GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI - - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2008 yılında kurulmuştur. Bilgisayar Programcılığı Programı ilk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılında almıştır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Önlisans

Bilgisayar Programcılığı programına kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre yapılır. Programa “TYT” puan türüne göre öğrenci kabul edilir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Yatay geçişler Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır.

120 AKTS ders almak ve başarılı olmak, mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 2.00 olması, İşyeri Uygulamalı Eğitimi (Staj) etkinliğini toplam 30 iş günü yapmak ve öğrencinin FF notu olmaması gereklidir.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak yetişirler. Vizyon Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği birikime sahip, bilişim sektörüne yön veren, takım çalışması ve paylaşım kültürüne sahip bireylerin yetiştirildiği, alanında danışılan ve tercih edilen bir bölüm olmak. Misyon Çağımızın teknolojik gelişmelerini ve değişimlerini takip ederek kolayca uyum sağlayan, endüstriyel alanda iş dünyasının beklentileri ile birlikte eğitim ve öğretim yaparak alanında yetkin mezunlar yetiştirmektir.

Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler. Bu programdan mezun olanlar bilgisayar programcılığı alanında kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışmaktadırlar. Ayrıca DGS sınavı ile eğitim hayatına devam eden öğrencilerimizde bulunmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler. ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerine devam edip lisans diploması alabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Murat HAYTA Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı E-posta: murat.hayta@altinbas.edu.tr Telefon: +90 212 982 08 00/839

Programın yürütülebilmesi için bölümde kadrolu beş öğretim görevlisi bulunmaktadır. Toplam alan içinde eğitim-öğretim etkinliklerinin ve uygulamanın yapılması toplam 70 tane bilgisayardan oluşan 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlar içinde, derslerin yürütülmesine olanak tanıyan projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimizin yararlanabileceği kütüphane, kantin ve kafeteryalar, bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını üniversite yemekhanesinde karşılayabilmektedirler. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, farklı yetenek ve ilgi alanlarını, geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sunan öğrenci kulüpleri aktif olarak faaliyet göstermektedir.


Program Çıktıları

1 Bilgisayar programcılığı alanındaki temel kavram ve teorileri tanır ve açıklar.
2 Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli ileri teknolojik araçları kullanır.
3 Alanında bir problemin tanımını yapar, çözümü için gerekli verileri tanımlar, algoritmasını tasarlar.
4 Temel ofis ve ticari yazılımları kullanır.
5 Bilgisayar teknolojilerine ait güncel donanım bilgilerini karşılaştırır. Uzmanlık gerektirmeyen donanım problemlerini tanır ve çözüm geliştirir.
6 Yazılım geliştirebilmek için gerekli platformu belirler, bilgisayar programlama dillerini kullanarak uygulamalar geliştirir.
7 Veri tabanı tasarlar, sorgular, yönetir ve bir veri tabanı yönetim sistemi kurgular.
8 Web sayfalarını kullanıcıyla etkileşimli olarak tasarlar, sunucu taraflı uygulama geliştirir.
9 İşletim sistemlerinin sınıflandırılması ve mimarisi hakkında temel kavramları tanımlar, sistem kurup yönetir.
10 Bilgisayar ağ sitemleri ve yönetimi hakkında temel kavramları tanımlar.
11 Bir sistem tasarımını araştırma yöntemlerini kullanarak yaratır, bulguları yorumlar ve teknik raporları yapıp etkin bir şekilde sunar.
12 Genel ve teknik iletişim kuralları çerçevesinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, etkin iletişim kurar.
13 Alanında ve insani ilişkilerinde sosyal sorumluluk ve meslek etik bilinciyle karar verir.
14 Bireysel veya takım çalışması yapabilmeye yatkındır.
15

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Bilgisayar programcılığı alanındaki temel kavram ve teorileri tanır ve açıklar.
Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli ileri teknolojik araçları kullanır.
Alanında bir problemin tanımını yapar, çözümü için gerekli verileri tanımlar, algoritmasını tasarlar.
Temel ofis ve ticari yazılımları kullanır.
Bilgisayar teknolojilerine ait güncel donanım bilgilerini karşılaştırır. Uzmanlık gerektirmeyen donanım problemlerini tanır ve çözüm geliştirir.
Yazılım geliştirebilmek için gerekli platformu belirler, bilgisayar programlama dillerini kullanarak uygulamalar geliştirir.
Veri tabanı tasarlar, sorgular, yönetir ve bir veri tabanı yönetim sistemi kurgular.
Web sayfalarını kullanıcıyla etkileşimli olarak tasarlar, sunucu taraflı uygulama geliştirir.
İşletim sistemlerinin sınıflandırılması ve mimarisi hakkında temel kavramları tanımlar, sistem kurup yönetir.
Bilgisayar ağ sitemleri ve yönetimi hakkında temel kavramları tanımlar.
Bir sistem tasarımını araştırma yöntemlerini kullanarak yaratır, bulguları yorumlar ve teknik raporları yapıp etkin bir şekilde sunar.
Genel ve teknik iletişim kuralları çerçevesinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, etkin iletişim kurar.
Alanında ve insani ilişkilerinde sosyal sorumluluk ve meslek etik bilinciyle karar verir.
Bireysel veya takım çalışması yapabilmeye yatkındır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Algoritma ve Programlamaya Giriş
Bilgisayar Donanımı
Bilimsel Araştırma Teknikleri
DGS İçin Türkçe I
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Matematik
Mikroişlemci Sistemleri
Modern Sanat
Ofis Yazılımları
Temel İlk Yardım Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Web Tasarımının Temelleri
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Ingilizce II
Mesleki İngilizce II
Mesleki Matematik
Nesne Yönelimli Programlama
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi I
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Web Editörü
Yunan Mitolojisi
Bilgisayar Ağ Sistemleri
Bilgisayar Programcılığı Uygulaması I
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Görsel Programlama I
Grafik ve Animasyon
İnternet Programcılığı I
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mobil Programlama
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi II
Bilgisayar Programcılığı Uygulaması II
C Programlama
DGS İçin Matematik II
Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama Yöntemleri
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Görsel Programlama II
İnternet Programcılığı II
İşletim Sistemleri
Kentte Yaşam ve Eğitim
Meslek Etiği
Seminer
Yazılım Mimarisi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 2 2 - 6
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
MAT107 Matematik 2 - - 2
SEC_BLP_1 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
BLP103 Web Tasarımının Temelleri 2 1 - 4
Toplam 16 5 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
BLP104 Nesne Yönelimli Programlama 2 2 - 5
SEC_BLP_2 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
BLP190 Staj - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
BLP106 Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi I 2 2 - 5
BLP102 Veri Yapıları ve Algoritmalar 2 2 - 5
Toplam 15 6 0 25
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLP207 Bilgisayar Programcılığı Uygulaması I - 4 - 4
BLP203 Görsel Programlama I 2 2 - 5
BLP205 İnternet Programcılığı I 2 2 - 5
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SEC_BLP_3 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
BLP201 Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi II 2 2 - 5
Toplam 8 10 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLP208 Bilgisayar Programcılığı Uygulaması II - 4 - 4
BLP202 Görsel Programlama II 2 1 - 5
BLP204 İnternet Programcılığı II 2 1 - 5
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
BLP280 Seminer 1 1 - 3
SEC_BLP_4 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
BLP290 Staj - - - -
Toplam 9 7 0 22
SEC_BLP_1 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLP121 Ofis Yazılımları Seçmeli 1 1 - 2
BLP125 Bilgisayar Donanımı Seçmeli 2 1 - 4
BLP127 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2 - - 3
BLP129 Mikroişlemci Sistemleri Seçmeli 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_BLP_2 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLP124 Web Editörü Seçmeli 1 1 - 3
BLP126 Mesleki Matematik Seçmeli 2 - - 3
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_BLP_3 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLP221 Mobil Programlama Seçmeli 1 1 - 3
BLP223 Grafik ve Animasyon Seçmeli 1 1 - 3
BLP225 Bilgisayar Ağ Sistemleri Seçmeli 2 - - 3
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_BLP_4 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLP222 Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama Yöntemleri Seçmeli 2 - - 3
BLP224 C Programlama Seçmeli 1 1 - 3
BLP226 Yazılım Mimarisi Seçmeli 3 - - 3
BLP228 İşletim Sistemleri Seçmeli 2 - - 3
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3