GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ - - RADYOTERAPİ

Program Tanımları

Radyoterapi Programı 2015-2016 yılında eğitime başlamıştır.

Radyoterapi Programı öğrencileri mezun olduklarında "Radyoterapi Teknikeri" ünvanı kazanırlar.

Önlisans

RADYOTERAPİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucuna göre kabul edilirler.

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet için istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

RADYOTERAPİ, önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde kısa düzey, TYYÇ’de beşinci düzey), mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, özellikle, iş dünyasının ilgili olduğu alan ve düzeyde ihtiyaçlarını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi

Radyoterapistler, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte, özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler yaygın olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile, meslek elemanlarının istihdam alanları yaygınlaşmaya başlamıştır. Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde, özel teşhis merkezlerinde görev alabilirler. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığının yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında, SSK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, özel klinik ve polikliniklerde görev alabilmektedirler.

RADYOTERAPİ programını başarıyla bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla Türkiye’deki üniversitelerin RADYOTERAPİ programıyla ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için AÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne başvurulabilir.

Bir öğrencinin RADYOTERAPİ programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması 30 iş günü yaz stajını tamamlamış olması İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir.

Örgün Eğitim

Program Başkanı Öğr. Gör. EDA MUTLU eda.mutlu@altinbas.edu.tr

Deneyimli bir akademik kadro Uygulamalı Eğitim Zengin ders olanağı


Program Çıktıları

1 Radyoterapi alanındaki temel düzeyde bilgiyi kavrar ve klinikte uygular.
2 Radyoterapi alanı ile ilgili terimleri açıklar.
3 Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları anlar ve çözüme ulaştırır.
4 Radyoterapi alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit eder ve çözüm yollarını öngörür.
5 Radyoterapi alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
6 Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfeder.
7 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
8 Radyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumlara gerektiğinde bilgi verir.
9 Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını ilişkilendirir.
10 Radyoterapide kullanılan cihazların kullanım alanlarının farkına varır.
11 Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriyi uygular.
12 Hekim ile birlikte bir ekip oluşturarak gerekli çalışmaları yürütür.
13 Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurar.
14 Genel halk sağlığı alanındaki temel bilgileri izah eder.
15 İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomi bilgisini ilişkilendirir.
16 Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alır ve hasta bilgilerini içeren dosyaları hazırlar.
17 Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.
18 Radyoterapi alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Radyoterapi alanındaki temel düzeyde bilgiyi kavrar ve klinikte uygular.
Radyoterapi alanı ile ilgili terimleri açıklar.
Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları anlar ve çözüme ulaştırır.
Radyoterapi alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit eder ve çözüm yollarını öngörür.
Radyoterapi alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfeder.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
Radyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumlara gerektiğinde bilgi verir.
Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını ilişkilendirir.
Radyoterapide kullanılan cihazların kullanım alanlarının farkına varır.
Acil durumlarda ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve beceriyi uygular.
Hekim ile birlikte bir ekip oluşturarak gerekli çalışmaları yürütür.
Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurar.
Genel halk sağlığı alanındaki temel bilgileri izah eder.
İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomi bilgisini ilişkilendirir.
Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alır ve hasta bilgilerini içeren dosyaları hazırlar.
Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.
Radyoterapi alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Anatomi ve Fizyoloji I
Halk Sağlığı
İngilizce I
Klinik Radyasyon Fiziği I
Klinik Set-up I
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kültür ve Toplum
Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım
Radyasyondan Korunma
Radyasyonun Çevresel Etkileri
Radyoterapide Tıbbi Terminoloji
Sağlık ve Sinema
Temel İlk Yardım Eğitimi
Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Anatomi ve Fizyoloji II
Beslenme İlkeleri
Bilgisayar Becerileri
Davranışın Genetik Temelleri
Gelişim Psikolojisi
Ingilizce II
İletişim
Klinik Radyasyon Fiziği II
Klinik Set-up II
Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü
Liderlik ve Zaman Yönetimi
Mesleki İngilizce II
Onkoloji Hastalarına Yaklaşım
Radyasyon ve Yaşam
Sağlık Hukuku
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Bilim Adamları ve Buluşları
Bilim Tarihi
Diksiyon ve Güzel Konuşma
Farmasötik Teknoloji
Görsel Tasarım
Kalite Güvencesi ve Standartları
Klinik Onkoloji I
Meslek Etiği
Mesleki İngilizce I
Radyoterapi Ekipmanları
Radyoterapiye Giriş
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Tanıda Kullanılan Yötemler
Tedavi Planlaması I
Yerinde Uygulama I
Araştırma Yöntem ve Teknikler
Biyofizik
Film Değerlendirme
Güzel Sanatlar
Kanser Kayıtçılığı
Klinik Onkoloji II
Matematik
Radyasyon ve Sağlığımız
Radyobiyoloji ve Patoloji
Seminer
Staj
Tedavi Planlaması II
Temel Hastalık Bilgisi
Tıp Tarihi
Yerinde Uygulama II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT101 Anatomi ve Fizyoloji I 3 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
RADY103 Klinik Radyasyon Fiziği I 3 - - 4
RADY101 Klinik Set-up I 3 - - 5
RADY109 Radyasyondan Korunma 2 - - 3
SEC_RADY_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT107 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2 - - 3
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 21 0 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT102 Anatomi ve Fizyoloji II 3 - - 4
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
RADY104 Klinik Radyasyon Fiziği II 3 - - 5
RADY102 Klinik Set-up II 3 - - 5
SEC_RADY_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 2 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RADY215 Farmasötik Teknoloji 2 - - 2
RADY203 Klinik Onkoloji I 3 - - 5
RADY296 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
RADY213 Radyoterapiye Giriş 2 - - 5
SEC_RADY_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
RADY201 Tedavi Planlaması I 3 - - 5
RADY211 Yerinde Uygulama I - 4 - 4
Toplam 16 4 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RADY208 Film Değerlendirme 2 - - 2
RADY204 Klinik Onkoloji II 3 - - 5
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
RADY214 Radyobiyoloji ve Patoloji 2 - - 4
SEC_RADY_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
RADY216 Seminer 1 1 - 3
RADY290 Staj - - - 8
RADY202 Tedavi Planlaması II 3 - - 5
RADY212 Yerinde Uygulama II - 4 - 4
Toplam 15 5 0 34
SEC_RADY_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTT123 Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
RADY121 Radyoterapide Tıbbi Terminoloji Seçmeli - 1 - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
RADY125 Radyasyonun Çevresel Etkileri Seçmeli 2 - - 2
TDS121 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
TDS123 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Seçmeli 2 - - 2
TGT121 Sağlık ve Sinema Seçmeli 2 - - 2
SEC_RADY_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS132 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
AMH126 Liderlik ve Zaman Yönetimi Seçmeli - 1 - 2
ANS124 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
ODY122 Gelişim Psikolojisi Seçmeli - 1 - 2
RADY124 İletişim Seçmeli 2 - - 2
RADY126 Onkoloji Hastalarına Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
RADY128 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Seçmeli 2 - - 2
TGT122 Radyasyon ve Yaşam Seçmeli 2 - - 2
TLT122 Davranışın Genetik Temelleri Seçmeli 2 - - 2
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli - 2 - 2
SEC_RADY_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli - - - 2
ENF221 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 2 - - 2
ODY221 Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli - 1 - 2
ODY223 Görsel Tasarım Seçmeli - 1 - 2
RADY221 Radyoterapi Ekipmanları Seçmeli 2 - - 2
RADY223 Tanıda Kullanılan Yötemler Seçmeli 2 - - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
SEC_RADY_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
ENF222 Temel Hastalık Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2
RADY222 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
RADY224 Biyofizik Seçmeli 2 - - 2
RADY226 Radyasyon ve Sağlığımız Seçmeli 2 - - 2
RADY228 Matematik Seçmeli 2 - - 2
RADY230 Kanser Kayıtçılığı Seçmeli 2 - - 2
TGT222 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 - - 2