GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ - - RADYOTERAPİ

Program Tanımları

Radyoterapi Programı 2015-2016 yılında eğitime başlamıştır.

Radyoterapi Programı öğrencileri mezun olduklarında "Radyoterapi Teknikeri" ünvanı kazanırlar.

Önlisans

RADYOTERAPİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucuna göre kabul edilirler.

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet için istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

RADYOTERAPİ, önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde kısa düzey, TYYÇ’de beşinci düzey), mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, özellikle, iş dünyasının ilgili olduğu alan ve düzeyde ihtiyaçlarını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi

Radyoterapistler, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte, özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler yaygın olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile, meslek elemanlarının istihdam alanları yaygınlaşmaya başlamıştır. Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde, özel teşhis merkezlerinde görev alabilirler. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığının yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında, SSK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, özel klinik ve polikliniklerde görev alabilmektedirler.

RADYOTERAPİ programını başarıyla bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla Türkiye’deki üniversitelerin RADYOTERAPİ programıyla ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için AÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne başvurulabilir.

Bir öğrencinin RADYOTERAPİ programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması 30 iş günü yaz stajını tamamlamış olması İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir.

Örgün Eğitim

Program Başkanı Öğr. Gör. EDA MUTLU eda.mutlu@altinbas.edu.tr

Deneyimli bir akademik kadro Uygulamalı Eğitim Zengin ders olanağı


Program Çıktıları

1 Radyoterapi alanındaki temel düzeyde bilgiyi kavrar ve klinikte uygular.
2 Radyoterapi alanı ile ilgili terimleri açıklar.
3 Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları anlar ve çözüme ulaştırır.
4 Radyoterapi alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit eder ve çözüm yollarını öngörür.
5 Radyoterapi alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
6 Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfeder.
7 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
8 Radyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumlara gerektiğinde bilgi verir.
9 Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını ilişkilendirir.
10 Radyoterapide kullanılan cihazların kullanım alanlarının farkına varır.
11 Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriyi uygular.
12 Hekim ile birlikte bir ekip oluşturarak gerekli çalışmaları yürütür.
13 Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurar.
14 Genel halk sağlığı alanındaki temel bilgileri izah eder.
15 İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomi bilgisini ilişkilendirir.
16 Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alır ve hasta bilgilerini içeren dosyaları hazırlar.
17 Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.
18 Radyoterapi alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Radyoterapi alanındaki temel düzeyde bilgiyi kavrar ve klinikte uygular.
Radyoterapi alanı ile ilgili terimleri açıklar.
Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları anlar ve çözüme ulaştırır.
Radyoterapi alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit eder ve çözüm yollarını öngörür.
Radyoterapi alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfeder.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
Radyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumlara gerektiğinde bilgi verir.
Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını ilişkilendirir.
Radyoterapide kullanılan cihazların kullanım alanlarının farkına varır.
Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriyi uygular.
Hekim ile birlikte bir ekip oluşturarak gerekli çalışmaları yürütür.
Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurar.
Genel halk sağlığı alanındaki temel bilgileri izah eder.
İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomi bilgisini ilişkilendirir.
Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alır ve hasta bilgilerini içeren dosyaları hazırlar.
Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.
Radyoterapi alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Anatomı Ve Fızyolojı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klinik Radyasyon Fiziği
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İngilizce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klinik Set-Up
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Radyolojik Görüntüleme Anatomisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meslek Etiği
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mesleki İngilizce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Radyobiyoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tedavi Planlaması
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yerinde Uygulama I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klinik Onkoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nükleer Tıp Bilimi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Radyoterapide Kalite
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Staj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uygarlık Tarihi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yerinde Uygulama II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RADY113 Anatomı Ve Fızyolojı 4 - - 9
RADY115 Klinik Radyasyon Fiziği 4 - - 10
SEC_RADY_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
RADY111 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2 - - 5
TURK111(SHMYO) Türk Dili I 1 - - 2
TCT105(SHMYO) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 1 - - 2
Toplam 14 0 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG100(SHMYO) İngilizce 2 - - 3
RADY112 Klinik Set-Up 4 4 - 12
RADY110 Radyolojik Görüntüleme Anatomisi 3 - - 9
SEC_RADY_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK112(SHMYO) Türk Dili II 1 - - 2
TCT106(SHMYO) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 1 - - 2
Toplam 11 4 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RADY296 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG200(SHMYO) Mesleki İngilizce 2 - - 3
RADY233 Radyobiyoloji 2 - - 2
SEC_RADY_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
RADY231 Tedavi Planlaması 4 - - 7
RADY211 Yerinde Uygulama I - 8 - 14
Toplam 12 8 0 28
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RADY234 Klinik Onkoloji 4 - - 7
RADY236 Nükleer Tıp Bilimi 2 - - 2
RADY238 Radyoterapide Kalite 2 - - 2
SEC_RADY_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
RADY290 Staj - - - 8
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 4
RADY212 Yerinde Uygulama II - 8 - 14
Toplam 13 8 0 37
SEC_RADY_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTT123 Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
RADY109 Radyasyondan Korunma Seçmeli 2 - - 3
RADY121 Radyoterapide Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 - - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
RADY125 Radyasyonun Çevresel Etkileri Seçmeli 2 - - 2
TDS121 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
TDS123 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Seçmeli 2 - - 2
TGT121 Sağlık ve Sinema Seçmeli 2 - - 2
SEC_RADY_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS132 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
AMH126 Liderlik ve Zaman Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
ANS124 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
BİL110(SHMYO) Bilgisayar Becerileri Seçmeli 1 - - 2
ODY122 Gelişim Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
RADY124 İletişim Seçmeli 2 - - 2
RADY126 Onkoloji Hastalarına Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
RADY128 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Seçmeli 2 - - 2
SBG122 İmaj ve Stil Danışmanlığı Seçmeli 2 - - 2
TGT122 Radyasyon ve Yaşam Seçmeli 2 - - 2
TLT122 Davranışın Genetik Temelleri Seçmeli 2 - - 2
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli - 1 - 2
SEC_RADY_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 - - 2
ENF221 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
İNG105 İngilizce I Seçmeli 2 - - 3
ODY223 Görsel Tasarım Seçmeli 2 - - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
RADY221 Radyoterapi Ekipmanları Seçmeli 2 - - 2
RADY223 Tanıda Kullanılan Yötemler Seçmeli 2 - - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
SEC_RADY_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
ENF222 Temel Hastalık Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II Seçmeli 2 - - 3
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
RADY208 Film Değerlendirme Seçmeli 2 - - 3
RADY216 Seminer Seçmeli 1 1 - 3
RADY224 Biyofizik Seçmeli 2 - - 2
RADY228 Matematik Seçmeli 2 - - 2
RADY230 Kanser Kayıtçılığı Seçmeli 2 - - 2
TGT222 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 - - 2