GERİ DÖN

Lisans Programları


ECZACILIK FAKÜLTESİ - ECZACILIK (İngilizce) - - ECZACILIK

Program Tanımları

Eczacılık Fakültesi 2012 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2012-2013 akademik yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2017'de vermiştir.

Eczacılık Fakültesi 2012 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2012-2013 akademik yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2017'de vermiştir.

Kazanılan derece 'Eczacı'dır.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Lisans Programına ülkelerindeki Lise Diploması ve Uluslararası Kabul Sınavı ve İlgili Yönetmelikleri esas alınarak yerleştirilir. Programa kayıt olabilmek için başvuruda İngilizce yeterliliklerini ya da ülkelerinde tamamladıkları programın tamamının ya da derslerin en az %30’unun İngilizce olduğunu gösteren belgeleri sunmaları gerekir. İngilizce’ de yeterli olmayanlar İngilizce hazırlık programını tamamladıktan sonra Eczacılık Fakültesi’nde eğitime başlarlar. Burslar: Programlara kayıtlı öğrenciler ÖSYM yerleştirmesindeki burslara ek olarak; 4.00 üzerinden 3.50 üzerinde bir not ortalaması elde etmeleri durumunda, onur bursuna hak kazanacaklardır. Aynı koşulları sağlayan ÖSYM Burslu öğrenciler, bu bursu benzer yüzdeler ile almaya hak kazanırlar. Bu burs için değerlendirme her akademik yılın başında yapılır. Öğrencilerin burs için başvurmaları gerekmez. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, burs hakkına sahip öğrencileri bilgilendirir. Sanat ve / veya spor müsabakalarında ulusal veya uluslararası dereceler alan ve üniversiteyi sanat ve / veya spor organizasyonlarında temsil etmeyi seçen öğrenciler, mütevelli Heyeti tarafından miktarına karar verilen bir burs hakkına sahiptir. Altınbaş Üniversitesi, yukarıda belirtilen burslara ek olarak öğrencilerine çeşitli burs ve destekler sunmaktadır.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

Mezuniyet için gerekli yeterlilik koşulları 318 AKTS, 2.00 GNO, F olmaması

Programın ana amacı meslek onurunu her şartta koruyacak, sağlık hizmetinin sorumluluğuna vakıf, mesleği alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip eden, sağlık hizmetinde ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve çağdaş dünyaya süratle uyum sağlayıp kendisine ait önemli yeri alabilecek eczacılar yetiştirmektir. Program; Eczane Eczacılığı, Hastane Eczacılığı ve Endüstri Eczacılığı alanlarında çalışabilecek yetkinlik ve yeterliliklere sahip Eczacı yetiştiren bir eğitim programıdır. Eğitim süresi 5 yıl + 1 yıl hazırlık (öğrenci hazırlık atlama sınavını geçmediği takdirde ) olmak üzere 6 yıldır.

Mezunlar serbest eczanelerde, hastanelerde, ilaç endüstrisinde ve ilgili kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.

Mezunlar direkt doktora programlarına başlayabilecekleri gibi pek çok ilgili alanda yüksek lisans programlarına da başvurabilirler. Bunlara ek olarak mezun eczacılar Eczacılıkta Uzmanlık Sınavına girerek Eczacılıkta Uzmanlık alabilirler.

Derslerin sene sonu değerlendirmeleri için harf sistemi kullanılmaktadır. Yarıyıl Ders Notu Katsayıları: AA 4,00; BA 3,50; BB 3,00; CB 2,50; CC 2,00; DC 1,50; DD 1,00; F 0,00 Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir: a) Eksik (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci (I) notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (F) notuna dönüşür. Ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süre uzatılabilir. b) Yeterli (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. c) Yetersiz (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. ç) (EX) notu öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili derslerden (EX) notu verilebilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. d) Çekilmiş (W) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: 1) Bir öğrenci, programının ilk iki yarıyılındaki derslerden, daha önce geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler hariç çekilemez. 2) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. 3) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve dersin öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. 4) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini değişim programları koordinatörünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz. e) Program dışı (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. f) (P) (Gelişmekte) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. g) (NA) (Devamsızlıktan Başarısız) notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

Öğrencinin müfredattaki derslerin hepsini almış olması, ve Genel Not Ortalamasının 2.00/4.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet için Gereken Minimum Kredi: 318 Dersler: 66 Seçmeli Dersler: 10 (8 seçmeli ders ve 2 İleri Seçmeli Eczacılık Uygulaması)

Örgün Eğitim

Prof. Dr. Mehmet TANOL, Eczacılık Fakültesi Dekanı mehmet.tanol@altinbas.edu.tr Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No:11, Bakırköy, İstanbul Tel: +90 212 7094528

Eczacılık Fakültesinde 24 Akademik personel görev almaktadır. Okulda eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütüldüğü 6 öğrenci laboratuvarı, 5 araştırma laboratuvarı ve 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilerin tek başına ya da gruplar halinde çalışabilecekleri çalışma odaları da olan geniş bir kütüphane ve kafeterya bulunmaktadır. Bakırköy’ün merkezi bir konumda olması sebebiyle öğrenciler rahatlıkla kalacak konut bulabilmektedirler. Ayrıca Mahmutbey’de okula ait Konuk Evi’nde de kalabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
2 Mesleğini mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda uygulama
3 Etik ve deontolojik ilkelere bağlı kalma
4 İnsiyatif alabilme
5 Doğal, sentetik veya biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırma, geliştirme ve üretme aşamalarında yer alma
6 İlaçların güvenli kullanımı için gerekli önlemleri almak ve akılcı ilaç kullanımını teşvik ederek danışmanlık ve denetim görevlerini yerine getirmek
7 Yabancı dil becerisini kullanarak mesleğindeki gelişmeleri yabancı kaynaklardan da takip etmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
Mesleğini mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda uygulama
Etik ve deontolojik ilkelere bağlı kalma
İnsiyatif alabilme
Doğal, sentetik veya biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırma, geliştirme ve üretme aşamalarında yer alma
İlaçların güvenli kullanımı için gerekli önlemleri almak ve akılcı ilaç kullanımını teşvik ederek danışmanlık ve denetim görevlerini yerine getirmek
Yabancı dil becerisini kullanarak mesleğindeki gelişmeleri yabancı kaynaklardan da takip etmek.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
Bilgisayar Becerileri
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Sağlık Bilimleri İçin Fizik
Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya
Sağlık Bilimleri İçin Matematik
Tibbi Biyoloji ve Genetik
Yabancilar için Türkçe I
Analitik Kimya I
Anatomi
Biyoistatistik
Farmasötik Botanik
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Analitik Kimya II
Arapça I
Arapça II
Diş Hekimliğinde Eczacının Rolü
Farmasötik Mikrobiyoloji İmmünoloji
Farsça I
Fizyoloji ve Patofizyoloji
Fransızca I
Fransızca II
Italyanca I
Italyanca II
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Organik Kimya I
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Sağlık Pazarlaması
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Biyokimya
Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve Ilaç Bilgisi
Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik
Erken Staj
Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri
Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV
Organik Kimya II
Tıbbi Beceriler ve Ilk Yardım
Enfeksiyon Hastalıkları ve Antibiyotik Farkındalığı
Farmakoloji I
Farmasötik Teknoloji I
Farmasötik ve Medisinal Kimya I
Geleneksel Bitkisel İlaçların Tarihçesi
Gıda ve Sağlık
Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme
Klinik Biyokimya
Yazılı İletişim
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
Çekirdek Staj
Farmakoloji II
Farmakoterapi I
Farmasötik Teknoloji II
Farmasötik ve Medisinal Kimya II
Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim
Bilimsel Sunum ve Yazım Teknik
Farmakognozi
Farmakoterapi II
Farmakoterapi III
Farmasotik Hesaplamalar ve İlaç Hazırlama
Ileri Staj I
Karar Verme ve Liderlik
Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar:Biyofarmasötikler/Biyolojikler
Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yaşlanma Biyolojisi ve Gençleştirici Tıp
Biyoinformatiğe Giriş
Biyomateryaller
Farmakoterapi IV
Farmakoterapi V
Farmasötik Biyoteknoloji
Farmasötik Toksikoloji
Farmasötik ve Biyomedikal Sıvı Kromatografi
Fitoterapi
Ilaç Gls:Prek Paz Ilacin Dogsu
Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler
Kozmetoloji
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Yasam Bilimlerinde Gelismeler
İleri Eczane Eczacılığı Uygulamarı
İleri Klinik Eczacılık Uygulamarı
Mezuniyet Projesi I
Endüstri Uygulamaları I
Endüstri Uygulamaları II
Hastane Eczanesi Uygulamaları I
Hastane Eczanesi Uygulamaları II
Kamu Eczacılığı Uygulamaları I
Kamu Eczacılığı Uygulamaları II
Mezuniyet Projesi II
Serbest Eczane Uygulamaları I
Serbest Eczane Uygulamarı II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
IHS100 Sağlık Bilimine Giriş 3 - - -
PHYS103 Sağlık Bilimleri İçin Fizik 3 - - 5
PHAR123 Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya 3 1 - 6
MATH155 Sağlık Bilimleri İçin Matematik 3 2 - 6
MED131 Tibbi Biyoloji ve Genetik 4 - - 6
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 24 5 0 32
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR126 Analitik Kimya I 3 3 - 6
MED102 Anatomi 4 - - 6
MED162 Biyoistatistik 3 - - 4
PHAR122 Farmasötik Botanik 2 3 - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 20 6 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR223 Analitik Kimya II 3 3 - 6
PHAR215 Farmasötik Mikrobiyoloji İmmünoloji 2 3 - 5
MED201 Fizyoloji ve Patofizyoloji 4 - - 6
ENG201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 - - 3
PHAR211 Organik Kimya I 2 3 - 6
SEC_ECZ_3 Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 17 9 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR214 Biyokimya 3 - - 6
PHAR234 Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve Ilaç Bilgisi 3 1 - 4
PHAR224 Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik 3 - - 3
PHAR299 Erken Staj - - - 6
PHAR232 Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri 3 - - 3
ENG202 Iletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazm IV 3 - - 3
PHAR212 Organik Kimya II 2 3 - 6
SEC_ECZ_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MED206 Tıbbi Beceriler ve Ilk Yardım 1 1 - 1
Toplam 21 5 0 32
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR331 Farmakoloji I 4 - - 4
PHAR361 Farmasötik Teknoloji I 2 3 - 5
PHAR315 Farmasötik ve Medisinal Kimya I 2 3 - 6
PHAR381 Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme - 2 - 2
PHAR313 Klinik Biyokimya 2 3 - 6
SEC_ECZ_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 16 11 0 26
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR352 Biyofarmasötik ve Farmakokinetik 3 1 - 5
PHAR399 Çekirdek Staj - - - 6
PHAR332 Farmakoloji II 4 - - 4
PHAR342 Farmakoterapi I 4 2 - 6
PHAR362 Farmasötik Teknoloji II 2 3 - 5
PHAR316 Farmasötik ve Medisinal Kimya II 2 3 - 6
PHAR304 Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim 3 - - 4
Toplam 18 9 0 36
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR451 Eczacılık İşletmeciliği 2 - - -
PHAR421 Farmakognozi 2 3 - 5
PHAR441 Farmakoterapi II 4 2 - 6
PHAR443 Farmakoterapi III 4 2 - 6
SEC_ECZ_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 7 0 19
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR444 Farmakoterapi IV 4 2 - 6
PHAR446 Farmakoterapi V 4 2 - 6
PHAR426 Farmasötik Toksikoloji 3 - - 5
PHAR499 Ileri Staj I - - - 6
SEC_ECZ_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 18 4 0 27
9. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR581 İleri Eczane Eczacılığı Uygulamarı - - - 8
PHAR583 İleri Klinik Eczacılık Uygulamarı - - - 16
PHAR585 Mezuniyet Projesi I 2 2 - 6
Toplam 2 2 0 30
10. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR_UYG_I İleri Eczacılık Uygulamaları I Seçmeli Havuzu Seçmeli - - - -
PHAR_UYG_II İleri Eczacılık Uygulamaları II Seçmeli Havuzu Seçmeli - - - -
PHAR502 Mezuniyet Projesi II 3 4 - 10
Toplam 3 4 0 10
SEC_ECZ_3 - Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
PHAR301 Diş Hekimliğinde Eczacının Rolü Seçmeli 2 - - 4
PHAR326 Sağlık Pazarlaması Seçmeli 2 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ECZ_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
PHAR326 Sağlık Pazarlaması Seçmeli 2 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ECZ_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
PHAR301 Diş Hekimliğinde Eczacının Rolü Seçmeli 2 - - 4
PHAR302 Enfeksiyon Hastalıkları ve Antibiyotik Farkındalığı Seçmeli 2 - - 3
PHAR321 Gıda ve Sağlık Seçmeli 2 - - 3
PHAR416 Geleneksel Bitkisel İlaçların Tarihçesi Seçmeli 2 1 - 3
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SEC_ECZ_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR321 Gıda ve Sağlık Seçmeli 2 - - 3
PHAR416 Geleneksel Bitkisel İlaçların Tarihçesi Seçmeli 2 1 - 3
PHAR427 Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik Seçmeli 2 1 - 3
PHAR452 Bilimsel Sunum ve Yazım Teknik Seçmeli 2 1 - 3
PHAR473 Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar:Biyofarmasötikler/Biyolojikler Seçmeli 2 1 - 3
PHAR477 Yaşlanma Biyolojisi ve Gençleştirici Tıp Seçmeli - 1 - 3
PHAR493 Karar Verme ve Liderlik Seçmeli - 1 - 3
PHAR495 Farmasotik Hesaplamalar ve İlaç Hazırlama Seçmeli 3 - - 3
SEC_ECZ_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR302 Enfeksiyon Hastalıkları ve Antibiyotik Farkındalığı Seçmeli 2 - - 3
PHAR442 Farmasötik Biyoteknoloji Seçmeli - 1 - 3
PHAR478 Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler Seçmeli 2 1 - 3
PHAR479 Ilaç Gls:Prek Paz Ilacin Dogsu Seçmeli - 1 - 3
PHAR483 Yasam Bilimlerinde Gelismeler Seçmeli 3 2 - 3
PHAR484 Biyoinformatiğe Giriş Seçmeli - 1 - 3
PHAR486 Fitoterapi Seçmeli 2 - - 3
PHAR492 Kozmetoloji Seçmeli 2 - - 3
PHAR494 Biyomateryaller Seçmeli 2 - - 3
PHAR496 Farmasötik ve Biyomedikal Sıvı Kromatografi Seçmeli 2 - - 3
PHAR_UYG_I - İleri Eczacılık Uygulamaları I Seçmeli Havuzu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR582 Kamu Eczacılığı Uygulamaları I Seçmeli - - - 12
PHAR584 Serbest Eczane Uygulamaları I Seçmeli - - - 12
PHAR586 Endüstri Uygulamaları I Seçmeli - - - 12
PHAR588 Hastane Eczanesi Uygulamaları I Seçmeli - - - 12
PHAR_UYG_II - İleri Eczacılık Uygulamaları II Seçmeli Havuzu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHAR572 Kamu Eczacılığı Uygulamaları II Seçmeli - - - 9
PHAR574 Serbest Eczane Uygulamarı II Seçmeli - - - 8
PHAR576 Endüstri Uygulamaları II Seçmeli - - - 8
PHAR598 Hastane Eczanesi Uygulamaları II Seçmeli - - - 8