GERİ DÖN

Lisans Programları


TIP FAKÜLTESİ - TIP (İngilizce) - - TIP (İngilizce)

Program Tanımları

2013-2014’te eğitim-öğretim hayatına başlayan Tıp Fakültemiz, % 100 İngilizce eğitim vermekte ve eğitime başlamasını takiben her sene yurt içinden çok sayıda öğrenci tarafından tercih edilmektedir ve yurt dışından da çok sayıda öğrenci kabul etmektedir. Altınbaş Holding Desteği ile Altınbaş Üniversitesi bünyesinde ve Medical Park Sağlık Gurubu hastaneleri ile afiliye olarak Mahmutbey Kampüs içerisinde başladığı eğitim-öğretim hayatına, 2016-2017 itibarı ile Bakırköy Kampüs içerisinde devam etmektedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır ve adayın en az lise mezunu olmak şarttır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitemizin Yabancı Öğrenci Alım Komisyonunun belirlediği kriterlere göre alınmaktadır.

Önceki formal öğrenmenin tanınması, ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl, geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurtiçi üniversitelerin geçmek istediği diploma programına eşdeğer diploma programlarının taban puanlarının en düşüğünden az olmaması şartı aranır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp (Medicine) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Medicine) almaya hak kazanmaktadırlar. Öğrencilerin mezuniyet için minimum 2,00/4,00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak hekimler olarak yetiştirmeyi hedefler. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince tıp dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, hastane pratiği ile mezuniyet öncesinde deneyim kazanırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

Bu programdan mezun olanlar hekim olarak kamu ve özel hastanelerde ve sağlık sektöründe çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil ve ekip çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilere verilecek yarıyıl sonu ders notları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumları göz önünde tutularak, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğretim elemanı tarafından belirlenir. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve F şeklindedir. 4’lük not sistemine göre, AA’nın değeri 4.00, BA’nın değeri 3.50, BB’nin değeri 3.00, CB’nin değeri 2.50, CC’nin değeri 2.00, DC’nin değeri 1.50, DD’nin değeri 1.00 ve F’nin değeri 0.00’dır. Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Tekrar edilen dersler için, alınan en son not hesaplamaya katılır. Not dökümünde öğrencinin tüm notları gösterilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80’ın altında olan başarısız öğrencilerden ikinci veya daha üst yarıyıl öğrencisi olanlar, genel not ortalamalarını en az 1.80’e çıkartıncaya kadar sadece daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Örgün Eğitim

Prof. Dr. Tunç FIŞGIN (DEKAN V.) E-posta: tunc.fisgin@altinbas.edu.tr Doç. Dr. Yekbun ADIGÜZEL (Bologna Fakülte Koordinatörü) E-posta: yekbun.adiguzel@altinbas.edu.tr

Fakültemizin, tıbbi beceri laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, patoloji, histoloji, embriyoloji eğitim laboratuvarı ve biyokimya, fizyoloji, biyofizik eğitim laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca, ek laboratuvar alanları haricinde, hücre kültürü laboratuvarı ve ortak araştırma alanı içeren bir AR-GE laboratuvarı, moleküler analiz ve tanı laboratuvarı, biyoorganik sentez laboratuvarı, klinik mikrobiyoloji ve biyosensör laboratuvarı ile yine bir ortak araştırma alanı içeren araştırma laboratuvarı mevcuttur. Teorik dersler ve sınavlar için amfi ve derslikler, bilgisayar laboratuvarı ve uzaktan erişim imkânı da sağlayan bir kütüphanemiz vardır. Kütüphanemizin, Tıp alanında basılı kitaplar içermesinin yanında, Tıp alanında yayınların temin edilebileceği veritabanlarına abonelikleri vardır.


Program Çıktıları

1 Temel ve klinik tıp bilgisine sahiptir, geliştirir ve kullanır.
2 Birinci derece sağlık hizmeti vermek için gereken mesleki bilgi, beceri ve tutumları uygular
3 Temel ilkyardım ve acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir
4 Klinik durumlara analitik düşünme yaklaşımı gösterir ve biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bütüncül olarak değerlendirir
5 Tıbbi literatürü takip eder, değerlendirir ve klinik ve profesyonel uygulamaya dönüştürür
6 Mesleki sorumluluklarını yerine getirir ve etik ilkelere uygun davranır
7 Sağlık hizmetinde sistem, politikalar ve uygulamaları izler ve bireysel ve toplumsal etkilerini değerlendirir
8 Hasta güvenliğine ve sağlık hizmetinde kalite yönetimine önem verir
9 Hastalarla terapötik ve etik açıdan sağlıklı bir iletişim kurar
10 Hastalarla ve aileleriyle etkili iletişim kurar ve bilgilendirir
11 Hasta haklarına saygılı davranış ve tutum gösterir
12 Uluslararası tıp literatürü anlar, yorumlar ve mesleki bilgi aktarımı yapar
13 Bilinçli, araştırmacı ve sorumluluk sahibidir
14 Ekip üyesi olarak davranır, diğer sağlık uzmanları ile çalışır, gerektiğinde yöneticilik ve liderlik yapar
15 Mesleğini uygulamada bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Temel ve klinik tıp bilgisine sahiptir, geliştirir ve kullanır.
Birinci derece sağlık hizmeti vermek için gereken mesleki bilgi, beceri ve tutumları uygular
Temel ilkyardım ve acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir
Klinik durumlara analitik düşünme yaklaşımı gösterir ve biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bütüncül olarak değerlendirir
Tıbbi literatürü takip eder, değerlendirir ve klinik ve profesyonel uygulamaya dönüştürür
Mesleki sorumluluklarını yerine getirir ve etik ilkelere uygun davranır
Sağlık hizmetinde sistem, politikalar ve uygulamaları izler ve bireysel ve toplumsal etkilerini değerlendirir
Hasta güvenliğine ve sağlık hizmetinde kalite yönetimine önem verir
Hastalarla terapötik ve etik açıdan sağlıklı bir iletişim kurar
Hastalarla ve aileleriyle etkili iletişim kurar ve bilgilendirir
Hasta haklarına saygılı davranış ve tutum gösterir
Uluslararası tıp literatürü anlar, yorumlar ve mesleki bilgi aktarımı yapar
Bilinçli, araştırmacı ve sorumluluk sahibidir
Ekip üyesi olarak davranır, diğer sağlık uzmanları ile çalışır, gerektiğinde yöneticilik ve liderlik yapar
Mesleğini uygulamada bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgisayar Becerileri
Bilim Tarihi
Bio Müh Sentetik Bio Tibbi Uyg
Biyoetik
Biyokimya Gen Kalitim Hastalik
Deneyimlerden Öğrenme:Uzmanların Bakış Açısıyla Hekim Hasta İlişkisi
Genetik Danışmanlığa Giriş
Hastalıkların Araş.Hayvan Modelleri
Hastane İlişkili Enfeksiyonlar
Kültür ve Toplum
Mikrobiyal Etkileşimler
Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri I
Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri II
Nütrogenomik
Sanat ve Tipta Vücut Estetigi
Sinemada TIP
Stres ve Saglik
Tıbbi İngillizce I
Tıp Tarihinde Seçme Konular
Tıpta İnterdisipliner Yaklaşımlar
Tibbi Antropoloji
Tibbi Etik
Tibbi Ftir Spektroskopisi
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri III
Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri IV
Tıbbi İngilizce II
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Doku İskelet ve Periferik Sinir Sistemi
Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma
Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri
Endokrin ve Urogenital Sistem
Klinik Tıp Bililmlerine Giriş
Merkezi Sinir Sistemi
Dolaşım ve Solunum Sistemleri
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hastalıkları
Gastrointestinal Sistem ve Hastalıkları
Halk Sağlığı, Adli Tıp, Deontoloji, Biyoistatistik
Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi
Ürogenital Sistem Hadtalıkları
Çocuk Sagligi ve Hastaliklari
Iç Hastaliklari
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Genel Cerrahi
Kadin Hastaliklari ve Dogum
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon
Göz Hastaliklari
Kulak Burun Bogaz Hastaliklari
Nöroloji
Nörosirürji
Ortopedi ve Travmatoloji
Psikiyatri
Radyodiagnostik
Adli Tip
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
Enfeksiyon Hastaliklari
Gögüs Cerrahisi
Gögüs Hastaliklari
Halk Sagligi
Kalp Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nükleer Tip
Plastik Cerrahi
Radyasyon Onkolojisi
Üroloji
Intern Eğitimi (Acil Tıp)
Intern Eğitimi (Aile Hekimliği)
Intern Eğitimi (Anestezi ve Yoğun Bakım)
Intern Eğitimi (Beyin Cerrahisi)
Intern Eğitimi (Biyokimya)
Intern Eğitimi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Intern Eğitimi (Dermatoloji)
Intern Eğitimi (Genel Cerrahi)
Intern Eğitimi (Göz Hastalıkları)
Intern Eğitimi (İç Hastalıkları)
Intern Eğitimi (İFizik Tedavi ve Rehabilitasyon)
Intern Eğitimi (Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Intern Eğitimi (Kulak, Burun ve Boğaz)
Intern Eğitimi (Nöroloji)
Intern Eğitimi (Nükleer Tıp)
Intern Eğitimi (Ortopedi ve Travmatoloji
Intern Eğitimi (Plastik Cerrahi)
Intern Eğitimi (Psikiyatri)
Intern Eğitimi (Radyasyon Onkolojisi)
Intern Eğitimi (Radyoloji)

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
MED101 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri I 5 2 - 8
MED103 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri II 5 4 - 7
IHS100 Sağlık Bilimine Giriş 3 - - -
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
EMP101 Tıbbi İngillizce I 4 - - 3
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 29 8 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED104 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri III 5 2 - 7
MED106 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri IV 5 2 - 7
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
EMP102 Tıbbi İngilizce II 4 - - 3
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 26 4 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED205 Doku İskelet ve Periferik Sinir Sistemi 6 4 - 9
MED255 Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 5 2 - 8
MED253 Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri 6 4 - 9
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 20 10 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED208 Endokrin ve Urogenital Sistem 5 2 - 8
MED210 Klinik Tıp Bililmlerine Giriş 7 1 - 9
MED204 Merkezi Sinir Sistemi 6 2 - 9
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 21 5 0 26
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED307 Dolaşım ve Solunum Sistemleri 4 2 - 7
MED309 Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları 4 2 - 6
MED305 Enfeksiyon Hastalıkları 5 2 - 6
MED303 Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hastalıkları 4 2 - 7
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 20 8 0 26
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED306 Gastrointestinal Sistem ve Hastalıkları 3 2 - 7
MED310 Halk Sağlığı, Adli Tıp, Deontoloji, Biyoistatistik 5 - - 5
MED308 Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi 6 2 - 7
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MED304 Ürogenital Sistem Hadtalıkları 4 2 - 7
Toplam 21 6 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED411 Çocuk Sagligi ve Hastaliklari 8 8 - 13
MED401 Iç Hastaliklari 9 4 - 13
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 20 12 0 26
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED432 Genel Cerrahi 5 10 - 13
MED422 Kadin Hastaliklari ve Dogum 4 8 - 13
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 12 18 0 26
9. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED581 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 1 - 2
MED511 Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon 2 1 - 3
MED551 Göz Hastaliklari 2 1 - 3
MED561 Kulak Burun Bogaz Hastaliklari 3 - - 4
MED521 Nöroloji 3 3 - 4
MED531 Nörosirürji 1 1 - 2
MED501 Ortopedi ve Travmatoloji 3 1 - 3
MED541 Psikiyatri 2 1 - 3
MED573 Radyodiagnostik 1 1 - 2
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 21 10 0 26
10. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED572 Adli Tip 2 1 - 2
MED512 Çocuk Cerrahisi 2 1 - 2
MED582 Dermatoloji 2 1 - 3
MED562 Enfeksiyon Hastaliklari 2 2 - 3
MED514 Gögüs Cerrahisi 1 1 - 2
MED504 Gögüs Hastaliklari 2 2 - 3
MED592 Halk Sagligi 2 - - 2
MED502 Kalp Damar Cerrahisi 1 1 - 2
MED552 Kardiyoloji 2 2 - 4
MED542 Nükleer Tip 1 - - 1
MED532 Plastik Cerrahi 2 1 - 3
MED522 Radyasyon Onkolojisi 1 - - 1
MED594 Üroloji 2 2 - 3
Toplam 22 14 0 31
11. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED605 Intern Eğitimi (Acil Tıp) - 7 - 5
MED607 Intern Eğitimi (Aile Hekimliği) - 13 - 10
MED608 Intern Eğitimi (Anestezi ve Yoğun Bakım) - 7 - 5
MED616 Intern Eğitimi (Beyin Cerrahisi) - 3 - 3
MED617 Intern Eğitimi (Biyokimya) - 3 - 2
MED602 Intern Eğitimi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) - 12 - 10
MED614 Intern Eğitimi (Dermatoloji) - 3 - 3
MED604 Intern Eğitimi (Genel Cerrahi) - 7 - 5
MED610 Intern Eğitimi (Göz Hastalıkları) - 3 - 3
MED601 Intern Eğitimi (İç Hastalıkları) - 11 - 10
MED613 Intern Eğitimi (İFizik Tedavi ve Rehabilitasyon) - 3 - 2
MED603 Intern Eğitimi (Kadın Hastalıkları ve Doğum) - 7 - 5
MED609 Intern Eğitimi (Kulak, Burun ve Boğaz) - 3 - 3
MED611 Intern Eğitimi (Nöroloji) - 3 - 3
MED620 Intern Eğitimi (Nükleer Tıp) - 3 - 2
MED618 Intern Eğitimi (Ortopedi ve Travmatoloji - 3 - 3
MED615 Intern Eğitimi (Plastik Cerrahi) - 3 - 3
MED606 Intern Eğitimi (Psikiyatri) - 7 - 5
MED619 Intern Eğitimi (Radyasyon Onkolojisi) - 3 - 2
MED612 Intern Eğitimi (Radyoloji) - 3 - 3
Toplam 0 107 0 87
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED113 Tibbi Etik Seçmeli 3 - - 4
MED133 Sinemada TIP Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED116 Deneyimlerden Öğrenme:Uzmanların Bakış Açısıyla Hekim Hasta İlişkisi Seçmeli 3 - - 2
MED118 Tıp Tarihinde Seçme Konular Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED211 Tıpta İnterdisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
MED231 Tibbi Antropoloji Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED216 Bilim Tarihi Seçmeli 3 - - 4
MED252 Sanat ve Tipta Vücut Estetigi Seçmeli 3 - - 4
MED254 Biyokimya Gen Kalitim Hastalik Seçmeli 3 - - 4
MED256 Stres ve Saglik Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED321 Biyoetik Seçmeli 3 - - 4
MED325 Mikrobiyal Etkileşimler Seçmeli 3 - - 4
MED327 Hastane İlişkili Enfeksiyonlar Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED352 Tibbi Ftir Spektroskopisi Seçmeli 3 - - 4
MED358 Hastalıkların Araş.Hayvan Modelleri Seçmeli 3 - - 2
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED571 Bio Müh Sentetik Bio Tibbi Uyg Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4