GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK - - AŞÇILIK

Program Tanımları

VİZYON İnsanlığın, yaşamını devam ettirebilmesine yarayan birtakım temel ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre insan, temel fizyolojik gereksinimlerini gidermeden hayatını zihinsel, kültürel vb. anlamlarda şekillendirecek alanı ve gücü kendisinde bulamaz. Bu temel gereksinimlerin başlıcalarından biri, insanın yeme-içme ihtiyacı, yani beslenmesidir. Beslenme, sağlıklı yaşamın ön koşuludur. Modern dünyada hızla gelişen bilim ve teknolojinin ışığında mutfak sanatı da gün geçtikçe profesyonelleşmektedir. Farklı farklı bölgelere yayılmış birçok kültürün yaşadığı ülkemizin yemek kültürü yelpazesi oldukça geniştir. Bu yörelerin kendilerine has birçok özelliği olduğu gibi, lezzetine doyum olmayan özgün yemekleri ve ayrıca yemek yapma yöntem-teknikleri de vardır. Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı olarak, ülkemizin işte bu geniş kültürel birikimini bilim ve bilimsel tekniklerle harmanlayarak yaratıcı, beslenmenin öneminin farkında, alanına hâkim, yemek kültür tarihini bilen aşçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. MİSYON Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı olarak, öğrencilerimize hem Türk hem de dünya mutfaklarını en iyi şekilde tanıtacak eğitimi sunuyor; yalnızca yemek yapmayı öğretmekle kalmayıp yaratıcılıklarının gelişimine büyük katkı yapacak yeni kültürleri de tanımalarına fırsat sağlıyoruz. Öğrencilerimize teoride öğrendiklerini, gelişen teknolojik altyapıya sahip mutfaklarımızda pratiğe geçirmelerine olanak veriyoruz. Alanında uzman hocalardan ders alan öğrencilerimiz, hem dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik gibi lisans programlarına uygun müfredatımız sayesinde bu programlara rahatça geçiş yapabilme fırsatı kazanıp akademik hayatlarına devam etme imkânına sahip oluyor hem de sektörde kolaylıkla iş bulabilecek donanımda bir insan olarak yetişiyor.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Aşçılık Ön Lisans Programı Derecesi almaya hak kazanırlar.

Önlisans

Kabul Koşulu: Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-4 puan türünde yeterli puan elde etmek.

Önceki format öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Aşçılık Ön Lisans Programı alanın da Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak yetişirler.

Aşçılık programından mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında iş imkânı bulabilirler. Ayrıca uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb. rütbelerle araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilirler. Yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği eğitimi veren lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Gökhan TAŞPINAR Aşçılık Programı Program Başkanı E-posta: gokhan.taspinar@altinbas.edu.tr Telefon: +90 212 9820837

Bölümün İstanbul’da olmasından dolayı sektörle iç içe bir eğitim yapılmaktadır. Bölümümüzde Yerinde Mesleki Uygulama dersi sayesinde öğrenciler okurken firmalarda staj yapma olanağına sahiptirler.


Program Çıktıları

1 Kendisi ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme,
2 Genel ve mesleki kültürü geliştirecek kaynakları izleme,
3 Mesleğin gerektirdiği ilke, mesleki bilgi ve beceriyi kazanma,
4 Meslek etiğine uygun davranma, Alanında ve insani ilişkilerinde sosyal sorumluluk ve meslek etik bilincine sahiptir.
5 Ülke ve dünya mutfaklarının özelliklerini yakından tanıma, yöre yemeklerini araştırma,
6 Sağlıklı yaşam kurallarına uyma,
7 Çağdaş teknolojiden ve alanında yapılmış araştırmalardan yararlanma,
8 Yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ölçüde yabancı dil bilme,
9 Beslenme ve gıda ile ilgili satın alma, pazarlama ve tanıtma ilke ve kurallarını mesleğe uygulayarak, sorumlu olduğu mutfağı beceriyle yönetme,
10 Mesleğiyle ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genel kuralları bilme,
11 Gerektiğinde bağımsız işyeri açmaya yarayacak beceriyi kazanma,
12 Mesleği için gerekli ileri teknolojik araçları kullanabilecek bilgiye sahiptir. Temel ofis ve ticari yazılımları kullanabilir.
13 Alanında bir problemin tanımını yapıp, çözümü için gerekli bilgileri tanımlar ve sorunu çözer. Mesleğine gereken değeri vererek, yapılan işin kalitesini değerlendirmedir.
14 Genel ve teknik iletişim kuralları çerçevesinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir, etkin iletişim kurabilir. Bireysel veya takım çalışması yapabilmeye yatkındır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Kendisi ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme,
Genel ve mesleki kültürü geliştirecek kaynakları izleme,
Mesleğin gerektirdiği ilke, mesleki bilgi ve beceriyi kazanma,
Meslek etiğine uygun davranma, Alanında ve insani ilişkilerinde sosyal sorumluluk ve meslek etik bilincine sahiptir.
Ülke ve dünya mutfaklarının özelliklerini yakından tanıma, yöre yemeklerini araştırma,
Sağlıklı yaşam kurallarına uyma,
Çağdaş teknolojiden ve alanında yapılmış araştırmalardan yararlanma,
Yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ölçüde yabancı dil bilme,
Beslenme ve gıda ile ilgili satın alma, pazarlama ve tanıtma ilke ve kurallarını mesleğe uygulayarak, sorumlu olduğu mutfağı beceriyle yönetme,
Mesleğiyle ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genel kuralları bilme,
Gerektiğinde bağımsız işyeri açmaya yarayacak beceriyi kazanma,
Mesleği için gerekli ileri teknolojik araçları kullanabilecek bilgiye sahiptir. Temel ofis ve ticari yazılımları kullanabilir.
Alanında bir problemin tanımını yapıp, çözümü için gerekli bilgileri tanımlar ve sorunu çözer. Mesleğine gereken değeri vererek, yapılan işin kalitesini değerlendirmedir.
Genel ve teknik iletişim kuralları çerçevesinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir, etkin iletişim kurabilir. Bireysel veya takım çalışması yapabilmeye yatkındır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Beslenmenin Temel İlkeleri
DGS İçin Türkçe I
Gastronomi Akımları
Gıda Güvenliği ve Hijyen
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Matematik
Modern Sanat
Mutfak Uygulama I
Servis Becerileri
Temel İlk Yardım Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Gıdalar ve Özlellikleri
Ingilizce II
İçeceklere Giriş
Mesleki İngilizce II
Mutfak Uygulama II
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Tarif Geliştirme ve Sunum Becerileri
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Unlu Gıdalar
Uygarlık Tarihi
Yemek Tarihi
Yunan Mitolojisi
DGS için Matematik I
Dünya Mutfakları I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Gastronomi ve Medya
Marka Yönetimi
Menü Planlama
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Temel Pastacılık
Toplu Yemek ve Organizasyon Planlama
Türk Mutfağı
Yiyecek İçecek Yönetimi
Dünya Mutfakları II
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maliyet Kontrolü
Meslek Etiği
Mesleki Uygulama II
Yeme İçme Sistemleri
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama
Yöre Mutfakları

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC101 Beslenmenin Temel İlkeleri 2 - - 3
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ASC105 Gıda Güvenliği ve Hijyen 2 1 - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
MAT107 Matematik 2 - - 2
ASC103 Mutfak Uygulama I 1 3 - 4
SEC_ASC_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 14 6 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC108 Gıdalar ve Özlellikleri 2 - - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
ASC106 İçeceklere Giriş 2 - - 2
ASC104 Mutfak Uygulama II 1 3 - 4
SEC_ASC_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
ASC102 Yemek Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 3 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC201 Dünya Mutfakları I 1 2 - 3
ASC205 Menü Planlama 2 1 - 3
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
ASC211 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
SEC_ASC_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ASC207 Temel Pastacılık - 2 - 3
ASC209 Türk Mutfağı 1 2 - 3
ASC203 Yiyecek İçecek Yönetimi 3 - - 3
Toplam 9 11 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC202 Dünya Mutfakları II 1 2 - 3
ASC206 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 - - 2
ASC208 Maliyet Kontrolü 3 - - 3
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
ASC212 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SEC_ASC_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ASC204 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama 2 - - 2
ASC210 Yöre Mutfakları 1 2 - 3
ASC190 Zorunlu Staj - - - -
Toplam 13 8 0 22
SEC_ASC_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC121 Gastronomi Akımları Seçmeli 2 - - 3
ASC123 Servis Becerileri Seçmeli 1 1 - 3
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_ASC_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC122 Unlu Gıdalar Seçmeli 3 2 - 2
ASC126 Tarif Geliştirme ve Sunum Becerileri Seçmeli 1 1 - 3
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_ASC_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC221 Gastronomi ve Medya Seçmeli 2 - - 3
ASC225 Toplu Yemek ve Organizasyon Planlama Seçmeli 2 1 - 3
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_ASC_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ASC222 Yeme İçme Sistemleri Seçmeli 3 - - 2
ASC225 Toplu Yemek ve Organizasyon Planlama Seçmeli 2 1 - 3