GERİ DÖN

Lisans Programları


HUKUK FAKÜLTESİ - HUKUK (ÇİFT DİPLOMA) - - HUKUK (ÇİFT DİPLOMA)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Aynı eğitim döneminde Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı başlamıştır. 2013-2014 akademik yılında Köln Üniversitesi ile birlikte yürütülen Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı hayata geçmiştir. 2016-2017 eğitim döneminde Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul edilmiştir. 2017 yılında Özel Hukuk Doktora Program öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayanlar Türkiye'de "Hukuk Lisans Derecesi", Almanya'da ise LL.B. (Bachelor of Laws) derecesi almaya hak kazanır.

Lisans

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu olan adaylar Altınbaş Üniversitesi hukuk lisans programına doğrudan başvuru yapabilirler ve “Altınbaş Üniversitesi Yurtdışından Öğrencilerin Lisans Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” uyarınca öngörülen koşulları taşımaları durumunda programa kayıtlarını yaptırabilirler.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde YÖK çerçeve yönetmelikleri ve Altınbaş Üniversitesi ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilindedir. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Hukuk fakültesi eğitimi (Almanca hazırlık sınıfı hariç) dört yıldır. Bir yıl, iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda 16 hafta vardır. Dört yıllık eğitim toplam 240 AKTS’ye karşılık gelmektedir (Avrupa Kredi Transfer Biriktirme Sistemi). Öğrenciler ilk iki yılı ve toplam 120 AKTS'yi Almanya'da Köln Üniversitesi'nde, son iki yılı ve toplam 120 AKTS'yi Türkiye'de Altınbaş Üniversitesi'nde alırlar. Öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlayıp diploma almaları için gerekli bütün derslerden geçer not almaları, 240 AKTS'yi tamamlamaları ve genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerini hukuk alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci hukukçular olarak yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler eğitimleri süresince seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Lisans eğitiminin %30'luk bir oranı İngilizce olarak yapılmaktadır. Çift anadal ve Yandal Programları mevcuttur. Başta ERASMUS programı olmak üzere, yurt dışındaki üniversitelerle geliştirilmiş işbirlikleriyle öğrencilerin yurtdışı tecrübesi edinmesini teşvik etmektedir. KÖLN Üniversitesi ile birlikte yürütülen Çift Diplomalı Türk Alman Hukuk Lisans Programı, Türkiye-Almanya arasında ilk çift diplomalı lisans programıdır.

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörün hukuk ile ilgili tüm alanlarında, avukat, savcı, hakim, noter, araştırmacı, akademisyen, yönetici, danışman ve uzman olarak çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışmak için gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, hukuk fakültesinin ve sosyal bilimlerin diğer dallarında lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına (çalışmalarının yanında) tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu ders notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA 4.00, BA 3.50, BB 3.00, CB 2.50, CC 2.00, DC 1.50, DD 1.00, F 0.00 şeklindedir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Köln Üniversitesi'nde alınan derslerin notları, Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Yönergesi'ne göre intibak edilerek notlandırılır.

Bu çerçevede Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bu derslerin 120 AKTS'ye karşılık gelen bölümü Almanya'da Köln Üniversitesi'nde; kalan 120 AKTS'lik bölümünün ise Türkiye'de Altınbaş Üniversitesi'nde tamamlanması gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Tel: (0 212) 604 01 00 Faks: (0 212) 445 81 71 Adres: Büyükdere caddesi, No: 147 Esentepe / İstanbul E-posta: info@altinbas.edu.tr

Hukuk Lisans programı dersleri, %30 oranında İngilizce olarak yapılmaktadır. Öğrenciler için burs imkanları mevcuttur. İngilizce ve Almanca hazırlık sınıfı vardır. Fakültemiz, öğrencilerine hukukun pek çok alanında seçmeli ders olanakları sunmaktadır. Bunların bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Çift anadal ve Yandal Programlarından eğitim alma olanağı vardır. Hukuk eğitimi uluslararası işbirlikleriyle desteklenmektedir; AB ERASMUS programına katılım, ABD Georgia State Üniversitesi'nde Yaz Okuluna katılım ve ders kredilerini saydırma; KÖLN Üniversitesi işbirliğiyle Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı bitirme olanakları bulunmaktadır. Ayrıca Amerikan Hukuku Sertifika Programı (CUSL-Certificate on US Law), Hukuk Kliniği ile uygulamalı hukuk eğitimi, Sanal Mahkeme ile pratik hukuk eğitimi ve yarışmalara katılım olanakları da vardır. Üniversitemiz, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans, Özel Hukuk alanında doktora programı ile lisansüstü eğitim vermektedir. Geliştirmiş olduğu işbirlikleriyle öğrencilerine ABD Georgia State Üniversitesi'nde yüksek lisans ve ABD'de Baro sınavlarına giriş fırsatı sunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.
2 Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
3 Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.
5 Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
6 Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7 Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri gerek teori gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.
8 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri, edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9 Özeleştiri yeteneği geliştirerek, yaşam boyu öğrenmeye açık olur.
10 Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.
11 Sorumluluk bilinciyle, mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
15 İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.
Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.
Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri gerek teori gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.
Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri, edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Özeleştiri yeteneği geliştirerek, yaşam boyu öğrenmeye açık olur.
Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.
Sorumluluk bilinciyle, mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Medeni Hukuk I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Anayasa Hukuku II
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
İdare Hukuku
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Amerikan Hukuku ve Metodolojisine Giriş (ing)
Amerikan Kamu Hukuku(ing)
Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar)
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Arapça I
Arapça II
Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler)
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Çevre Hukuku
Eşya Hukuku I
Fikri Mülkiyet Hukuku
Italyanca I
Italyanca II
İdari Yargı Hukuku
İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
İspanyolca
İspanyolca II
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
Kamu Maliyesi
Medeni Hukuk I (Genel Esaslar,Kişiler Hukuku)
Medeni Usul Hukuku I
Milletlerarası Özel Hukuk I.
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Taşıma Hukuku
Teminat Hukuku
Ticaret Hukuku I
Ticari İşletme Hukuku
Tüketici Hukuku
Eşya Hukuku II
Karşılaştırmalı Türk-Alman Hukuk Uygulaması
Medeni Hukuk II (Aile Hukuku)
Medeni Usul Hukuku II
Şirketler Hukuku
Ticaret Hukuku II
Türk-Alman Karsilastir Huk Uyg
Adli Tıp
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Ceza Muhakemesi Hukuku I
Ceza Muhakemesi Hukuku I.
Deniz Ticaret Hukuku
Fransızca I
İcra ve İflas Hukuku
Kambiyo Senetleri
Kriminoloji
Uluslararası Ticari Sözlesmeleri(ing)
Uluslararasi Ticari Tahkim(ing)
Amerikan Özel Hukuku(ing)
Avukatlık Hukuku ve Meslek Etiği
Ceza Muhakemesi Hukuku II
Enerji Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II
Medeni Hukuk Uygulama Çalışmaları
Medya Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk II.
Miras Hukuku
Sağlık Hukuku
Sigorta Hukuku
Uluslararası Vergi Hukuku
Vergi Özel Hukuku

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LAW121 Medeni Hukuk I - 1 - 3
Toplam 0 1 0 3
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
JURA403 Mesleki Staj - - - -
Toplam 0 0 0
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
JURA124 Borçlar Özel Hükümler - - - -
JURA241 Ceza Hukuku I - - - -
JURA125 İleri Düzeyde Türk Hukuk Terminolojisi - - - -
JURA112 Kamu Hukuku II - - - -
JURA474 Kamu Hukuku III - - - -
JURA328 Kanundan Doğan Borç İlişkileri - - - -
JURA224 Sözleşme Doğan Borç İlişkileri - - - -
Toplam 0 0 0
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
JURA472 Avrupa Hukuku - - - -
DAF101. Dil Kursu - - - -
JURA205 Genel Devlet Teorisi - - - -
JURA233 İdare Hukuku Genel - - - -
JURA234 İdari Yargılama Hukuku - - - -
JURA486 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - - - -
JURA402 Küçük Ev Ödevi - - - -
JURA365 Medeni Usul Hukuku - - - -
JURA191 Türk Hukuk Terminolojisi - - - -
JURA122 Türk Özel Hukuku na Giriş - - - -
JURA457 Uluslararası Ekonomi Hukuku - - - -
JURA478 Uluslararası Usul Hukuku - - - -
JURA411 Yaratıcı Yazma Teknikleri - - - -
Toplam 0 0 0
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
JURA408 Büyük Ev Ödevi - - - -
JURA235 İdare Hukuku Genel - - - -
JURA111 Kamu Hukuku I (Devlet Teorisi) - - - -
JURA401 Mesleki Staj - - - -
Toplam 0 0 0
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATH111 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar) 3 1 - 4
ATH111 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar) 3 1 - 6
HUK223 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 1 - 4
ATH223 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) 3 1 - 5
HUK243 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 1 - 4
HUK243 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 1 - 4
JURA325 Eşya Hukuku - - - -
ATH121 Medeni Hukuk I (Genel Esaslar,Kişiler Hukuku) 3 1 - 5
ATH121 Medeni Hukuk I (Genel Esaslar,Kişiler Hukuku) 3 1 - 5
SEC_KOLN_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SEC_ATH_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ATH355 Ticaret Hukuku I 3 1 - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 35 9 0 48
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK213 Anayasa Hukuku II 3 1 - 5
ATH112 Anayasa Hukuku II 3 1 - 5
HUK224 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 1 - 4
HUK224 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 1 - 4
HUK244 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 1 - 4
HUK244 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 1 - 4
HUK234 İdare Hukuku 3 1 - 4
ATH427 Karşılaştırmalı Türk-Alman Hukuk Uygulaması 1 4 - 6
ATH122 Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) 3 1 - 4
ATH122 Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) 3 1 - 4
SEC_KOLN_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ATH356 Ticaret Hukuku II 3 1 - 4
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
LAW427. Türk-Alman Karsilastir Huk Uyg 3 - - 4
SPR118 Türkçe II - - - -
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 42 14 0 58
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATH447 Ceza Muhakemesi Hukuku I 3 1 - 5
HUK447 Ceza Muhakemesi Hukuku I. 3 1 - 4
HUK325 Eşya Hukuku I 3 1 - 4
HUK325 Eşya Hukuku I 3 1 - 4
HUK467 İcra ve İflas Hukuku 2 1 - 3
ATH467 İcra ve İflas Hukuku 2 1 - -
HUK234 İdare Hukuku 3 1 - 4
HUK335 İdari Yargı Hukuku 3 1 - 4
HUK365 Medeni Usul Hukuku I 3 1 - 4
HUK365 Medeni Usul Hukuku I 3 1 - -
SEC_ATH_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
SEC_KOLN_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HUK355 Ticari İşletme Hukuku 3 1 - 4
Toplam 33 11 0 36
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATH499 Bitirme Tezi - - - -
ATH499 Bitirme Tezi - - - -
JURA243 Ceza Hukuku I - - - -
HUK448 Ceza Muhakemesi Hukuku II 3 1 - 4
HUK448 Ceza Muhakemesi Hukuku II 3 1 - 4
HUK326 Eşya Hukuku II 3 1 - 4
HUK326 Eşya Hukuku II 3 1 - 4
HUK335 İdari Yargı Hukuku 3 1 - 4
ATH427 Karşılaştırmalı Türk-Alman Hukuk Uygulaması 1 4 - 4
HUK366 Medeni Usul Hukuku II 3 1 - -
HUK366 Medeni Usul Hukuku II 3 1 - 4
SEC_ATH_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
HUK356 Şirketler Hukuku 3 1 - 4
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - -
Toplam 29 12 0 32
SEC_KOLN_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATH352 Fikri Mülkiyet Hukuku Seçmeli 2 - - 4
HUK322 Tüketici Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Seçmeli 3 1 - 4
HUK411 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seçmeli 3 - - 4
HUK459 Taşıma Hukuku Seçmeli 3 - - 4
SEC_ATH_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
HUK207 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 - - 4
HUK337 Çevre Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK423 Teminat Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK425 İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK459 Taşıma Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK477 Milletlerarası Özel Hukuk I. Seçmeli 3 1 - 4
HUK487 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I Seçmeli 3 - - 3
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
LAW395 Amerikan Hukuku ve Metodolojisine Giriş (ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW497 Amerikan Kamu Hukuku(ing) Seçmeli 3 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_KOLN_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
SEC_ATH_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
HUK207 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 - - 4
HUK337 Çevre Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK411 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seçmeli 3 - - 4
HUK425 İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK459 Taşıma Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK477 Milletlerarası Özel Hukuk I. Seçmeli 3 1 - 4
HUK487 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I Seçmeli 3 - - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
LAW395 Amerikan Hukuku ve Metodolojisine Giriş (ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW457 Uluslararası Ticari Sözlesmeleri(ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW497 Amerikan Kamu Hukuku(ing) Seçmeli 3 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_KOLN_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK246 Kriminoloji Seçmeli 3 - - 4
HUK328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Seçmeli 3 1 - 4
HUK345 Ceza Hukuku Özel Hükümler Seçmeli 2 1 - 4
HUK423 Teminat Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK426 Adli Tıp Seçmeli 3 - - 4
HUK435 Kambiyo Senetleri Seçmeli 3 - - 4
HUK451 Deniz Ticaret Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK459 Taşıma Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK477 Milletlerarası Özel Hukuk I. Seçmeli 3 1 - 4
LAW457 Uluslararası Ticari Sözlesmeleri(ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW468 Uluslararasi Ticari Tahkim(ing) Seçmeli 3 - - 4
SEC_ATH_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK246 Kriminoloji Seçmeli 3 - - 4
HUK322 Tüketici Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK324 Sağlık Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Seçmeli 3 1 - 4
HUK338 Medya Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK354 Enerji Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK402 Avukatlık Hukuku ve Meslek Etiği Seçmeli 3 - - 4
HUK408 Vergi Özel Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK424 Miras Hukuku Seçmeli 4 1 - 3
HUK426 Adli Tıp Seçmeli 3 - - 4
HUK428 Medeni Hukuk Uygulama Çalışmaları Seçmeli 3 - - 4
HUK438 Uluslararası Vergi Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK458 Sigorta Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK459 Taşıma Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK478 Milletlerarası Özel Hukuk II. Seçmeli 2 1 - 3
HUK488 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II Seçmeli 2 1 - 3
LAW396 Amerikan Özel Hukuku(ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW468 Uluslararasi Ticari Tahkim(ing) Seçmeli 3 - - 4