GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) - - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programına ilk öğrencilerini 2011-2012 Akademik yılında kabul etmiştir. Program dili İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün öğretim süresi İngilizce hazırlık sınıfı dışında, 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar.

Programı, tüm gereksinimleri yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "Bilgisayar Mühendisliği Lisans Derecesi" almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre kabul edilmektedir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarına göre lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü, toplam 40 iş günü süreli stajını ve son sınıfta alacağı bitirme projesini başarıyla tamamlayarak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İngilizce hazırlık sınıfı dahil, 5 yıllık bir program çerçevesinde; Bilgisayar Mühendisi yetiştirmektedir. Programın hazırlık sınıfından sonraki ilk üç yılı, ağırlıklı olarak bölümün temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Dördüncü yılda ise, müfredat ağırlıklı olarak öğrencilerin farklı alanlara ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin veren serbest ve alan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Program kapsamında teorik derslerin yanı sıra ve laboratuvar çalışmaları gibi pratiğe dayalı dersler de yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin, ikinci ve üçüncü senelerinde olmak üzere, toplam 40 iş günü zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Son sene öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını belirleyebilecekleri bitirme projelerini danışman hocaları gözetiminde hazırlamaktadırlar.

Bilgisayar mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Bilgisayar mühendisi unvanını almış mezunlar; bilişim, yazılım, algoritma, haberleşme, kontrol sistemleri, robotik gibi pek çok alanda aktif olarak çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders içeriklerinde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü, toplam 40 iş günü süreli stajını ve son sınıfta alacağı bitirme projesini başarıyla tamamlayarak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrencilere verilir.

Tam Zamanlı

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No: 26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL Tel: (0 212) 604 01 00 Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sefer KURNAZ, e-mail: sefer.kurnaz@altinbas.edu.tr

Bu bölümdeki elektronik, dijital sistemler, mikroişlemciler ve bilgisayar laboratuvarları, temel derslerin yanı sıra uygulamalı dersler için de gereken pratik bilginin verilmesini sağlamaktadır. Seçmeli dersler sayesinde öğrencilerimiz istedikleri alanlarda uzmanlaşarak disiplinler arası bakış açısı kazanabilmektedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz yandal ve çift anadal programlarımıza başvurarak başka alanlarda da öğrenim görebilmektedir. Üniversitemizin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan saygın üniversiteler ile olan ERASMUS anlaşması sayesinde, öğrencilerimiz altı ay ile bir yıl aralığında farklı bir ülkede eğitimine devam edebilmektedir. Bunlara ek olarak, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren CO-OP (kooperatif eğitim) eğitim modeli ile isteyen öğrencilerimiz eğitimlerinin belirli bir döneminden sonra üniversite eğitimi ile işyeri deneyimini birleştirebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Bu madde doldurulmayacaktır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Bu madde doldurulmayacaktır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temel İngilizce-HAZIRLIK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgisayar Programlama I
4
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Diferansiyel ve İntegral Matematik I
2
1
1
1
2
0
0
2
1
1
2
0
Fizik I
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
0
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mühendislik Bilimine Giriş
4
3
0
0
0
3
0
0
1
0
2
0
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgisayar Programlama II
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
Diferansiyel ve Integral Mat II
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Fizik II
3
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ayrık Matematik
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
4
3
Bilgisayar Mimarisi
5
3
5
2
5
2
2
2
2
3
5
0
Doğrusal Cebir
5
4
0
1
4
0
0
0
0
0
4
0
Nesneye Yönelik Program Tasarımı
5
1
5
2
3
1
2
4
5
2
5
0
Sayisal Sistemler
2
4
3
3
4
0
1
3
1
1
1
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2
Bilgisayar Müh Staji I
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
DC Devre Analizi ve Tasarımı
4
4
0
0
4
0
0
0
0
0
4
0
Olasilik ve Istatistik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türevsel Denklemler
4
4
1
1
3
0
0
4
0
0
4
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
1
1
1
1
2
2
4
4
2
1
1
0
Veri Yapıları ve Algoritmalar
4
2
4
2
3
1
2
1
2
3
3
0
Algoritma Analizi
4
1
5
2
4
2
2
2
2
2
5
0
Bilgisayar Organizasyonu
5
3
4
2
3
2
2
2
2
2
2
0
Isletim Sistemleri
5
2
4
2
2
2
2
3
2
2
4
0
Mikroislemciler
0
2
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
Nümerik Analiz
5
4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yabancilar için Türkçe I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Analog Elektronik ve Tasarım
4
4
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
Bilgisayar Müh Staji II
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
Database System Management
5
2
5
2
2
2
2
2
2
2
5
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sistem Dinamigi ve Denetimi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yabancilar için Türkçe II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yazilim Mühendisligi
5
3
5
5
5
3
5
3
3
3
5
0
Bilg Müh Tasarim Projesi I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İş Sağlığı ve Güvenliği I
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
Mesleki Etik
0
0
0
0
0
3
0
0
0
4
4
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilg Müh Tasarim Projesi II
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
İş Sağlığı ve Güvenliği II
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplumsal Sorumluluk Projesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG100-HAZIRLIK Temel İngilizce-HAZIRLIK - 1 - -
Toplam 0 1 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE101 Bilgisayar Programlama I 2 - 2 5
MATH153 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 - 11
PHYS107 Fizik I 3 - 2 10
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
IES100 Mühendislik Bilimine Giriş 2 - - 2
Toplam 13 2 4 31
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE112 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 - - 2
CE102 Bilgisayar Programlama II 2 - 2 5
MATH152 Diferansiyel ve Integral Mat II 3 2 - 7
PHYS102 Fizik II 3 - 2 7
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
SECMELI_CE_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 13 2 4 24
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MATH211 Ayrık Matematik 3 1 - 5
CE332 Bilgisayar Mimarisi 3 - - 6
MATH240 Doğrusal Cebir 3 - - 6
CE203 Nesneye Yönelik Program Tasarımı 2 - 2 5
EE242 Sayisal Sistemler 2 - 1 5
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 15 1 3 29
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE299 Bilgisayar Müh Staji I - - - 1
EE207 DC Devre Analizi ve Tasarımı 3 - 2 5
MATH220 Olasilik ve Istatistik 3 1 - 6
SECMELI_CE_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MATH260 Türevsel Denklemler 3 - - 7
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
CE204 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 - - 4
Toplam 14 1 2 25
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE310 Algoritma Analizi 3 - - 5
CE331 Bilgisayar Organizasyonu 3 - - 5
CE341 Isletim Sistemleri 3 - - 5
EE341 Mikroislemciler 3 - 2 6
MATH317 Nümerik Analiz 3 1 - 6
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 19 1 2 31
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE309 Analog Elektronik ve Tasarım 3 - 2 7
CE399 Bilgisayar Müh Staji II - - - 1
CE362 Database System Management 2 - 2 5
SECMELI_CE_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
EE350 Sistem Dinamigi ve Denetimi 2 - 1 6
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
CE370 Yazilim Mühendisligi 3 - - 5
Toplam 14 0 5 28
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE491 Bilg Müh Tasarim Projesi I 1 - - 11
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - 2
PETC100 Mesleki Etik 2 - - 2
SECMELI_CE_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 5 0 0 15
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE492 Bilg Müh Tasarim Projesi II 1 3 - 11
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - 2
SECMELI_CE_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 1 - 2
Toplam 3 4 0 15
SECMELI_CE_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri Seçmeli 1 - 3 6
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
CVE102 Mühendislik Mekaniği I Seçmeli 3 - - 7
EE222 Elektromanyetik Kuramı Seçmeli 3 - - 5
EE454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
EE472 Aydinlatma Teknigi Seçmeli 3 - - 5
EE481 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
IE202 Mühendisler için Istatistik Seçmeli 3 - - 5
IE258 İmalat Süreçleri Seçmeli 3 1 - 5
IE371 Mühendislik Ekonomisi Finansı Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
TURK141 Mühendislik Bilimleri Öğrencileri için Akademik Türkçe I Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_CE_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri Seçmeli 1 - 3 6
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
CVE102 Mühendislik Mekaniği I Seçmeli 3 - - 7
EE222 Elektromanyetik Kuramı Seçmeli 3 - - 5
EE454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
EE472 Aydinlatma Teknigi Seçmeli 3 - - 5
EE481 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
IE202 Mühendisler için Istatistik Seçmeli 3 - - 5
IE258 İmalat Süreçleri Seçmeli 3 1 - 5
IE371 Mühendislik Ekonomisi Finansı Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
TURK141 Mühendislik Bilimleri Öğrencileri için Akademik Türkçe I Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_CE_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri Seçmeli 1 - 3 6
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
CVE102 Mühendislik Mekaniği I Seçmeli 3 - - 7
EE222 Elektromanyetik Kuramı Seçmeli 3 - - 5
EE454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
EE472 Aydinlatma Teknigi Seçmeli 3 - - 5
EE481 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
IE202 Mühendisler için Istatistik Seçmeli 3 - - 5
IE258 İmalat Süreçleri Seçmeli 3 1 - 5
IE371 Mühendislik Ekonomisi Finansı Seçmeli 3 - - 5
MAN331 Girişimcilik Seçmeli 3 - - 5
TURK141 Mühendislik Bilimleri Öğrencileri için Akademik Türkçe I Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_CE_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE320 Programlama Dilleri Seçmeli 2 - 2 5
CE322 Internet ve Web Programlama Seçmeli 2 - 2 5
CE340 Sistem Programlama Seçmeli 2 - 2 5
CE380 Çoklu Ortam Teknikleri ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
CE410 Hesaplama Kurami Seçmeli 3 - - 5
CE412 Paralel ve Dagitik Hesaplama Seçmeli 3 - - 5
CE450 Bilgisayar Aglari Seçmeli 3 - - 5
CE452 Bilgisayar ve Ag Güvenligi Seçmeli 3 - - 5
CE471 Bilgisayar Grafikleri Seçmeli 3 - - 5
CE472 Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 5
CE473 Insan Bilgisayar Etkilesimi Seçmeli 3 - - 5
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
EE481 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_CE_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE320 Programlama Dilleri Seçmeli 2 - 2 5
CE322 Internet ve Web Programlama Seçmeli 2 - 2 5
CE340 Sistem Programlama Seçmeli 2 - 2 5
CE380 Çoklu Ortam Teknikleri ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 5
CE410 Hesaplama Kurami Seçmeli 3 - - 5
CE412 Paralel ve Dagitik Hesaplama Seçmeli 3 - - 5
CE450 Bilgisayar Aglari Seçmeli 3 - - 5
CE452 Bilgisayar ve Ag Güvenligi Seçmeli 3 - - 5
CE471 Bilgisayar Grafikleri Seçmeli 3 - - 5
CE472 Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 5
CE473 Insan Bilgisayar Etkilesimi Seçmeli 3 - - 5
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
EE481 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5