GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI - - KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI

Program Tanımları

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Önlisans

Önlisans

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre programa yerleştirme yine ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yatay Geçişle gelen öğrenciler: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Altınbaş Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir. Dikey Geçişle gelen öğrenciler: Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir .Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 1. yıl 30 iş günü, 2. Yıl 20 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Jewelry and Jewelry Design) alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak yetişirler. Programda mücevheri tasarlama, tanıma ve üretimine dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın atölyelerinde ve laboratuarında, yapılmaktadır. Öğrenciler birinci sınıfta 30 işgünü (zorunlu) ikinci sınıfta 20 işgünü (zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında örgün öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Programda kombine bir mücevher öğretisi tüm dünyada olduğu gibi beş farklı disiplinde yapılmaktadır. Bunlar; Kuyumculuk, Gemoloji, Mücevher Tasarımı, Bilgisayarda Mücevher Tasarımı ve Mücevher Ticareti başlıklarında gruplanabilir. Her bir grubun kendi içerisinde alt dalları bulunmaktadır. Bu beş kategori altında toplanan dersler, kendi alanında konunun uzmanı olan deneyimli öğretim elemanları tarafından yaptırılmaktadır. Programda 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak yetişirler. Programda mücevheri tasarlama, tanıma ve üretimine dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın atölyelerinde ve laboratuarında, yapılmaktadır. Öğrenciler birinci sınıfta 30 işgünü (zorunlu) ikinci sınıfta 20 işgünü (zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında örgün öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Programda kombine bir mücevher öğretisi tüm dünyada olduğu gibi beş farklı disiplinde yapılmaktadır. Bunlar; Kuyumculuk, Gemoloji, Mücevher Tasarımı, Bilgisayarda Mücevher Tasarımı ve Mücevher Ticareti başlıklarında gruplanabilir. Her bir grubun kendi içerisinde alt dalları bulunmaktadır. Bu beş kategori altında toplanan dersler, kendi alanında konunun uzmanı olan deneyimli öğretim elemanları tarafından yaptırılmaktadır. Programda 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

Ön lisans derecesine sahip mezunlar, Dikey Geçiş Sınavıyla, YÖK’ün belirlediği kriterlere göre lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin başta İktisat ve İşletme bölümleri olmak üzere çok sayıdaki bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve proje çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Uygulamalı derslerde mutlak değerlendirme yapılırken, diğer derslerde Üniversite tarafından kabul gören bağıl değerlendirme yapılmaktadır.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:16 Bağcılar/İSTANBUL Öğr. Gör. Nevin CAMBAZ Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Program Başkanı E-posta: nevin.cambaz@altinbas.edu.tr Telefon: +90 212 982 08 06

Bölümün İstanbul’da olmasından dolayı sektörle iç içe bir eğitim yapılmaktadır. Aynı zamanda başarılı öğrenciler Altınbaş holdinge ait firmalarda staj yapma ve çalışma imkanına sahiptirler. Bölümümüzde Yerinde Mesleki Uygulama dersi sayesinde öğrenciler okurken firmalarda staj yapma olanağına sahiptirler.


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır,
2 Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
3 Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar,
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar,
5 Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir.
6 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
7 Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir.
8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilmelidir.
10 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
11 Kuyumculuk Temel İşlemlerini yapabilmek, Metal ile prototip hazırlayabilmek
12 Temel sanat eğitimi, desen ve form kompozisyon derslerini alarak tasarım derslerine hazırlık yapabilmek ve kişiye özel takı tasarımı yapabilmek. Farklı materyaller kullanarak kuyum tasarımı ve üretimi yapabilmek
13 Belirlenmiş bir konu üzerine takı tasarlayarak ve üreterek koleksiyon oluşturmak ve koleksiyon sunumu yapabilmek
14 Mücevher taşlarının inceleyerek taşlar konusunda bilgi sahibi olmak.
15 Mücevher taşı ekonomisi, aranması ve madenciliği hakkında bilgi sahibi olmak
16 Bir takının teknik resmini çizebilmek ve bilgisayar destekli takı tasarımı yapabilmek
17 Kuyumculuk kimyası hakkında bilgi sahibi olmak.
18 Kuyumculukta kullanılan yüzey süsleme tekniklerini uygulayabilmek
19 Mücevher Taşı İşlemeciliği yapabilmek, Kabaşon ve Fasetli mücevher taşı kesimi yapabilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır,
Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar,
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar,
Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilmelidir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
Kuyumculuk Temel İşlemlerini yapabilmek, Metal ile prototip hazırlayabilmek
Temel sanat eğitimi, desen ve form kompozisyon derslerini alarak tasarım derslerine hazırlık yapabilmek ve kişiye özel takı tasarımı yapabilmek. Farklı materyaller kullanarak kuyum tasarımı ve üretimi yapabilmek
Belirlenmiş bir konu üzerine takı tasarlayarak ve üreterek koleksiyon oluşturmak ve koleksiyon sunumu yapabilmek
Mücevher taşlarının inceleyerek taşlar konusunda bilgi sahibi olmak.
Mücevher taşı ekonomisi, aranması ve madenciliği hakkında bilgi sahibi olmak
Bir takının teknik resmini çizebilmek ve bilgisayar destekli takı tasarımı yapabilmek
Kuyumculuk kimyası hakkında bilgi sahibi olmak.
Kuyumculukta kullanılan yüzey süsleme tekniklerini uygulayabilmek
Mücevher Taşı İşlemeciliği yapabilmek, Kabaşon ve Fasetli mücevher taşı kesimi yapabilmek.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı I
DGS İçin Türkçe I
Gemoloji
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Metalurji
Modern Sanat
Sanat Tarihi I
Takı Tasarımı I
Takı Üretim Teknikleri I
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel Sanat Eğitimi I
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı II
DGS için Türkçe II
Ingilizce II
Kuyumculuk Kimyası
Kuyumculuk Teknikleri I
Mesleki İngilizce II
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Sanat Tarihi II
Takı Tasarımı II
Takı Üretimi Teknikleri II
Temel Sanat Eğitimi II
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yunan Mitolojisi
Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı III
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Güncel Takı ve Temel Tasarım Eğilimleri
Kuyumculuk Teknikleri II
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Modelaj
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Takı Tasarımı III
Takı Üretim Teknikleri III
Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı IV
Bitirme Projesi
DGS İçin Matematik II
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Kuyumculuk Teknikleri III
Meslek Etiği
Mesleki Uygulama II
Takı Tasarım IV
Takı Üretim Teknikleri IV

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
KTT109 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı I 1 2 - 3
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
KTT123 Sanat Tarihi I - 1 - 2
SEC_KTT_1 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
KTT147 Takı Tasarımı I 2 4 - 2
KTT101 Takı Üretim Teknikleri I 2 4 - 3
KTT145 Temel Sanat Eğitimi I 1 2 - 3
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 16 15 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KTT112 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı II 1 2 - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
KTT124 Sanat Tarihi II 2 1 - 2
SEC_KTT_2 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
KTT190 Staj - - - -
KTT138 Takı Tasarımı II 2 4 - 2
KTT102 Takı Üretimi Teknikleri II 4 3 - 3
KTT136 Temel Sanat Eğitimi II 1 2 - 2
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 22 12 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KTT235 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı III 1 2 - 3
KTT247 Güncel Takı ve Temel Tasarım Eğilimleri 3 - - 2
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
KTT215 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
SEC_KTT_3 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
KTT217 Takı Tasarımı III 2 4 - 5
KTT201 Takı Üretim Teknikleri III 2 2 - 5
Toplam 13 12 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KTT236 Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı IV 2 2 - 3
KTT216 Bitirme Projesi 2 - - 5
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
KTT218 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SEC_KTT_4 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
KTT290 Staj - - - -
KTT246 Takı Tasarım IV 4 - - 3
KTT202 Takı Üretim Teknikleri IV 2 2 - 4
Toplam 17 8 0 24
SEC_KTT_1 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KTT151 Gemoloji Seçmeli 2 - - 3
KTT153 Metalurji Seçmeli 2 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_KTT_2 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KTT142 Kuyumculuk Kimyası Seçmeli 2 - - 3
KTT144 Kuyumculuk Teknikleri I Seçmeli 2 - - 3
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_KTT_3 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KTT135 Modelaj Seçmeli 1 2 - 3
KTT253 Kuyumculuk Teknikleri II Seçmeli 2 3 - 3
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_KTT_4 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KTT250 Kuyumculuk Teknikleri III Seçmeli 2 3 - 4
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3