GERİ DÖN

Lisans Programları


HUKUK FAKÜLTESİ - HUKUK (%30 İngilizce) - - HUKUK (%30 İngilizce)

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Aynı eğitim döneminde Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı başlamıştır. 2013-2014 akademik yılında Köln Üniversitesi ile birlikte yürütülen Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı hayata geçmiştir. 2016-2017 eğitim döneminde Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul edilmiştir. 2017 yılında Özel Hukuk Doktora Program öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayanlar "Hukuk Lisans Derecesi" almaya hak kazanır.

Lisans

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu olan adaylar İstanbul Altınbaş Üniversitesi hukuk lisans programına doğrudan başvuru yapabilirler ve “İstanbul Altınbaş Üniversitesi Yurtdışından Öğrencilerin Lisans Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” uyarınca öngörülen koşulları taşımaları durumunda programa kayıtlarını yaptırabilirler.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde YÖK çerçeve yönetmelikleri ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilindedir. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Hukuk fakültesi eğitimi (İngilizce hazırlık sınıfı hariç) dört yıldır. Bir yıl, iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda 16 hafta vardır. Dört yıllık eğitim toplam 240 AKTS’ye karşılık gelmektedir (Avrupa Kredi Transfer Biriktirme Sistemi). Öğrencilerimizin eğitimlerini başarıyla tamamlayıp diploma almaları için gerekli bütün derslerden geçer not almaları ve genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerini hukuk alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci hukukçular olarak yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler eğitimleri süresince seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Lisans eğitiminin %30'luk bir oranı İngilizce olarak yapılmaktadır. Çift anadal ve Yandal Programları mevcuttur. Başta ERASMUS programı olmak üzere, yurt dışındaki üniversitelerle geliştirilmiş işbirlikleriyle öğrencilerin yurtdışı tecrübesi edinmesini teşvik etmektedir. KÖLN Üniversitesi ile birlikte yürütülen Çift Diplomalı Türk_Alman Hukuk Lisans Programı, Türkiye-Almanya arasında ilk çift diplomalı lisans programıdır.

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörün hukuk ile ilgili tüm alanlarında, avukat, savcı, hakim, noter, araştırmacı, akademisyen, yönetici, danışman ve uzman olarak çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışmak için gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, hukuk fakültesinin ve sosyal bilimlerin diğer dallarında lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına (çalışmalarının yanında) tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu ders notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA 4.00, BA 3.50, BB 3.00, CB 2.50, CC 2.00, DC 1.50, DD 1.00, F 0.00 şeklindedir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar

Bu çerçevede Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Tamamlanan 240 AKTS içinde müfredattaki Zorunlu Dersler dışında; toplamda en az 5 tane Alan Seçimlik (HUK kodlu) Türkçe ders ile en az 9 İngilizce Seçimlik ders olması zorunludur. İngilizce Seçimlik derslerin en az 5 tanesi, Alan Seçimlik (LAW kodlu) İngilizce derslerden seçilmiş olmalıdır. Yabancı dillerin tamamı, İngilizce Seçimlik dersler kapsamında değerlendirilmektedir.

Örgün Eğitim

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Tel: (0 212) 604 01 00 Faks: (0 212) 445 81 71 Adres: Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar - İSTANBUL E-posta: info@altinbas.edu.tr

Hukuk Lisans programı dersleri, %30 oranında İngilizce olarak yapılmaktadır. Öğrenciler için burs imkanları mevcuttur. İngilizce ve Almanca hazırlık sınıfı vardır. Fakültemiz, öğrencilerine hukukun pek çok alanında seçmeli ders olanakları sunmaktadır. Bunların bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Çift anadal ve Yandal Programlarından eğitim alma olanağı vardır. Hukuk eğitimi uluslararası işbirlikleriyle desteklenmektedir; AB ERASMUS programına katılım, ABD Georgia State Üniversitesi'nde Yaz Okuluna katılım ve ders kredilerini saydırma; KÖLN Üniversitesi işbirliğiyle Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı bitirme olanakları bulunmaktadır. Ayrıca Amerikan Hukuku Sertifika Programı (CUSL-Certificate on US Law), Hukuk Kliniği ile uygulamalı hukuk eğitimi, Sanal Mahkeme ile pratik hukuk eğitimi ve yarışmalara katılım olanakları da vardır. Üniversitemiz, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans, Özel Hukuk alanında doktora programı ile lisansüstü eğitim vermektedir. Geliştirmiş olduğu işbirlikleriyle öğrencilerine ABD Georgia State Üniversitesi'nde yüksek lisans ve ABD'de Baro sınavlarına giriş fırsatı sunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.
2 Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
3 Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.
5 Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
6 Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7 Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri gerek teori gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.
8 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri, edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9 Özeleştiri yeteneği geliştirerek, yaşam boyu öğrenmeye açık olur.
10 Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.
11 Sorumluluk bilinciyle, mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
15 İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.
Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.
Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri gerek teori gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.
Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri, edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Özeleştiri yeteneği geliştirerek, yaşam boyu öğrenmeye açık olur.
Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.
Sorumluluk bilinciyle, mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgisayar Becerileri
Devlet Kuramı
Genel Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
Hukuk Başlangıcı
Hukuk Terminolojisi
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Medeni Hukuk I
Aile Sosyolojisi
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Anayasa Hukuku I
Arapça I
Arapça II
Avukatlar İçin Felsefesefeye Giriş
Farsça I
Italyanca I
Italyanca II
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Medeni Hukuk II
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Sosyal Psikoloji I
Sosyolojiye Giris I
Sosyolojiye Giris II
Stres Yönetimi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Ulus, İmparatorluk, Sömürgecilik
Uygarlik Tarihi
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Anayasa Hukuku II
Arabuluculuk
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Çocuk Hukuku
Dünyada Müzik
Fransızca I
Fransızca II
Hukuk Metodolojisi
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
Kamu Maliyesi
Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri
Karşılaştırmalı ve İletişim Hukuku
Medya Hukuku
Popüler Kültür Sosyolojisi
Siyasal Düşünceler Tarihi
Spor Hukuku
Temel Müzakere Becerileri
Uluslararasi Hukuk I
Yasal İngilizce I
Anayasa Yargısı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Hukuk ve Edebiyat
Hukuk ve Toplum
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
İdare Hukuku
İnsan Hakları
Kriminoloji
Mal Rejimi ve Tasfiyesi
Sözleşme Hazırlama İlkeleri
Tıp Hukuku
Uluslararasi Hukuk II
Yasal İngilizce II
Alman Özel Hukuku
Amerikan Hukuku ve Metodolojisine Giriş (ing)
Avrupa Birligi Hukuku(ing)
Bilişim Hukuku
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Çevre Hukuku
Eşya Hukuku I
Fikri Mülkiyet Hukuku (ing)
Haksız Rekabet Hukuku
İdari Yargı Hukuku
Medeni Usul Hukuku I
Mesleki Sınavlar
Rekabet Hukuku(İng)
Sağlık Hukuku
Sanal Mahkeme I(ing)
Teoride ve Pratikte Adalet
Ticari İşletme Hukuku
Yasal İngilizce III
Yazılı İletişim
Amerikan Özel Hukuku(ing)
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Eşya Hukuku II
Genel Vergi Hukuku
Havacılık Hukuku
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Karşılaştırmalı Ekonomi Suçları
Medeni Usul Hukuku II
Sanal Mahkeme II(ing)
Sözlü İletisim
Şirketler Hukuku
Yabanci Yatirim Hukuku(ing)
Yasal İngilizce IV
Amerikan Kamu Hukuku(ing)
Ceza Muhakemesi Hukuku I.
Deniz Ticaret Hukuku
Ekonomik Kamu Hukuku ve Ekonomik Politika
Farazi Dava I
İcra ve İflas Hukuku
İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
İş Sağlığı ve Güvenliği