GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce) - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Program Tanımları

Uluslararası ilişkiler Bölümü, alanında güçlü bir entelektüel altyapıya sahip ulusal ve küresel liderler yetiştirmek, disiplinin gelişmesine katkı sağlayacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek amacıyla kurulmuş ve ilk mezunlarını 2016 yılında vermiştir. Uluslararası ilişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (100% İngilizce), Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Ortak Yüksek Lisans Programı (Türkçe/İngilizce) ve Bütünleşik Yüksek Lisans - Doktora Programı (Türkçe/İngilizce) olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar yürütmektedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası İlişkiler Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde öğrencilerini alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Programın ilk yılı, Sosyal Bilimlerin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak Uluslararası İlişkiler kuramları, kurumları, tartışmaları ve Avrupa Birliği ile Orta Doğu gibi bölgesel, alan çalışmalarına ayrılmış bulunmaktadır. Sunulan seçmeli dersler, öğrencilerin farklı bölgesel çalışmalara ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.

Bu programdan mezun olanlar uluslararası ilişkiler alanında Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kamu kurumlarında ve bankacılık, medya, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütlerinde ve özel şirketlerin İnsan Kaynakları gibi çeşitli birimlerinde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarına ek olarak yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrenciler genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Tam Zamanlı

Doç. Dr. Jülide KARAKOÇ BAKIŞ (Bölüm Başkanı) Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No: 147 Esentepe / İstanbul E-posta: julide.karakoc@altinbas.edu.tr Tel: 0 212 604 01 00

Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, Erasmus programı, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.


Program Çıktıları

1 Uluslararası ilişkiler kuramları, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası örgütler, dış politika, Avrupa çalışmaları, uluslararası güvenlik ve barış çalışmaları gibi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları algılar ve bunlardan faydalanır.
2 Uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları inceler.
3 Niceliksel ve niteliksel analiz yaparak, uluslararası ilişkilerin güncel ve tarihsel meseleleri hakkında çıkarımlar yapar.
4 Devlet, siyasi süreçler, siyasal sistemler ve uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler konularını kapsamlı şekilde analiz eder.
5 Kamu ve özel kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinde yetkin ve sorumlu bir şekilde yer alır, onları yönetir ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirir.
6 Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
7 Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
8 Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
9 Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
10 Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
11 Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
12 Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
13 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır,bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
14 Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Uluslararası ilişkiler kuramları, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası örgütler, dış politika, Avrupa çalışmaları, uluslararası güvenlik ve barış çalışmaları gibi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları algılar ve bunlardan faydalanır.
Uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları inceler.
Niceliksel ve niteliksel analiz yaparak, uluslararası ilişkilerin güncel ve tarihsel meseleleri hakkında çıkarımlar yapar.
Devlet, siyasi süreçler, siyasal sistemler ve uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler konularını kapsamlı şekilde analiz eder.
Kamu ve özel kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinde yetkin ve sorumlu bir şekilde yer alır, onları yönetir ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirir.
Küresel dünyadaki ve uluslararası ortamdaki başlıca aktörleri, koşul ve dinamikleri özetler.
Alanını ilişkilendiren konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek yöntem ve araçlardan faydalanır.
Karmaşık ve hızla değişen küresel ortamdaki değişimlere uyum sağlar.
Alanının sınırlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi alanında yaptığı işle bağlantılandırır.
Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini yorumlar, etik problemler, sosyal haklar, değerler ve kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluklar hakkında farkındalık gösterir.
Yalnız kendi disiplinini değil diğer disiplinlerden de faydalanır, düşünme ve pratiği disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirir.
Eleştirel düşünür, bilimi ve teknolojideki gelişme ve yenilikleri değerlendirir, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi gösterir, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile kendini geliştirir.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla görüşlerini paylaşır,bakış açısını İngilizce olarak akıcı biçimde açıklar.
Bireysel ve takım sorumluluğu alır, bireysel olarak ve takım lideri veya üyesi olarak sorunları çözer.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Siyaset Bilimine Giriş
Siyasi Coğrafya
Sosyolojiye Giris I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Kamu Yönetimine Giriş
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uluslararasi Iliskilere Giris
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi
Almanca I
Arapça I
Çevre Siyaseti
Dünyada Müzik
Farsça I
Fransızca I
Günlük Yaşam Sosyolojisi
Italyanca I
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
Küresellesme ve Kamu Yönetimi
Modern Avrupa Tarihi
Modern Ortadoğu
Rusça I
Türkiye de Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler Teorileri: Temel Yaklaşımlar
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Almanca II
Arapça II
Avrupa Bütünlesmesi
Çagdas Siyaset Kurami
Enerji Siyaseti
Fransızca II
Iktisadin Temel Ilkeleri
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
Italyanca II
Karsilastirmali Siyaset
Kimlik ve Kültür
Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih
Rusça II
Sosyal Bilimlerde Etik
Sosyal Degisim ve Gelisme
Sosyolojiye Giris II
Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik
Uluslararası İlişkiler Teorileri: Eleştirel Yaklaşımlar
İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Bilimlerde Arastirma Yöntemleri
Türk Dış Politikası: 1919-1960
Türk Dış Politikası: 1960'lardan Günümüze
Türkiye de Siyaset
Uluslararası Hukukun Temel İlkeleri
Uluslararasi Siyasal Iktisat
Yazılı İletişim
Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular
İleri Uluslararası Hukuk
Küresel Çatışma Çözümü ve Uluslararası İlişkilerde Barış İnşası
Sinema ve Uluslararası İlişkiler
Sözlü İletisim
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Uluslararasi Örgütler
Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar
Dış Politika Analizi
Klasik Siyaset Kurami
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Türkiye'de Devlet Bürokrasisi
Uluslararası Güvenlik
Göç ve Kentleşme Sorunları
İsrail-Filistin Çatışması
Küresel Ekonomi
Ortadogu da Siyaset ve Toplum
Popüler Psikoloji
Tüketici Toplum
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Türkiye de Devlet ve Iktisat

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
LAW195 Hukukun Temel Ilkeleri 3 - - -
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş 3 - - 6
IR100 Siyasi Coğrafya 3 - - 5
ISS100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
SOC101 Sosyolojiye Giris I 3 - - 7
Toplam 21 2 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LAW214 Anayasa Huknun Temel Esaslari 3 - - -
ECON280 Iktisadin Temel Ilkeleri 3 - - 4
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
POLS102 Kamu Yönetimine Giriş 3 - - 6
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
IR102 Uluslararasi Iliskilere Giris 3 - - 7
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 18 0 0 23
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR203 19. Yüzyıl Diplomasi Tarihi 3 - - 5
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
SEC_IR_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
MAN215 Sosyal Bilimler için İstatistik 3 1 - -
IR303 Sosyal Bilimlerde Arastirma Yöntemleri 3 - - 6
IR207 Uluslararası İlişkiler Teorileri: Temel Yaklaşımlar 3 - - 5
Toplam 17 1 0 19
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR206 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi 3 - - 5
IR232 Avrupa Bütünlesmesi 3 - - 5
POLS202 Çagdas Siyaset Kurami 3 - - 6
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
SEC_IR_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
POLS200 Sosyal Bilimlerde Etik 2 - - 2
IR208 Uluslararası İlişkiler Teorileri: Eleştirel Yaklaşımlar 3 - - 5
Toplam 17 0 0 26
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_IR_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
IR313 Türk Dış Politikası: 1919-1960 3 - - 5
IR307 Uluslararası Hukukun Temel İlkeleri 3 - - 6
IR351 Uluslararasi Siyasal Iktisat 3 - - 6
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 12 0 0 20
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR306 İleri Uluslararası Hukuk 3 - - 6
SEC_IR_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
IR314 Türk Dış Politikası: 1960'lardan Günümüze 3 - - 5
IR302 Uluslararasi Örgütler 3 - - 6
Toplam 12 0 0 20
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR413 Dış Politika Analizi 3 - - 5
SEC_IR_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
IR401 Uluslararası Güvenlik 3 - - 6
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 12 0 0 17
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IR414 Küresel Ekonomi 3 - - 6
SEC_IR_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 9 0 0 12
SEC_IR_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS205 Türkiye de Kamu Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
POLS344 Küresellesme ve Kamu Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
POLS443 Çevre Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_IR_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS206 Karsilastirmali Siyaset Seçmeli 3 - - 5
POLS445 Enerji Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
SOC102 Sosyolojiye Giris II Seçmeli 3 - - 6
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 5
SOC462 Kimlik ve Kültür Seçmeli 3 - - 5
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_IR_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS301 Türkiye de Siyaset Seçmeli 3 - - 6
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_IR_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
IR103 Sinema ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
SOC102 Sosyolojiye Giris II Seçmeli 3 - - 6
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 5
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC462 Kimlik ve Kültür Seçmeli 3 - - 5
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_IR_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
HIST201 Modern Avrupa Tarihi Seçmeli - 1 - 5
HIST202 Modern Ortadoğu Seçmeli 3 - - 5
HUM251 Dünyada Müzik Seçmeli 3 - - 5
IR341 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS201 Klasik Siyaset Kurami Seçmeli 3 - - 5
POLS403 Türkiye'de Devlet Bürokrasisi Seçmeli 3 - - 6
POLS443 Çevre Siyaseti Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
SHM431 Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politikalar Seçmeli 3 - - 5
SOC101 Sosyolojiye Giris I Seçmeli 3 - - 7
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_IR_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
HIST301 Osmanlı Toplumsal Ekonomik Tarih Seçmeli 3 - - 5
HUM232 Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik Seçmeli 3 - - 5
IR103 Sinema ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 - - 5
IR342 Küresel Çatışma Çözümü ve Uluslararası İlişkilerde Barış İnşası Seçmeli 3 - - 5
IR436 Avrupa Güvenliği;Kuramlar, Kurumlar ve Konular Seçmeli 3 - - 5
IR473 Ortadogu da Siyaset ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
POLS404 Türkiye de Devlet ve Iktisat Seçmeli 3 - - 6
SHM310 Göç ve Kentleşme Sorunları Seçmeli 3 - - 5
SOC102 Sosyolojiye Giris II Seçmeli 3 - - 6
SOC222 Sosyal Degisim ve Gelisme Seçmeli 3 - - 5
SOC382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SOC462 Kimlik ve Kültür Seçmeli 3 - - 5
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4