GERİ DÖN

Lisans Programları


TIP FAKÜLTESİ - TIP (İngilizce) - - TIP (İngilizce)

Program Tanımları

2013-2014’te eğitim-öğretim hayatına başlayan Tıp Fakültemiz, % 100 İngilizce eğitim vermekte ve eğitime başlamasını takiben her sene yurt içinden çok sayıda öğrenci tarafından tercih edilmektedir ve yurt dışından da çok sayıda öğrenci kabul etmektedir. Altınbaş Holding Desteği ile Altınbaş Üniversitesi bünyesinde ve Medical Park Sağlık Gurubu hastaneleri ile afiliye olarak Mahmutbey Kampüs içerisinde başladığı eğitim-öğretim hayatına, 2016-2017 itibarı ile Bakırköy Kampüs içerisinde devam etmektedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır ve adayın en az lise mezunu olmak şarttır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitemizin Yabancı Öğrenci Alım Komisyonunun belirlediği kriterlere göre alınmaktadır.

Önceki formal öğrenmenin tanınması, ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl, geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurtiçi üniversitelerin geçmek istediği diploma programına eşdeğer diploma programlarının taban puanlarının en düşüğünden az olmaması şartı aranır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp (Medicine) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Medicine) almaya hak kazanmaktadırlar. Öğrencilerin mezuniyet için minimum 2,00/4,00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak hekimler olarak yetiştirmeyi hedefler. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince tıp dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, hastane pratiği ile mezuniyet öncesinde deneyim kazanırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

Bu programdan mezun olanlar hekim olarak kamu ve özel hastanelerde ve sağlık sektöründe çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil ve ekip çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilere verilecek yarıyıl sonu ders notları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumları göz önünde tutularak, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğretim elemanı tarafından belirlenir. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve F şeklindedir. 4’lük not sistemine göre, AA’nın değeri 4.00, BA’nın değeri 3.50, BB’nin değeri 3.00, CB’nin değeri 2.50, CC’nin değeri 2.00, DC’nin değeri 1.50, DD’nin değeri 1.00 ve F’nin değeri 0.00’dır. Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Tekrar edilen dersler için, alınan en son not hesaplamaya katılır. Not dökümünde öğrencinin tüm notları gösterilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80’ın altında olan başarısız öğrencilerden ikinci veya daha üst yarıyıl öğrencisi olanlar, genel not ortalamalarını en az 1.80’e çıkartıncaya kadar sadece daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

E-Öğrenme

Prof. Dr. Selma YILMAZER (DEKAN) E-posta: selma.yilmazer@altinbas.edu.tr Doç. Dr. Yekbun ADIGÜZEL (Bologna Fakülte Koordinatörü) E-posta: yekbun.adiguzel@altinbas.edu.tr

Fakültemizin, tıbbi beceri laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, patoloji, histoloji, embriyoloji eğitim laboratuvarı ve biyokimya, fizyoloji, biyofizik eğitim laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca, ek laboratuvar alanları haricinde, hücre kültürü laboratuvarı ve ortak araştırma alanı içeren bir AR-GE laboratuvarı, moleküler analiz ve tanı laboratuvarı, biyoorganik sentez laboratuvarı, klinik mikrobiyoloji ve biyosensör laboratuvarı ile yine bir ortak araştırma alanı içeren araştırma laboratuvarı mevcuttur. Teorik dersler ve sınavlar için amfi ve derslikler, bilgisayar laboratuvarı ve uzaktan erişim imkânı da sağlayan bir kütüphanemiz vardır. Kütüphanemizin, Tıp alanında basılı kitaplar içermesinin yanında, Tıp alanında yayınların temin edilebileceği veritabanlarına abonelikleri vardır.


Program Çıktıları

1 Temel ve klinik tıp bilgisine sahiptir, geliştirir ve kullanır.
2 Birinci derece sağlık hizmeti vermek için gereken mesleki bilgi, beceri ve tutumları uygular
3 Temel ilkyardım ve acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir
4 Klinik durumlara analitik düşünme yaklaşımı gösterir ve biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bütüncül olarak değerlendirir
5 Tıbbi literatürü takip eder, değerlendirir ve klinik ve profesyonel uygulamaya dönüştürür
6 Mesleki sorumluluklarını yerine getirir ve etik ilkelere uygun davranır
7 Sağlık hizmetinde sistem, politikalar ve uygulamaları izler ve bireysel ve toplumsal etkilerini değerlendirir
8 Hasta güvenliğine ve sağlık hizmetinde kalite yönetimine önem verir
9 Hastalarla terapötik ve etik açıdan sağlıklı bir iletişim kurar
10 Hastalarla ve aileleriyle etkili iletişim kurar ve bilgilendirir
11 Hasta haklarına saygılı davranış ve tutum gösterir
12 Uluslararası tıp literatürü anlar, yorumlar ve mesleki bilgi aktarımı yapar
13 Bilinçli, araştırmacı ve sorumluluk sahibidir
14 Ekip üyesi olarak davranır, diğer sağlık uzmanları ile çalışır, gerektiğinde yöneticilik ve liderlik yapar
15 Mesleğini uygulamada bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
MED101 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri I 5 2 - 8
MED103 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri II 5 4 - 7
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
EMP101 Tıbbi İngillizce I 4 - - 3
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - -
Toplam 26 8 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED104 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri III 5 2 - 7
MED106 Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri IV 5 2 - 7
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
EMP102 Tıbbi İngilizce II 4 - - 3
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - -
Toplam 26 4 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED205 Doku İskelet ve Periferik Sinir Sistemi 6 4 - 9
MED255 Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 5 2 - 8
MED253 Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri 6 4 - 9
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 20 10 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED208 Endokrin ve Urogenital Sistem 5 2 - 8
MED210 Klinik Tıp Bililmlerine Giriş 7 1 - 9
MED204 Merkezi Sinir Sistemi 6 2 - 9
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 21 5 0 26
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED307 Dolaşım ve Solunum Sistemleri 4 2 - 7
MED309 Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları 4 2 - 6
MED305 Enfeksiyon Hastalıkları 5 2 - 6
MED303 Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hastalıkları 4 2 - 7
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 20 8 0 26
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED306 Gastrointestinal Sistem ve Hastalıkları 3 2 - 7
MED310 Halk Sağlığı, Adli Tıp, Deontoloji, Biyoistatistik 5 - - 5
MED308 Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi 6 2 - 7
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MED304 Ürogenital Sistem Hadtalıkları 4 2 - 7
Toplam 21 6 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED411 Çocuk Sagligi ve Hastaliklari 8 8 - 13
MED401 Iç Hastaliklari 9 4 - 13
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 20 12 0 26
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED432 Genel Cerrahi 5 10 - 13
MED422 Kadin Hastaliklari ve Dogum 4 8 - 13
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 12 18 0 26
9. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED581 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 1 - 2
MED511 Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon 2 1 - 3
MED551 Göz Hastaliklari 2 1 - 3
MED561 Kulak Burun Bogaz Hastaliklari 3 - - 4
MED521 Nöroloji 3 3 - 4
MED531 Nörosirürji 1 1 - 2
MED501 Ortopedi ve Travmatoloji 3 1 - 3
MED541 Psikiyatri 2 1 - 3
MED573 Radyodiagnostik 1 1 - 2
SEC_MED Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 21 10 0 26
10. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED572 Adli Tip 2 1 - 2
MED512 Çocuk Cerrahisi 2 1 - 2
MED582 Dermatoloji 2 1 - 3
MED562 Enfeksiyon Hastaliklari 2 2 - 3
MED514 Gögüs Cerrahisi 1 1 - 2
MED504 Gögüs Hastaliklari 2 2 - 3
MED592 Halk Sagligi 2 - - 2
MED502 Kalp Damar Cerrahisi 1 1 - 2
MED552 Kardiyoloji 2 2 - 4
MED542 Nükleer Tip 1 - - 1
MED532 Plastik Cerrahi 2 1 - 3
MED522 Radyasyon Onkolojisi 1 - - 1
MED594 Üroloji 2 2 - 3
Toplam 22 14 0 31
11. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED603 İntern Çalışması I - - - 30
Toplam 0 0 0 30
12. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED604 İntern Çalışması II - - - 30
Toplam 0 0 0 30
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED113 Tibbi Etik Seçmeli 3 - - 4
MED133 Sinemada TIP Seçmeli 3 - - 4
MED358 Hastalıkların Araş.Hayvan Modelleri Seçmeli 3 - - 4
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED116 Deneyimlerden Öğrenme:Uzmanların Bakış Açısıyla Hekim Hasta İlişkisi Seçmeli 3 - - 4
MED118 Tıp Tarihinde Seçme Konular Seçmeli 3 - - 4
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED211 Tıpta İnterdisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
MED231 Tibbi Antropoloji Seçmeli 3 - - 4
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED216 Bilim Tarihi Seçmeli 3 - - 4
MED252 Sanat ve Tipta Vücut Estetigi Seçmeli 3 - - 4
MED254 Biyokimya Gen Kalitim Hastalik Seçmeli 3 - - 4
MED256 Stres ve Saglik Seçmeli 3 - - 3
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED321 Biyoetik Seçmeli 3 - - 4
MED325 Mikrobiyal Etkileşimler Seçmeli 3 - - 4
MED327 Hastane İlişkili Enfeksiyonlar Seçmeli 3 - - 4
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED352 Tibbi Ftir Spektroskopisi Seçmeli 3 - - 4
MED358 Hastalıkların Araş.Hayvan Modelleri Seçmeli 3 - - 4
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED352 Tibbi Ftir Spektroskopisi Seçmeli 3 - - 4
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED412 Nütrogenomik Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4
SEC_MED - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED571 Bio Müh Sentetik Bio Tibbi Uyg Seçmeli 3 - - 4
MED575 Genetik Danışmanlığa Giriş Seçmeli 3 - - 4