GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇOCUK GELİŞİMİ - - ÇOCUK GELİŞİMİ

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi 2008 yılında kurulmuştur. Çocuk Gelişimi Programı 2013/2014 akademik yılında öğrenci almıştır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Çocuk Gelişimi Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Önlisans

Kabul Koşulları: Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Kayıt Koşulları: Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için; a) Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi ve benzeri yönlerden engellerinin olmaması, b) Önlisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan mezun olduklarını gösteren bir belgeye sahip olması. Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Üniversite tarafından belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları koşulu ile ve tespit edilen öğrenim ücretlerini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır. Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

Öğrencinin mezuniyete hak kazanması için; Akademik yıl sonunda toplam 120 AKTS tamamlamış olmak, Mezuniyete ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması Zorunlu Stajı 30 gün tamamlamamış olmak, Ve öğrencinin F notu olmaması gereklidir.

Vizyonumuz Öğrencilerinin araştırmacı, bilimsel, etik ve demokratik bir eğitim ortamında; hem ulusal hem uluslararası alanda çocuk gelişimi ve eğitimi çalışmalarına yön verecek, akademik çalışmalara katkılarda bulunacak, konusunda uzman çocuk gelişimciler olarak yetişmesini sağlayan bir bölüm olmaktır. Misyonumuz Çocukların gelişimini her konuda takip edip sağlıklı değerlendirebilen, fiziksel, bilişsel, zihinsel, dil ve sosyal olmak üzere tüm gelişim alanları hakkında bilgili ve donanımlı olarak; sadece çocuğa değil aileye de destek verici programlar düzenleyerek doğru yönlendirmelerde bulunan, gerektiğinde sahip olduğu bilgi ve becerisi ile eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verebilen nitelikli çocuk gelişimcilerini yetiştirmektir.

• Gündüz Bakım Merkezleri, Kreş ve Anaokulları • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri • Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı koruyucu çocuk merkezleri • Oyuncak ve yayın sektörü

Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ile Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir

Örgün Eğitim

Program Başkanı: Ayşen Yenici AKTS Koordinatörü: Yasemin Akdemir 05334218187

3. ve 4. Dönem yürütülen Yerinde Mesleki Uygulama dersleri ile öğrencilerimiz hem normal gelişim gösteren çocukların gelişim takiplerini; gündüz bakım merkezi, anaokulu, anasınıfı, kreş veya oyunevlerinde hem de özel gereksinimli çocukların farklılıklarının takiplerini Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gözlem yaparak kazanmaktadırlar. Programımızda 2 dönem ücretsiz olarak yürütülen Montessori Eğitim programı ile öğrencilerimiz mezun olduklarında okul öncesi eğitim kurumlarında Montessori sınıfı açabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Kişilik yeterliliklerini ve mesleki yeterlilikleri geliştirebilmelidir.
2 Fiziksel, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimini izleyebilmeli, sosyal duygusal, ahlaki gelişim alanlarında bilgi sahibi olmalıdır.
3 Çocukların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesine destek olmak ve etkili öğretim uygulamada sınıf öğretmenine destek olabilmelidir.
4 Özel gereksinimli çocukların bilişsel öğrenme özelliklerine göre, iletişim, öz bakım psikomotor; duyusal ve akademik özelliklerine uygun eğitim ihtiyaçlarını tanıyabilmelidir.
5 Görme, işitme, zihinsel, bedensel engelli ve yaygın gelişim bozukluğu olan çocuklar için araç gereç hazırlayabilmelidir.
6 Sınıf içi etkinlikler için araç-gereç yapabilmeli; eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuar yapabilmelidir.
7 Kaynaştırma öğrencisini tanıyarak kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapabilmeli; gelişim alanlarında etkinlikler düzenleyebilmelidir.
8 Özel eğitim alanı ve çalışmaları konusuyla ilgili bilgi sahibi olmak; görme engelli, işitme engelli, bedensel engelli çocuklar, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar ve üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
9 Okul öncesi eğitim kurumlarında program uygulama, serbest zaman, Türkçe dil, oyun ve hareket, müzik etkinliklerini uygulayabilmelidir.
10 Çocuklar için hazırlanan yayınları inceleme, kullanma ve takip edebilmelidir.
11 Çocukta yaratıcılığı geliştirici resim, müzik, heykel etkinliği planlama ve uygulamalı, sanatsal ve kültürel gezi düzenlemelidir
12 Drama, pantomim, rol oynama, doğaçlama, hikayelerden oluşan oyunlar oluşturma etkinlikleri ve hareket çalışmaları uygulayabilmelidir
13 Oyun dağarcığını geliştirmeli ve çocuğun gelişimine uygun oyun etkinlikleri uygulayabilmelidir
14 Müzik dağarcığını geliştirmek, çocuğun gelişimine uygun müzik etkinlikleri uygulamak ve ritim etkinlikleri uygulayabilmelidir
15 Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini düzenleme ve bu etkinlikleri uygulama alanlarına göre organize etmelidir.
16 Çocuk sağlığını korumaya yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk hastalıklarının farkında olmalıdır.
17 Çocukta kişilik ve benliğin gelişimi takip edebilmeli, uyum ve davranış sorunlarının kaynaklarını tanıyabilmeli ve çocuklarda dengeli kişilik oluşturma konusunda öğretmene rehberlik edebilmelidir.
18 Yeterli ve dengeli beslenmeyi izleyebilmeli, gelişim dönemlerine göre ve ayrıca özel durumları olan çocuklar için beslenme etkinliği uygulayabilmelidir.
19 Çocukla ve yakın çevresiyle etkili iletişim kurabilmelidir
20 Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklar için aile eğitimi etkinliği hazırlamada öğretmene destek olabilmelidir.
21 Kişisel ve meslek hayatında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir
22 Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları izleyebilmeli, çocuk ihmaline ve istismarına yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk haklarının korunması konusunda işbirliği yapabilmelidir

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Kişilik yeterliliklerini ve mesleki yeterlilikleri geliştirebilmelidir.
Fiziksel, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimini izleyebilmeli, sosyal duygusal, ahlaki gelişim alanlarında bilgi sahibi olmalıdır.
Çocukların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesine destek olmak ve etkili öğretim uygulamada sınıf öğretmenine destek olabilmelidir.
Özel gereksinimli çocukların bilişsel öğrenme özelliklerine göre, iletişim, öz bakım psikomotor; duyusal ve akademik özelliklerine uygun eğitim ihtiyaçlarını tanıyabilmelidir.
Görme, işitme, zihinsel, bedensel engelli ve yaygın gelişim bozukluğu olan çocuklar için araç gereç hazırlayabilmelidir.
Sınıf içi etkinlikler için araç-gereç yapabilmeli; eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuar yapabilmelidir.
Kaynaştırma öğrencisini tanıyarak kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapabilmeli; gelişim alanlarında etkinlikler düzenleyebilmelidir.
Özel eğitim alanı ve çalışmaları konusuyla ilgili bilgi sahibi olmak; görme engelli, işitme engelli, bedensel engelli çocuklar, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar ve üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında program uygulama, serbest zaman, Türkçe dil, oyun ve hareket, müzik etkinliklerini uygulayabilmelidir.
Çocuklar için hazırlanan yayınları inceleme, kullanma ve takip edebilmelidir.
Çocukta yaratıcılığı geliştirici resim, müzik, heykel etkinliği planlama ve uygulamalı, sanatsal ve kültürel gezi düzenlemelidir
Drama, pantomim, rol oynama, doğaçlama, hikayelerden oluşan oyunlar oluşturma etkinlikleri ve hareket çalışmaları uygulayabilmelidir
Oyun dağarcığını geliştirmeli ve çocuğun gelişimine uygun oyun etkinlikleri uygulayabilmelidir
Müzik dağarcığını geliştirmek, çocuğun gelişimine uygun müzik etkinlikleri uygulamak ve ritim etkinlikleri uygulayabilmelidir
Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini düzenleme ve bu etkinlikleri uygulama alanlarına göre organize etmelidir.
Çocuk sağlığını korumaya yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk hastalıklarının farkında olmalıdır.
Çocukta kişilik ve benliğin gelişimi takip edebilmeli, uyum ve davranış sorunlarının kaynaklarını tanıyabilmeli ve çocuklarda dengeli kişilik oluşturma konusunda öğretmene rehberlik edebilmelidir.
Yeterli ve dengeli beslenmeyi izleyebilmeli, gelişim dönemlerine göre ve ayrıca özel durumları olan çocuklar için beslenme etkinliği uygulayabilmelidir.
Çocukla ve yakın çevresiyle etkili iletişim kurabilmelidir
Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklar için aile eğitimi etkinliği hazırlamada öğretmene destek olabilmelidir.
Kişisel ve meslek hayatında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir
Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları izleyebilmeli, çocuk ihmaline ve istismarına yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk haklarının korunması konusunda işbirliği yapabilmelidir

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Çocuk Edebiyati ve Medya
Çocuk Hakları ve Hukuku
Çocuk ve Çevre
Çocuk ve İletişim
Çocukta Sanat ve Yaratıcılık
DGS İçin Türkçe I
Gelisim ve Ögrenme I
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Modern Sanat
Okul Öncesi Eğitime Giriş
Özel Egitim I
Psikolojiye Giriş
Sanat Etkinliklerini Izleme
Temel İlk Yardım Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türk İşaret Dili Temel Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yunan Mitolojisi
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
Çocuk Beslenmesi
Çocuk ve Drama
DGS için Türkçe II
Egitimde Araç-Gereç Gelistirme
Gelisim ve Ögrenme II
Ingilizce II
Kaynaştırma Eğitimi
Mesleki İngilizce II
Nörogelişimsel Değerlendirme Eğitimi
Özel Egitim II
Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Staj I
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Çocuk Psikolojisi Ruh Sağlığı
Çocuk ve Oyun
Çocukta Bilim ve Teknoloji
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Okul Öncesi Eğitim Kurum Uygulamaları
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Aile Eğitimi
Çocuk Animatörlügü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Müzik
Dezavantajlılarla İletişim
DGS İçin Matematik II
Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Meslek Etiği
Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama
Seminer

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CGE109 Çocuk Edebiyati ve Medya 2 - - 2
CGE115 Çocuk Hakları ve Hukuku 2 - - 2
CGE107 Gelisim ve Ögrenme I 3 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
CGE113 Okul Öncesi Eğitime Giriş 2 - - 2
CGE101 Özel Egitim I 3 - - 4
CGE111 Psikolojiye Giriş 2 - - 2
SEC_CGE_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 21 2 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CGE104 Çocuk Beslenmesi 2 - - 2
CGE116 Çocuk ve Drama 2 - - 2
CGE106 Egitimde Araç-Gereç Gelistirme 2 - - 2
CGE108 Gelisim ve Ögrenme II 3 - - 4
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
CGE102 Özel Egitim II 3 - - 4
SEC_CGE_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
CGE190 Staj I - - - 8
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 21 0 0 32
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CGE203 Çocuk Psikolojisi Ruh Sağlığı 3 - - 4
CGE201 Çocuk ve Oyun 2 - - 3
CGE217 Çocukta Bilim ve Teknoloji 2 - - 3
CGE215 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 - - 3
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
CGE209 Okul Öncesi Eğitim Kurum Uygulamaları - 4 - 4
CGE213 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 2 - - 2
SEC_CGE_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 14 4 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CGE216 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 - - 3
CGE218 Çocuk ve Müzik 2 - - 2
CGE214 Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim 2 - - 2
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
CGE206 Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama - 4 - 4
SEC_CGE_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
CGE280 Seminer 2 - - 3
Toplam 12 4 0 19
SEC_CGE_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CGE123 Çocuk ve Çevre Seçmeli 2 - - 2
CGE125 Çocuk ve İletişim Seçmeli 2 - - 2
CGE127 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 1 1 - 2
CGE223 Sanat Etkinliklerini Izleme Seçmeli 2 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_CGE_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CGE120 Nörogelişimsel Değerlendirme Eğitimi Seçmeli 2 1 - 4
CGE124 Kaynaştırma Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
CGE126 Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim Seçmeli 2 - - 3
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO124 Türk İşaret Dili Temel Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_CGE_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CGE225 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri Seçmeli 2 - - 3
CGE227 Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Seçmeli 2 - - 2
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
SEC_CGE_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CGE222 Çocuk Animatörlügü Seçmeli 2 - - 3
CGE228 Dezavantajlılarla İletişim Seçmeli 2 - - 3
CGE232 Aile Eğitimi Seçmeli 2 - - 3
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3