GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - TAKI TASARIMI - - TAKI TASARIMI

Program Tanımları

2011-2012 öğretim yılında kurulan bölüm 2014-2015 eğitim döneminde ilk mezunlarını vermiştir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Takı Tasarımı (Jewellery Design) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Jewellery Design ) almaya hak kazanmaktadırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki öğrenmenin tanınması, Türk eğitim sisteminin temel özelliklerinden biridir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitemizde yapılan muafiyet ve yabancı dil yeterlik sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil derslerinden ve bazı zorunlu derslerden muaf olabilmektedir. ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile önlisans programlarından mezun olan adaylar, mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilebilmektedir. Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak adayların, önlisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere ait notlar, Not Durum Belgesine, Genel Not Ortalamasına katılmaksızın aynen aktarılmakta ve bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenmektedir. “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrenciler gerekli koşulları sağlamaları hâlinde çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptırabilmektedirler.

Eğitim süresi 4 yıldır. Her 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta ders gerçekleştirilir. Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler. Bu çerçevede Takı Tasarımı lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak yeterlilik koşuludur.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Takı Tasarımı Bölümü öğrencilerini, takı tasarımı alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Takı Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

Bu programdan mezun olanlar takı tasarımcısı olarak çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere takı tasarımı alanda gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Mezuniyet koşullarını karşılayarak programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Yrd. Doç. Berna Karaçalı İstanbul Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar/ İstanbul /Türkiye berna.karacali@altinbas.edu.tr +90 212 604 0100

Bölümde; teorik derslerin gerçekleştirildiği sınıfların yanı sıra uygulamalı dersler için tasarım laboratuvarı ve tam donanımlı uygulama atölyeleri bulunmaktadır.

Bölümde; teorik derslerin gerçekleştirildiği sınıfların yanı sıra uygulamalı dersler için tasarım laboratuvarı ve tam donanımlı uygulama atölyeleri bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Sanat / Tasarım ilkelerini bilir ve yönetir.
2 Alanında disiplinlerarası düşünebilme yetisine sahiptir.
3 Sanat / Tasarım sürecini teori ve uygulama boyutlarıyla kavramıştır ve projelerine yansıtır.
4 Takı Tasarımında malzeme ve güncel teknik süreçlere hakimdir, fikirlerini uygulamaya dönüştürür.
5 Dijital ortamda mücevher tasarımına ilişkin tüm süreçlere hakimdir.
6 Eleştirel bakış açısı kazanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Sanat / Tasarım ilkelerini bilir ve yönetir.
Alanında disiplinlerarası düşünebilme yetisine sahiptir.
Sanat / Tasarım sürecini teori ve uygulama boyutlarıyla kavramıştır ve projelerine yansıtır.
Takı Tasarımında malzeme ve güncel teknik süreçlere hakimdir, fikirlerini uygulamaya dönüştürür.
Dijital ortamda mücevher tasarımına ilişkin tüm süreçlere hakimdir.
Eleştirel bakış açısı kazanır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
İkinci Dil Olarak Türkçe
0
0
0
0
0
0
Desen I
0
0
0
0
0
0
Ingilizce I
0
0
0
0
0
0
Sanat Tarihi I
0
0
0
0
0
0
Sosyal Bilimlere Giriş
0
0
0
0
0
0
Temel Sanat Egitimi I
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
0
0
0
0
0
0
Desen II
0
0
0
0
0
0
Ingilizce II
0
0
0
0
0
0
Sanat Tarihi II
0
0
0
0
0
0
Temel Sanat Eğitimi II
0
0
0
0
0
0
Toplumsal Sorumluluk Projesi
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
0
0
0
0
0
0
Uygarlık Tarihi
0
0
0
0
0
0
Form ve Kompozisyon I
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Takı Üretim Teknikleri I
0
0
0
0
0
0
Taki Tasarimi I
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
0
0
0
0
0
0
Yabancilar için Türkçe I
0
0
0
0
0
0
Form ve Kompozisyon II
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Taki Tasarimi II
0
0
0
0
0
0
Taki Üretim Teknikleri II
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
0
0
0
0
0
0
Yabancilar için Türkçe II
0
0
0
0
0
0
Yaz Staji
0
0
0
0
0
0
Bilgisayar Destekli Tasarım I
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Takı İllüstrasyonu I
0
0
0
0
0
0
Takı Tasarımı III
0
0
0
0
0
0
Bilgisayar Destekli Tasarim II
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Takı İllüstrasyonu II
0
0
0
0
0
0
Takı Tasarımı IV
0
0
0
0
0
0
Tasarım Etiği
0
0
0
0
0
0
Bilg Destekli Tasarım III
0
0
0
0
0
0
Portfolyo Tasarımı
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Takı Tasarımı V
0
0
0
0
0
0
Bilg Destekli Tasarım IV
0
0
0
0
0
0
Bitirme Projesi
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Takı Tasarımı VI
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSL100 İkinci Dil Olarak Türkçe - 1 - -
Toplam 0 1 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS103 Desen I 1 4 - 8
ENG111 Ingilizce I 4 - - 3
PS151 Sanat Tarihi I 2 - - 4
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 2 - - 2
PS105 Temel Sanat Egitimi I 2 5 - 9
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 13 9 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS104 Desen II 1 4 - 8
ENG112 Ingilizce II 4 - - 3
PS152 Sanat Tarihi II 2 - - 3
PS106 Temel Sanat Eğitimi II 2 5 - 9
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 1 - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 4
Toplam 14 10 0 31
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TT261 Form ve Kompozisyon I 1 3 - 4
SEC_TT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TT241 Takı Üretim Teknikleri I 1 4 - 7
TT223 Taki Tasarimi I 1 4 - 7
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 7 11 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TT262 Form ve Kompozisyon II 1 3 - 5
SEC_TT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TT224 Taki Tasarimi II 1 4 - 7
TT242 Taki Üretim Teknikleri II 1 4 - 6
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
TT399 Yaz Staji - - - 5
Toplam 7 11 0 27
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TT313 Bilgisayar Destekli Tasarım I 1 3 - 7
SEC_TT_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TT343 Takı İllüstrasyonu I 1 3 - 6
TT341 Takı Tasarımı III 1 4 - 7
Toplam 3 10 0 20
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TT314 Bilgisayar Destekli Tasarim II 1 3 - 6
SEC_TT_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TT318 Takı İllüstrasyonu II 1 3 - 6
TT316 Takı Tasarımı IV 1 4 - 6
TT320 Tasarım Etiği 2 - - 2
Toplam 5 10 0 20
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TT433 Bilg Destekli Tasarım III 1 3 - 7
TT401 Portfolyo Tasarımı 1 2 - 6
SEC_TT_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TT441 Takı Tasarımı V 1 4 - 7
Toplam 3 9 0 20
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TT434 Bilg Destekli Tasarım IV 1 3 - 6
TT456 Bitirme Projesi 1 5 - 9
SEC_TT_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TT442 Takı Tasarımı VI 1 3 - 5
Toplam 3 11 0 20
SEC_TT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
GER201 Almanca III Seçmeli 3 - - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli 3 - - 4
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 6
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli 3 - - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli 3 - - 4
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 - - 4
PER102 Farsça II Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 - - 4
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
TT231 Metalürji I Seçmeli 1 3 - 6
TT233 Küçük Heykel I Seçmeli 1 3 - 6
SEC_TT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
GER201 Almanca III Seçmeli 3 - - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli 3 - - 4
GT236 Grafik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 - - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli 3 - - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli 3 - - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 - - 4
PER102 Farsça II Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
STV322 Sanat ve Sinema Seçmeli 1 2 - 4
TT232 Metalürji II Seçmeli 1 3 - 6
TT234 Küçük Heykel II Seçmeli 1 3 - 6
SEC_TT_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
GER201 Almanca III Seçmeli 3 - - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli 3 - - 4
GT341 Karikatür Seçmeli 1 3 - 4
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli 3 - - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli 3 - - 4
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatları Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 - - 4
PER102 Farsça II Seçmeli 3 - - 4
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
STV222 Kent Kültürü Seçmeli 1 2 - 5
STV321 Öykü Anlatımı Seçmeli 1 2 - 4
TT331 Modelcilik ve Sadekarlik I Seçmeli 1 3 - 6
SEC_TT_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 - - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli 3 - - 4
GER102 Almanca II Seçmeli 3 - - 4
GER201 Almanca III Seçmeli 3 - - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli 3 - - 4
GT338 Görsel İletişim Göstergeleri Seçmeli 2 - - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli 3 - - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli 3 - - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli 3 - - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 - - 4
PER102 Farsça II Seçmeli 3 - - 4
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
STV224 Müzik ve Ritm Seçmeli 1 3 - 4
STV322 Sanat ve Sinema Seçmeli 1 2 - 4
TT332 Modelcilik ve Sadekarlik II Seçmeli 1 3 - 6
SEC_TT_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 - - 5
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
STV321 Öykü Anlatımı Seçmeli 1 2 - 4
STV421 Film Eleştirisi Seçmeli 1 2 - 4
TT481 Çağdaş Metal Uygulamaları I Seçmeli 1 4 - 6
SEC_TT_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT338 Görsel İletişim Göstergeleri Seçmeli 2 - - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PS222 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 - - 4
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 - - 5
STV223 Işık ve Aydınlatma Seçmeli 1 2 - 5
STV322 Sanat ve Sinema Seçmeli 1 2 - 4
TT482 Çağdaş Metal Uygulamaları II Seçmeli 1 4 - 6