GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe) - - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe)

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı 2011-12 akademik yılında eğitim öğretime başlamış, ilk mezunlarını da 2015-16 akademik yılı sonunda vermiştir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Türk liselerine denk okullardan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ise, mezun oldukları okulun lise diploması puanına göre doğrudan başvuru yapabilirler.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Program yeterlilikleri aşağıdadır: 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilme becerisi 2. Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilme becerisi 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilme becerisi 4. Çok disiplinli takım ortamında çalışabilme becerisi 5. Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip, çözebilme becerisi 6. Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci 7. Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi 8. Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olma 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirebilme 10. Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilme becerisi 12. İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım, ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlayıp, geliştirip, bunları uygulayabilme becerisi 13. Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirme, çözme, ve sonuçlarını analiz etme amaçlı matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olma 14. Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilecek, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilecek, takımın işleyişini koordine edebilecek, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilme 15. Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisine sahip olma. Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, toplam 40 iş günü süreli iki adet yaz stajını başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 / 4,00 olan öğrencilere verilir. Öğrencilerin mezun olabilmek için son sınıfta iki adet zorunlu tasarım dersi alması gerekmektedir.

Programın amacı; mesleki uygulamalarda ve örgütlerde etkin olarak yer alan, sürekli öğrenimle kendisini geliştiren, güçlü iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, çok disiplinli ortamlarda görev alabilen, kazandıkları araştırma-geliştirme kültürünü, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirerek, çalışma yaşamlarındaki mühendislik problemlerine etkin çözümler üreten, mühendislik yaşamı boyunca yapacağı çalışmalarda, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, çevre sorunlarına duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir gerçekçi çözümler arayan ve sahip oldukları bilimsel altyapı sayesinde yeni teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tercih edilen mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda temel matematik ve fen bilimleri, olasılık ve istatistik, eniyileme, benzetim, rassal modelleme, üretim planlama, imalat yöntemleri, kalite, tedarik zincirleri, hizmet sistemleri ve mühendislik ekonomisi alanlarında dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölüm eğitim programı, 2019 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MÜDEK) akreditasyonu almayı hedeflemektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2016-2017 yılı itibari ile 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi tarafından sürdürülmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, araştırma olanakları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Bu programdan mezun olanlar endüstri mühendisliği alanlarında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler. 2015-2016 akademik yılının sonundan itibaren mezun veren program sonunda öğrenciler bugüne kadar DeFacto, Colin´s, Burgan Bank, Maya Plastik gibi şirketlerde istihdam olanağı bulmuşlardır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler. Mezunlardan bu şekilde yüksek lisans programlara yönelenler olmuştur.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri de başarısız sayılırlar.

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 40 gün toplam iş günü süreli iki yaz stajını ve son sınıftaki tasarım projelerini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 / 4,00 olan öğrencilere verilir.

Örgün Eğitim

Doç. Dr. N. Onur Bakır Bölüm Başkanı İstanbul Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Cad. , Bağcılar, İstanbul, 34217 Tel:+90-212-6040100 (Dahili:4100) onur.bakir@altinbas.edu.tr

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin kullandığı Fizik, Elektrik/Elektronik ve Bilgisayar Laboratuvarları´ndan Endüstri Mühendisliği Lisans Programı öğrencileri de faydalanabilecektir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Verileri analiz etme ve yorumlama, deney tasarlama ve yürütme becerisi
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar içinde istenen ihtiyaçları karşılamak için bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisi
4 Çok disiplinli takımlarda çalışabilme yeteneği
5 Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilmek
6 Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olmak
7 Etkin biçimde iletişim kurabilmek
8 Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olmak
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirmek
10 Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilmek
12 İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlama, geliştirme ve uygulama becerisi
13 Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirmek, çözmek ve sonuçlarını analiz etmek için matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olma
14 Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilme, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilme, takımın işleyişini koordine edebilme, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilme becerisi
15 Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Verileri analiz etme ve yorumlama, deney tasarlama ve yürütme becerisi
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar içinde istenen ihtiyaçları karşılamak için bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisi
Çok disiplinli takımlarda çalışabilme yeteneği
Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilmek
Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olmak
Etkin biçimde iletişim kurabilmek
Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olmak
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirmek
Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilmek
İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlama, geliştirme ve uygulama becerisi
Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirmek, çözmek ve sonuçlarını analiz etmek için matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olma
Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilme, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilme, takımın işleyişini koordine edebilme, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilme becerisi
Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisi

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgisayar Becerileri
Bilgisayar Programlama I
Diferansiyel ve İntegral Matematik I
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Fizik I
Genel Kimya
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Bilgisayar Programlama II
Diferansiyel ve İntegral Matematik II
Fizik II
Ingilizce II
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Ayrık Matematik
Doğrusal Cebir
Ingilizce III
İşlem Analizi ve Tasarımı
Yöneylem Araştırması I
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Endüstri Mühendisliği Stajı I
Endüstriyel Gelişim
Fransızca I
Fransızca II
Genel Kimya II
Ingilizce IV
Italyanca I
Italyanca II
İmalat Teknikleri
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Mühendisler için İstatistik
Olasılık ve İstatistik
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Sürdürebilirlik Mühendsiliği
Tarihi Alan ve Yapıların Korunması
Türevsel Denklemler
Yöneylem Araştırması II
DC Devre Analizi ve Tasarımı
Endüstri Mühendisliği Araştırma Projesi
Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I
Finans Mühendisliğine Giriş
İngilizce İletişim I
Mühendislik Ekonomisi ve Finansı
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
Rassal Modeller
Rassal Proglama
Sistem Benzetimi
Tam Sayılı ve Dinamik Programlama
Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları
Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları
Endüstri Mühendsiliği Stajı II
Hizmet Sistemleri Tasarım ve Yönetimi
İngilizce İletişim II
Kalite Planlama ve Denetimi
Mesleki Etik
Tedarik Sistemi Tasarımı ve Yönetimi
Üretim Sistemleri Yönetimi
Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi I
Çizelgeleme
Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi II
Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II
Envanter Planlaması
Karar Analizi Modelleri
Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler
Sayısal Finans
Tahminleme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - -
BİL101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - 5
BİL101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - -
MAT151 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 - -
MAT151 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 - 7
END111 Endüstri Mühendisliğine Giriş 4 - - 3
END111 Endüstri Mühendisliğine Giriş 4 - - -
FİZ101 Fizik I 3 2 - 6
FİZ101 Fizik I 3 2 - -
ENG111 Ingilizce I 3 - - -
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - -
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
MBG100 Mühendislik Bilimine Giriş 3 - - -
MBG100 Mühendislik Bilimine Giriş 3 - - -
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - -
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 46 16 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL102 Bilgisayar Programlama II 2 2 - 5
BİL102 Bilgisayar Programlama II 2 2 - -
MAT152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 - -
MAT152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 - 7
FİZ102 Fizik II 3 2 - 6
FİZ102 Fizik II 3 2 - -
KİM123 Genel Kimya 3 1 - 5
KİM123 Genel Kimya 3 1 - -
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
ENG112 Ingilizce II 3 - - -
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - -
Toplam 32 18 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT211 Ayrık Matematik 3 1 - -
MAT211 Ayrık Matematik 3 1 - 5
MAT240 Doğrusal Cebir 4 - - 5
MAT240 Doğrusal Cebir 4 - - -
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
ENG211 Ingilizce III 3 - - -
END250 İşlem Analizi ve Tasarımı 4 - - -
END250 İşlem Analizi ve Tasarımı 4 - - 5
MAT220 Olasılık ve İstatistik 3 1 - 5
MAT220 Olasılık ve İstatistik 3 1 - -
END211 Yöneylem Araştırması I 3 - - 6
END211 Yöneylem Araştırması I 3 - - -
Toplam 40 4 0 29
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
END299 Endüstri Mühendisliği Stajı I - - - -
END299 Endüstri Mühendisliği Stajı I - - - 1
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
ENG212 Ingilizce IV 3 - - -
END254 İmalat Teknikleri 3 2 - -
END254 İmalat Teknikleri 3 2 - 5
END202 Mühendisler için İstatistik 3 - - 5
END202 Mühendisler için İstatistik 3 - - -
SECMELI_END_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_END_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAT260 Türevsel Denklemler 3 - - -
MAT260 Türevsel Denklemler 3 - - 5
END212 Yöneylem Araştırması II 3 - - 5
END212 Yöneylem Araştırması II 3 - - -
Toplam 30 4 0 24
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - -
END371 Mühendislik Ekonomisi ve Finansı 3 - - 5
END371 Mühendislik Ekonomisi ve Finansı 3 - - -
END325 Rassal Modeller 3 - - 5
END325 Rassal Modeller 3 - - -
SECMELI_END_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_END_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
END321 Sistem Benzetimi 3 - - 5
END321 Sistem Benzetimi 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
Toplam 28 0 0 20
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
END399 Endüstri Mühendsiliği Stajı II - - - 1
END399 Endüstri Mühendsiliği Stajı II - - - -
END362 Hizmet Sistemleri Tasarım ve Yönetimi 2 - - -
END362 Hizmet Sistemleri Tasarım ve Yönetimi 2 - - 3
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - -
END352 Kalite Planlama ve Denetimi 3 - - -
END352 Kalite Planlama ve Denetimi 3 - - 5
METK100 Mesleki Etik 3 - - 2
METK100 Mesleki Etik 3 - - -
SECMELI_END_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_END_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
END344 Tedarik Sistemi Tasarımı ve Yönetimi 3 - - -
END344 Tedarik Sistemi Tasarımı ve Yönetimi 3 - - 5
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - -
END332 Üretim Sistemleri Yönetimi 3 2 - 5
END332 Üretim Sistemleri Yönetimi 3 2 - -
Toplam 38 4 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
END491 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 - - -
END491 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 - - 8
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
SECMELI_END_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_END_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 6 0 0 8
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
END492 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 - - 8
END492 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 - - -
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - -
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - -
SECMELI_END_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_END_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 6 0 0 8
SECMELI_END_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
END476 Sürdürebilirlik Mühendsiliği Seçmeli 3 - - 5
END484 Endüstriyel Gelişim Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
KİM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_END_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_END_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_END_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK207 DC Devre Analizi ve Tasarımı Seçmeli 3 2 - 5
END415 Tam Sayılı ve Dinamik Programlama Seçmeli 3 - - 5
END419 Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları Seçmeli 3 - - 3
END425 Rassal Proglama Seçmeli 3 - - 7
END471 Finans Mühendisliğine Giriş Seçmeli 3 - - 5
END475 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
END477 Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
END481 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 6
END490 Endüstri Mühendisliği Araştırma Projesi Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_END_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_END_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
END476 Sürdürebilirlik Mühendsiliği Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_END_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_END_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK207 DC Devre Analizi ve Tasarımı Seçmeli 3 2 - 5
END477 Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
END490 Endüstri Mühendisliği Araştırma Projesi Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_END_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_END_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
END410 Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler Seçmeli 3 - - 5
END430 Envanter Planlaması Seçmeli 3 - - 6
END432 Tahminleme Seçmeli 3 - - 5
END440 Çizelgeleme Seçmeli 3 - - 5
END470 Karar Analizi Modelleri Seçmeli 3 - - 5
END472 Sayısal Finans Seçmeli 3 - - 5
END482 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
KİM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4