY111 Popüler Psikoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY142 Kültürlerarasi Psikoloji Seçmeli 3 - - 5
PSY204 Psikoloji Tarihi Seçmeli 3 - - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
SOC212 Tüketici Toplum Seçmeli 3 - - 5
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 5
SOC262 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SOC353 Feminist Teori Seçmeli 3 - - 5
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ECON_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ECON413 Çevre Iktisadi Seçmeli 3 - - 5
ECON415 Finansal İktisatta İleri Seviye Konuları Seçmeli 3 - - 5
ECON416 Iktisatta Bagimsiz Çalisma Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
MAN332 Liderlik ve Takim Dinamikleri Seçmeli 3 - - 5
MAN421 Yatirim Analizi Portföy Yön Seçmeli 3 - - 5
MAN451 Pazarlama Stratejisi Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
PSY355 Kadin Psikolojisi Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
SOC341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Seçmeli 3 - - 5
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ECON_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ECON308 Oyun Teorisi Seçmeli 3 - - 5
ECON313 İşgücü İktisadı Seçmeli 3 - - 5
FRC