GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - MODA VE TEKSTİL TASARIMI - - MODA VE TEKSTİL TASARIMI

Program Tanımları

2011-2012 öğretim yılında kurulan bölüm 2014-2015 eğitim döneminde ilk mezunlarını vermiştir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Moda ve Tekstil Tasarımı (Fashion and Textile Design) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Fashion and Textile Design) almaya hak kazanmaktadırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Kabul komisyonu kararı ile Türkçe bilen öğrenciler bölüme yerleştirilir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitemizde yapılan muafiyet ve yabancı dil yeterlik sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil derslerinden ve bazı zorunlu derslerden muaf olabilmektedir.

Eğitim süresi 4 yıldır. Her 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta ders gerçekleştirilir. Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler. Bu çerçevede Moda ve Tekstil Tasarımı lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak yeterlilik koşuludur.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Programı; öğrencilerini, moda ve tekstil tasarımı alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler, eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

Bu programdan mezun olanlar moda ve tekstil tasarımcısı olarak kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere moda ve tekstil tasarımı alanında gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Mezuniyet koşullarını karşılayarak programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmaları haricinde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Dr. Öğretim Üyesi Nihan Akdemir Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:147 Şişli İstanbul nihan.akdemir@altinbas.edu.tr

Bölümde; teorik derslerin gerçekleştirildiği sınıfların yanısıra uygulamalı derslerin yapıldığı dokuma ve örme tezgahlarının bulunduğu bir kumaş atölyesi, dikim makinelerinin yer aldığı bir giyim atölyesi ve baskı ekipmanın yer aldığı bir baskı atölyesi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Mezunlar; Moda ve Tekstil Tasarımı kültürü edinmiş ve tasarımcı kimliği oluşturmuştur.
2 Mezunlar; yaratıcı düşünme ve analitik yorumlama becerilerini kullanarak araştırma ve gözlemlerini özgün fikirlere dönüştürür.
3 Mezunlar; uygun malzeme ve yöntemlerle birlikte çağdaş dijital teknolojileri kullanarak; fikirlerini, ticari değer taşıyan tekstil ve moda projelerine ve-veya sanatsal değer taşıyan eserlere dönüştürür.
4 Mezunlar; edindikleri estetik farkındalıkla çalışmalarını eleştirel bir gözle değerlendirilir.
5 Mezunlar; teorik bilgileri ve uygulama pratiklerini kullanarak tasarımlarının ürüne dönüşme süreçlerini analitik bir yaklaşımla etkin bir şekilde yönlendirir ve yönetir.
6 Mezunlar; uluslararası yenilikleri takip eder ve disiplinler arası ilişkileri değerlendirir.
7 Mezunlar; çalışmalarında mesleki etik kurallara ve hukuki gerekliliklere bağlıdır.
8 Mezunlar; hedef odaklı, endüstrinin gerçekleriyle örtüşen, yenilikçi tasarımlar gerçekleştirir.
9 Mezunlar; projelerini, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini etkin ve doğru bir şekilde kullanarak sunar-savunur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Mezunlar; Moda ve Tekstil Tasarımı kültürü edinmiş ve tasarımcı kimliği oluşturmuştur.
Mezunlar; yaratıcı düşünme ve analitik yorumlama becerilerini kullanarak araştırma ve gözlemlerini özgün fikirlere dönüştürür.
Mezunlar; uygun malzeme ve yöntemlerle birlikte çağdaş dijital teknolojileri kullanarak; fikirlerini, ticari değer taşıyan tekstil ve moda projelerine ve-veya sanatsal değer taşıyan eserlere dönüştürür.
Mezunlar; edindikleri estetik farkındalıkla çalışmalarını eleştirel bir gözle değerlendirilir.
Mezunlar; teorik bilgileri ve uygulama pratiklerini kullanarak tasarımlarının ürüne dönüşme süreçlerini analitik bir yaklaşımla etkin bir şekilde yönlendirir ve yönetir.
Mezunlar; uluslararası yenilikleri takip eder ve disiplinler arası ilişkileri değerlendirir.
Mezunlar; çalışmalarında mesleki etik kurallara ve hukuki gerekliliklere bağlıdır.
Mezunlar; hedef odaklı, endüstrinin gerçekleriyle örtüşen, yenilikçi tasarımlar gerçekleştirir.
Mezunlar; projelerini, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini etkin ve doğru bir şekilde kullanarak sunar-savunur.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bilgisayar Becerileri
Desen I
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Sanat Tarihi I
Temel Sanat Egitimi I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Desen II
Ingilizce II
Sanat Tarihi II
Temel Sanat Eğitimi II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Deneysel Tasarım
Form ve Kompozisyon I
Fransızca I
Fransızca II
Ingilizce III
Italyanca I
Italyanca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Örme Tasarımı
Stil ve Kostüm Tarihi
Tekstil Malzeme Bilgisi
Tekstil Sanatlari Tarihi
Tekstil Tasarima Giris-Baski I
Tekstil Tasarimina Giris-Giyim
Tekstil Tasna Giris-Dokuma I
El Sanatları
Giyim Tasarimi I
Hazır Giyim Teknikleri
Ingilizce IV
Kalıp Teknikleri I
Kumaş Yapı Bilgisi
Küçük Heykel II
Tasarımda Bilgisayar
Tekstil Tas. Giris-Baski II
Baskı Tasarımı I
Bilgisayar Destekli Desen Tasarımı
İç Mimarlıkta Tekstil
İngilizce İletişim I
Kalıp Teknikleri II
Moda İllustrasyonu
Sanat Tekstilleri I
Tasarım Etiği
Tekstil Tasarımına Giriş Dokuma II
Aksesuar Tasarımı
Baski Tasarimi II
Doğal Boyama
Giyim Tasarimi II
Hazır Giyim Teknikleri II
İngilizce İletişim II
İspanyolca
İspanyolca II
Moda Editörlügü
Moda ve Marka Pazarlama
Sanat Tekstilleri II
Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar
Drapaj
Hali Tasarimi
Moda Tekstil Sanat Yönetmen I
Tekstil Tasarim Projesi
Bitirme Projesi
Dokuma Tasarımı
El Sanatlari II
Portfolyo Tasarımı
Sanat Tekstilleri Projesi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 4
PS103 Desen I 3 2 - 8
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
PS151 Sanat Tarihi I 2 - - 4
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
PS105 Temel Sanat Egitimi I 3 4 - 9
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 8 0 32
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS104 Desen II 3 2 - 8
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
PS152 Sanat Tarihi II 2 - - 3
PS106 Temel Sanat Eğitimi II 3 4 - 9
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 16 8 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TT261 Form ve Kompozisyon I 2 2 - 4
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
SEC_MTT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MTT203 Tekstil Malzeme Bilgisi 2 - - 3
MTT201 Tekstil Tasarima Giris-Baski I 2 3 - 6
MTT211 Tekstil Tasna Giris-Dokuma I 2 2 - 5
Toplam 14 7 0 21
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT222 Giyim Tasarimi I 2 2 - 5
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
MTT210 Kalıp Teknikleri I 2 2 - 5
MTT262 Kumaş Yapı Bilgisi 2 - - 3
SEC_MTT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MTT204 Tasarımda Bilgisayar 2 2 - 5
Toplam 14 6 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT305 Baskı Tasarımı I 2 3 - 6
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
MTT307 Moda İllustrasyonu 2 2 - 4
MTT331 Sanat Tekstilleri I 2 3 - 6
SEC_MTT_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MTT351 Tasarım Etiği 2 - - 2
Toplam 14 8 0 21
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT314 Aksesuar Tasarımı 2 2 - 5
MTT302 Giyim Tasarimi II 2 3 - 6
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
MTT304 Moda Editörlügü 2 2 - 4
MTT306 Moda ve Marka Pazarlama 2 - - 3
SEC_MTT_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MTT399 Yaz Staji - - - -
Toplam 14 7 0 21
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT405 Drapaj 2 2 - 5
MTT441 Hali Tasarimi 2 2 - 5
MTT451 Moda Tekstil Sanat Yönetmen I 2 1 - 5
SEC_MTT_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MTT401 Tekstil Tasarim Projesi 3 2 - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
Toplam 14 7 0 22
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT402 Bitirme Projesi 2 6 - 10
MTT404 Dokuma Tasarımı 2 2 - 5
MTT400 Portfolyo Tasarımı 2 2 - 5
SEC_MTT_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 5 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 13 10 0 22
SEC_MTT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT221 Örme Tasarımı Seçmeli 2 2 - 5
MTT231 Tekstil Tasarimina Giris-Giyim Seçmeli 2 2 - 5
MTT271 Deneysel Tasarım Seçmeli 2 2 - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
SEC_MTT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT202 Tekstil Tas. Giris-Baski II Seçmeli 2 2 - 5
MTT206 Hazır Giyim Teknikleri Seçmeli 2 2 - 5
MTT254 El Sanatları Seçmeli 2 2 - 5
SEC_MTT_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
MTT310 Kalıp Teknikleri II Seçmeli 1 3 - 5
MTT363 Bilgisayar Destekli Desen Tasarımı Seçmeli 2 2 - 5
MTT373 Tekstil Tasarımına Giriş Dokuma II Seçmeli 2 2 - 5
SEC_MTT_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
MTT300 Hazır Giyim Teknikleri II Seçmeli 1 3 - 5
MTT308 Doğal Boyama Seçmeli 3 - - 3
MTT332 Sanat Tekstilleri II Seçmeli 2 2 - 5
MTT382 Baski Tasarimi II Seçmeli 2 2 - 5
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_MTT_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
SEC_MTT_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT252 El Sanatlari II Seçmeli - 1 - 4
MTT412 Sanat Tekstilleri Projesi Seçmeli 4 2 - 6
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4