GERİ DÖN

Lisans Programları


HUKUK FAKÜLTESİ - HUKUK (%30 İngilizce) - - HUKUK (%30 İngilizce)

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Aynı eğitim döneminde Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı başlamıştır. 2013-2014 akademik yılında Köln Üniversitesi ile birlikte yürütülen Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı hayata geçmiştir. 2016-2017 eğitim döneminde Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul edilmiştir. 2017 yılında Özel Hukuk Doktora Program öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayanlar "Hukuk Lisans Derecesi" almaya hak kazanır.

Lisans

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu olan adaylar İstanbul Altınbaş Üniversitesi hukuk lisans programına doğrudan başvuru yapabilirler ve “İstanbul Altınbaş Üniversitesi Yurtdışından Öğrencilerin Lisans Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” uyarınca öngörülen koşulları taşımaları durumunda programa kayıtlarını yaptırabilirler.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde YÖK çerçeve yönetmelikleri ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilindedir. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Hukuk fakültesi eğitimi (İngilizce hazırlık sınıfı hariç) dört yıldır. Bir yıl, iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda 16 hafta vardır. Dört yıllık eğitim toplam 240 AKTS’ye karşılık gelmektedir (Avrupa Kredi Transfer Biriktirme Sistemi). Öğrencilerimizin eğitimlerini başarıyla tamamlayıp diploma almaları için gerekli bütün derslerden geçer not almaları ve genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerini hukuk alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci hukukçular olarak yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler eğitimleri süresince seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Lisans eğitiminin %30'luk bir oranı İngilizce olarak yapılmaktadır. Çift anadal ve Yandal Programları mevcuttur. Başta ERASMUS programı olmak üzere, yurt dışındaki üniversitelerle geliştirilmiş işbirlikleriyle öğrencilerin yurtdışı tecrübesi edinmesini teşvik etmektedir. KÖLN Üniversitesi ile birlikte yürütülen Çift Diplomalı Türk_Alman Hukuk Lisans Programı, Türkiye-Almanya arasında ilk çift diplomalı lisans programıdır.

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörün hukuk ile ilgili tüm alanlarında, avukat, savcı, hakim, noter, araştırmacı, akademisyen, yönetici, danışman ve uzman olarak çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışmak için gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, hukuk fakültesinin ve sosyal bilimlerin diğer dallarında lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına (çalışmalarının yanında) tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu ders notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA 4.00, BA 3.50, BB 3.00, CB 2.50, CC 2.00, DC 1.50, DD 1.00, F 0.00 şeklindedir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar

Bu çerçevede Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

E-Öğrenme

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Tel: (0 212) 604 01 00 Faks: (0 212) 445 81 71 Adres: Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar - İSTANBUL E-posta: info@altinbas.edu.tr

Hukuk Lisans programı dersleri, %30 oranında İngilizce olarak yapılmaktadır. Öğrenciler için burs imkanları mevcuttur. İngilizce ve Almanca hazırlık sınıfı vardır. Fakültemiz, öğrencilerine hukukun pek çok alanında seçmeli ders olanakları sunmaktadır. Bunların bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Çift anadal ve Yandal Programlarından eğitim alma olanağı vardır. Hukuk eğitimi uluslararası işbirlikleriyle desteklenmektedir; AB ERASMUS programına katılım, ABD Georgia State Üniversitesi'nde Yaz Okuluna katılım ve ders kredilerini saydırma; KÖLN Üniversitesi işbirliğiyle Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı bitirme olanakları bulunmaktadır. Ayrıca Amerikan Hukuku Sertifika Programı (CUSL-Certificate on US Law), Hukuk Kliniği ile uygulamalı hukuk eğitimi, Sanal Mahkeme ile pratik hukuk eğitimi ve yarışmalara katılım olanakları da vardır. Üniversitemiz, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans, Özel Hukuk alanında doktora programı ile lisansüstü eğitim vermektedir. Geliştirmiş olduğu işbirlikleriyle öğrencilerine ABD Georgia State Üniversitesi'nde yüksek lisans ve ABD'de Baro sınavlarına giriş fırsatı sunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.
2 Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
3 Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.
5 Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
6 Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7 Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri gerek teori gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.
8 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri, edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9 Özeleştiri yeteneği geliştirerek, yaşam boyu öğrenmeye açık olur.
10 Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.
11 Sorumluluk bilinciyle, mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
15 İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK131 Devlet Kuramı 3 - - 5
HUK111 Genel Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 3 1 - 6
HUK113 Hukuk Başlangıcı 3 - - 6
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
HUK121 Medeni Hukuk I 3 1 - 6
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
Toplam 20 2 0 31
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK112 Anayasa Hukuku I 3 1 - 6
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
LAW193 Hukuk Terminolojisi 4 - - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
HUK122 Medeni Hukuk II 3 1 - 6
SEC_HUK_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
Toplam 17 6 0 23
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK213 Anayasa Hukuku II 3 1 - 5
HUK223 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 1 - 4
HUK243 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 1 - 4
HUK203 Hukuk Metodolojisi 2 - - 2
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
SEC_HUK_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
LAW273 Uluslararasi Hukuk I 2 - - 2
Toplam 21 3 0 20
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK224 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 3 1 - 4
HUK244 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 1 - 4
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
HUK234 İdare Hukuku 3 1 - 4
HUK204 İnsan Hakları 3 - - 3
SEC_HUK_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
LAW274 Uluslararasi Hukuk II 2 1 - 2
Toplam 22 4 0 22
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK345 Ceza Hukuku Özel Hükümler 2 1 - 4
HUK325 Eşya Hukuku I 3 1 - 4
HUK335 İdari Yargı Hukuku 3 1 - 4
HUK365 Medeni Usul Hukuku I 3 1 - 4
SEC_HUK_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
HUK355 Ticari İşletme Hukuku 3 1 - 4
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 20 5 0 23
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3 1 - 4
HUK326 Eşya Hukuku II 3 1 - 4
HUK336 Genel Vergi Hukuku 3 1 - 3
HUK306 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3 - - 3
HUK366 Medeni Usul Hukuku II 3 1 - 4
SEC_HUK_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
HUK356 Şirketler Hukuku 3 1 - 4
Toplam 24 5 0 25
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK447 Ceza Muhakemesi Hukuku I. 3 1 - 4
HUK467 İcra ve İflas Hukuku 2 1 - 3
HUK487 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3 - - 3
HUK452 Kıymetli Evrak Hukuku 2 1 - 3
HUK477 Milletlerarası Özel Hukuk I. 3 1 - 4
SEC_HUK_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 18 4 0 19
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK448 Ceza Muhakemesi Hukuku II 3 1 - 4
HUK488 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 2 1 - 3
HUK404 Mesleki Etik 2 - - 2
HUK478 Milletlerarası Özel Hukuk II. 2 1 - 3
HUK424 Miras Hukuku 2 1 - 3
SEC_HUK_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 16 4 0 17
SEC_HUK_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
LAW116 Introduction to Philosophy For Lawyers Seçmeli 3 - - 4
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
PSY241 Sosyal Psikoloji I Seçmeli 3 - - 5
PSY261 Stres Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli - 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli - 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SOC102 Sosyolojiye Giris II Seçmeli 3 - - 6
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_HUK_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli - 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli - 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
HUK192 Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri Seçmeli 3 - - 4
HUK205 Siyasal Düşünceler Tarihi Seçmeli 3 - - 4
HUK207 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 - - 4
HUK225 Çocuk Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK264 Arabuluculuk Seçmeli 3 - - 4
HUK305 Spor Hukuku Seçmeli 3 - - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
LAW221 Comparative ve Contact Law Seçmeli 3 - - 4
LAW227 Yasal İngilizce I Seçmeli 3 - - 4
LAW237 Media Law Seçmeli 3 - - 4
LAW239 Basic Negotiation Skills Seçmeli 3 - - 3
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
PSY241 Sosyal Psikoloji I Seçmeli 3 - - 5
PSY261 Stres Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli - 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli - 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SOC210 Popüler Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 5
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_HUK_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli - 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli - 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
HUK104 Hukuk ve Edebiyat Seçmeli 3 - - 4
HUK192 Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri Seçmeli 3 - - 4
HUK205 Siyasal Düşünceler Tarihi Seçmeli 3 - - 4
HUK226 Mal Rejimi ve Tasfiyesi Seçmeli 3 - - 4
HUK232 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi Seçmeli 3 - - 4
HUK246 Kriminoloji Seçmeli 3 - - 4
HUK252 Anayasa Yargısı Seçmeli 3 - - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
LAW228 Yasal İngilizce I Seçmeli 3 - - 4
LAW238 European Convention on Human Rights Seçmeli 3 - - 4
LAW242 Medical Law Seçmeli 3 - - 4
LAW248 Principles of Contract Drafting Seçmeli 3 - - 4
LAW305 Sports Law Seçmeli 3 - - 4
PER101 Farsça I Seçmeli - 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli - 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli - 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SOC393 Hukuk ve Toplum Seçmeli 3 - - 5
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 2 - - 4
SEC_HUK_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK305 Spor Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK311 Haksız Rekabet Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK313 Teoride ve Pratikte Adalet Seçmeli 3 - - 4
HUK315 Mesleki Sınavlar Seçmeli 3 - - 4
HUK323 Bilişim Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK324 Sağlık Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK337 Çevre Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK375 Alman Özel Hukuku Seçmeli 3 - - 4
LAW333 Legal English III Seçmeli 3 - - 4
LAW351 Rekabet Hukuku(İng) Seçmeli 3 - - 4
LAW352 Fikri Mülkiyet Hukuku (ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW361 Sanal Mahkeme I(ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW395 Amerikan Hukuku ve Metodolojisine Giriş (ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW472 Avrupa Birligi Hukuku(ing) Seçmeli 3 - - 3
SEC_HUK_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
LAW334 Legal English IV Seçmeli 3 - - 4
LAW342 Aviation Law Seçmeli 3 - - 4
LAW344 Comparative Economics Crimes Seçmeli 3 - - 4
LAW351 Rekabet Hukuku(İng) Seçmeli 3 - - 4
LAW352 Fikri Mülkiyet Hukuku (ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW362 Sanal Mahkeme II(ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW394 Yabanci Yatirim Hukuku(ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW396 Amerikan Özel Hukuku(ing) Seçmeli 3 - - 4
SEC_HUK_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK316 Mesleki Sınavlar II Seçmeli 3 - - 4
HUK322 Tüketici Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK332 Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Seçmeli 2 - - 4
HUK415 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 4
HUK417 Uluslararası Vergi Anlaşmaları Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK425 İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK431 Farazi Dava I Seçmeli 3 - - 4
HUK451 Deniz Ticaret Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK459 Taşıma Hukuku Seçmeli 3 - - 4
LAW351 Rekabet Hukuku(İng) Seçmeli 3 - - 4
LAW352 Fikri Mülkiyet Hukuku (ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW433 Economic Public Law and Economic Police Seçmeli 3 - - 4
LAW457 Uluslararası Ticari Sözlesmeleri(ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW497 Amerikan Kamu Hukuku(ing) Seçmeli 3 - - 4
SEC_HUK_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HUK317 Mesleki Sınavlar III Seçmeli - - - 4
HUK322 Tüketici Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK324 Sağlık Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK332 Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Seçmeli 2 - - 4
HUK354 Enerji Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK402 Avukatlık Hukuku ve Meslek Etiği Seçmeli 3 - - 2
HUK408 Vergi Özel Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK418 Tahkim Hukuku Seçmeli 3 - - 4
HUK426 Adli Tıp Seçmeli 3 - - 4
HUK432 Farazi Dava II Seçmeli 3 - - 4
HUK453 Sermaye Piyasası Hukuku Seçmeli 3 - - 6
HUK458 Sigorta Hukuku Seçmeli 3 - - 4
LAW351 Rekabet Hukuku(İng) Seçmeli 3 - - 4
LAW352 Fikri Mülkiyet Hukuku (ing) Seçmeli 3 - - 4
LAW354 Enerji Hukuku(ing) Seçmeli - 1 - 4
LAW414 International Labour Law Seçmeli 3 - - 4
LAW416 Turkish International Taxation Seçmeli 3 - - 4
LAW468 Uluslararasi Ticari Tahkim(ing) Seçmeli 3 - - 4