GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) - - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı 2011-12 akademik yılında eğitim öğretime başlamış, ilk mezunlarını da 2015-16 akademik yılı sonunda vermiştir. Program dili İngilizcedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Türk liselerine denk okullardan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ise, mezun oldukları okulun lise diploması puanına göre doğrudan başvuru yapabilirler.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler.

Program yeterlilikleri aşağıdadır: 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilme becerisi 2. Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilme becerisi 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilme becerisi 4. Çok disiplinli takım ortamında çalışabilme becerisi 5. Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip, çözebilme becerisi 6. Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci 7. Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi 8. Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olma 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirebilme 10. Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilme becerisi 12. İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım, ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlayıp, geliştirip, bunları uygulayabilme becerisi 13. Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirme, çözme, ve sonuçlarını analiz etme amaçlı matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olma 14. Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilecek, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilecek, takımın işleyişini koordine edebilecek, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilme 15. Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisine sahip olma. Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, toplam 40 iş günü süreli iki adet yaz stajını başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 / 4,00 olan öğrencilere verilir. Öğrencilerin mezun olabilmek için son sınıfta iki adet zorunlu tasarım dersi alması gerekmektedir.

Programın amacı; mesleki uygulamalarda ve örgütlerde etkin olarak yer alan, sürekli öğrenimle kendisini geliştiren, güçlü iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, çok disiplinli ortamlarda görev alabilen, kazandıkları araştırma-geliştirme kültürünü, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirerek, çalışma yaşamlarındaki mühendislik problemlerine etkin çözümler üreten, mühendislik yaşamı boyunca yapacağı çalışmalarda, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, çevre sorunlarına duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir gerçekçi çözümler arayan ve sahip oldukları bilimsel altyapı sayesinde yeni teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tercih edilen mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda temel matematik ve fen bilimleri, olasılık ve istatistik, eniyileme, benzetim, rassal modelleme, üretim planlama, imalat yöntemleri, kalite, tedarik zincirleri, hizmet sistemleri ve mühendislik ekonomisi alanlarında dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölüm eğitim programı, 2019 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MÜDEK) akreditasyonu almayı hedeflemektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2016-2017 yılı itibari ile 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi tarafından sürdürülmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, araştırma olanakları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Bu programdan mezun olanlar endüstri mühendisliği alanlarında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler. 2015-2016 akademik yılının sonundan itibaren mezun veren program sonunda öğrenciler bugüne kadar DeFacto, Colin´s, Burgan Bank, Maya Plastik gibi şirketlerde istihdam olanağı bulmuşlardır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler. Mezunlardan bu şekilde yüksek lisans programlara yönelenler olmuştur.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri de başarısız sayılırlar.

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 40 gün toplam iş günü süreli iki yaz stajını ve son sınıftaki tasarım projelerini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 / 4,00 olan öğrencilere verilir.

Örgün Eğitim

Doç. Dr. N. Onur Bakır Bölüm Başkanı Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Cad. , Bağcılar, İstanbul, 34217 Tel:+90-212-6040100 (Dahili:4100) onur.bakir@altinbas.edu.tr

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin kullandığı Fizik, Elektrik/Elektronik ve Bilgisayar Laboratuvarları´ndan Endüstri Mühendisliği Lisans Programı öğrencileri de faydalanabilecektir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya endüstri mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlama, geliştirme ve uygulama becerisi
13 Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirmek, çözmek ve sonuçlarını analiz etmek için matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olma
14 Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilme, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilme, takımın işleyişini koordine edebilme, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilme becerisi
15 Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya endüstri mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlama, geliştirme ve uygulama becerisi
Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirmek, çözmek ve sonuçlarını analiz etmek için matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olma
Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilme, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilme, takımın işleyişini koordine edebilme, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilme becerisi
Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisi

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bilgisayar Becerileri
Diferansiyel ve Integral Mat I
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Fizik I
Genel Kimya
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Diferansiyel ve Integral Mat II
Fizik II
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Mesleki Etik
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Yabancilar için Türkçe II
Ayrık Matematik
Mühendislik İngilizcesi I
Yöneylem Arastirmasi I
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Doğrusal Cebir
Endüstri Mühendisligi Staji I
Endüstriyel Gelişim
Farsça I
Fransızca I
Fransızca II
Italyanca I
Italyanca II
İmalat Süreçleri
İspanyolca
İspanyolca II
İşlem Analizi ve Tasarımı
İtalyanca III
İtalyanca IV
Makine Mühendisliğine Giriş
Mühendisler için Istatistik
Mühendislik İngilizcesi II
Olasilik ve Istatistik
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Sürdürülebilirlik Mühendisligi
Teknik Çizim ve Tasarım
Türevsel Denklemler
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Yöneylem Arastirmasi II
DC Devre Analizi ve Tasarımı
Finans Mühendisligine Giris
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Mühendislik Ekonomisi Finansı
MühendislikTeknoloji Yönetimi
Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Rassal Modeller
Sistem Benzetimi
Statik
Tamsayılı ve Dinamik Programlama
Yazılı İletişim
Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları
Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları
Endüstri Mühendisligi Staji II
Hizmet Sist Tasarım Yönetimi
Kalite Planlama ve Denetimi
Sözlü İletisim
Tedarik Sistemi Tasarımı ve Yönetimi
Üretim Sistemleri Yönetimi
Analog Elektronik ve Tasarım
Endüstri Müh Arastirma Projesi
Endüstri Müh Tasarim Projesi I
Endüstri Mühnde Özel Konular I
Nümerik Analiz
Rassal Programlama
Sinyaller ve Sistemler
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Çizelgeleme
Dinamik
Elektromanyetik Kuramı
Endüstri Müh Özel Konular II