GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ - - ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ

Program Tanımları

Program 2016-2017 akademik yılında açılmış olup ilk öğrencilerini 2017-2018 akademik yılında almıştır.

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda Çocuk Koruma ve Bakımı Hizmetleri Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Önlisans

Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (Örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (İn-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Bu nedenle İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü (6 haftalık) zorunlu stajını tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çocuk Koruma ve Bakımı bölüm mezunlarının temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Ayrıca çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.

Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında, Çocuk ve Gençlik Merkezleri'nde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde, Sevgi Evleri'nde, Toplum Merkezleri'nde çalışabilmektedirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedirler. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, Unicef gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı vb. görevlerde bulunabilirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokulu mezunları Çocuk Gelişimi Lisans ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, İstanbul Altınbaş Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet koşulları ‘’Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’’ kısmında açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

Bölüm kadrosu alanında uzman kişiler tarafından oluşturulmuştur. Öğrencilere alanda konusunda uzman kişiler tarafından seminer ve eğitimler planlanmaktadır. “ Yerinde Mesleki Uygulama” eğitimi ile öğrenciler okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulacaklardır.


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır
2 Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir
3 Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar,
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar
5 Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir
6 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
7 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir
8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir
9 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, kendini sürekli istihdam edilebilir durumda tutabilmek için geliştirir, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir ve uygulayabilir.
10 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur
11 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar
12 Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgileri bilir
13 Çocukların temel gelişim özelliklerini bilir ve kullanır
14 Çocukların gereksinimi olan bakım ihtiyacını karşılar
15 Kendine verilen görev ve sorumlulukların farkındadır ve bunları özenle yerine getirir
16 Çocukların öğrenme gereksinimini belirler
17 Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; sorunlara yönelik çözüm önerilerini sözlü ve yazılı aktarır
18 Dış görünüş, tavır tutum ve davranış olarak topluma örnek bir kişi olarak davranır

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır
Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir
Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar,
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar
Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir
Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, kendini sürekli istihdam edilebilir durumda tutabilmek için geliştirir, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir ve uygulayabilir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar
Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgileri bilir
Çocukların temel gelişim özelliklerini bilir ve kullanır
Çocukların gereksinimi olan bakım ihtiyacını karşılar
Kendine verilen görev ve sorumlulukların farkındadır ve bunları özenle yerine getirir
Çocukların öğrenme gereksinimini belirler
Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; sorunlara yönelik çözüm önerilerini sözlü ve yazılı aktarır
Dış görünüş, tavır tutum ve davranış olarak topluma örnek bir kişi olarak davranır

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Anne Çocuk Sağlığı
Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri
Çocukta Sanat ve Yaratıcılık
DGS İçin Türkçe I
Gelişim Psikolojisi
İngilizce I
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Kültür ve Toplum
Modern Sanat
Psikolojiye Giriş
Temel İlk Yardım Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
Çocuk Hakları ve Koruma
Çocuk İhmal/İstismarı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Oyun
DGS için Türkçe II
Ingilizce II
Mesleki İngilizce II
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yunan Mitolojisi
Aile Eğitimi
Çocuğu Tanıma Teknikleri
Çocuk Beslenmesi
Çocuk ve Drama
Çocuk ve Müzik
Çocukta Bilim ve Teknoloji
DGS için Matematik I
Dünyada ve Türkiye'de Çocukların Durumu
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama II
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Çocuk Edebiyetaı
Çocuk ve Aile Hukuku
DGS İçin Matematik II
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Meslek Etiği
Mesleki Uygulama I
Oyun Terapisi
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Özel Eğitim
Seminer

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB107 Anne Çocuk Sağlığı 2 - - 3
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CKB101 Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri 3 - - 5
CKB105 Gelişim Psikolojisi 2 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
CKB103 Psikolojiye Giriş 2 - - 3
SEC_CKB_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 16 2 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB104 Çocuk Hakları ve Koruma 2 - - 3
CKB102 Çocuk İhmal/İstismarı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar 3 - - 5
CKB106 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 3 - - 4
CKB108 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 - - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_CKB_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
CKB109 Staj - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 0 0 25
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB209 Aile Eğitimi 2 - - 3
CKB211 Çocuğu Tanıma Teknikleri 2 - - 2
CKB203 Çocuk Beslenmesi 2 - - 3
CKB205 Çocuk ve Drama 2 - - 4
CKB201 Dünyada ve Türkiye'de Çocukların Durumu 2 - - 4
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
CKB206 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
SEC_CKB_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 12 4 0 23
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB204 Çocuk Edebiyetaı 2 - - 3
CKB202 Çocuk ve Aile Hukuku 3 - - 5
CKB210 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 2 - - 3
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
CKB207 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SEC_CKB_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
CKB208 Seminer 1 1 - 3
Toplam 12 5 0 23
SEC_CKB_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB121 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 2 - - 2
CKB123 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_CKB_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB120 Çocuk ve Oyun Seçmeli 2 - - 3
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_CKB_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB221 Çocuk ve Müzik Seçmeli 2 - - 3
CKB223 Çocukta Bilim ve Teknoloji Seçmeli 2 - - 2
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_CKB_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CKB220 Oyun Terapisi Seçmeli 2 - - 2
CKB222 Özel Eğitim Seçmeli 2 - - 3
CKB224 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3