GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI - - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Program Tanımları

Program 2015/2016 güz döneminde eğitime başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans derecesi alarak Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanı almaya hak kazanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans derecesi alarak Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanı almaya hak kazanmaktadır.

Önlisans

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’na; TYT puan türü sonuçlarına göre, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, örgün (formal), yaygın (non-formal) ve sargın eğitim (informal) yollarından hangisiyle kazanılmış olduğuna bakılmaksızın, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri, müfredat ve ders içerikleri uyması halinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanarak tanır. Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencilerinin, programda yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencilerinin, programda yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Program zorunlu, alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, Dişhekimliği Terminolojisi, Anatomi ve Fizyoloji I, Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon, Radyasyondan Korunma, Matematik, Bilgisayar Becerileri, Tarih, Türk Dili ve Türkçe İletişim, İngilizce alanlarında dersler içermektedir. Alan seçmeli dersler arasında sağlık hukuku, Tıbbi Dokümantasyon, Koruyucu Dişhekimliği, Sağlık Yönetimi, Dental Fotoğrafçılık ve Hasta İletişimi yer almaktadır. Serbest seçmeli dersler, sağlık hizmetleri meslek okulundaki diğer programlarının seçmeli ders müfredatlarında yer alır ve öğrencilere sunulmaktadır. Seçmeli dersler toplam 16 AKTS'dir. Tüm dersler için öğrenciler ara sınavları, finali ve ders devamını tamamlamakla yükümlüdür. Bazı derslerde araştırma ödevleri ve / veya sözlü sunumlar gereklidir. Dönem başına en az bir ara sınav yapılır. Final sınavları, üniversitenin ilan ettiği programa göre yapılır. Son başarı notu, final sınavındaki puanı, ara sınavların puanı, yarıyıl içerisindeki derslere devamı ve dersle ilgili diğer ödevler dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğrencilerin performans düzeyi, dönem not ortalaması ve kümülatif not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten kazandığı kredi puanları, dersin kredi saatlerini ve son harf notunun değeri çarpılarak hesaplanır. Tekrarlanan dersler için son not hesaba katılır. Tüm notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

Program zorunlu, alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, Dişhekimliği Terminolojisi, Anatomi ve Fizyoloji I, Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon, Radyasyondan Korunma, Matematik, Bilgisayar Becerileri, Tarih, Türk Dili ve Türkçe İletişim, İngilizce alanlarında dersler içermektedir. Alan seçmeli dersler arasında sağlık hukuku, Tıbbi Dokümantasyon, Koruyucu Dişhekimliği, Sağlık Yönetimi, Dental Fotoğrafçılık ve Hasta İletişimi yer almaktadır. Serbest seçmeli dersler, sağlık hizmetleri meslek okulundaki diğer programlarının seçmeli ders müfredatlarında yer alır ve öğrencilere sunulmaktadır. Seçmeli dersler toplam 16 AKTS'dir. Tüm dersler için öğrenciler ara sınavları, finali ve ders devamını tamamlamakla yükümlüdür. Bazı derslerde araştırma ödevleri ve / veya sözlü sunumlar gereklidir. Dönem başına en az bir ara sınav yapılır. Final sınavları, üniversitenin ilan ettiği programa göre yapılır. Son başarı notu, final sınavındaki puanı, ara sınavların puanı, yarıyıl içerisindeki derslere devamı ve dersle ilgili diğer ödevler dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğrencilerin performans düzeyi, dönem not ortalaması ve kümülatif not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten kazandığı kredi puanları, dersin kredi saatlerini ve son harf notunun değeri çarpılarak hesaplanır. Tekrarlanan dersler için son not hesaba katılır. Tüm notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

Dişhekimi muayenehaneleri, kamu ve özel kişilere ait diş hekimliği poliklinikleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve devlet hastanelerinde diş hekimi yardımcısı pozisyonunda görev alabilirler.

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile; Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Altınbaş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders İzlenceleri”nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Final notları belirtilen notlar ile ifade edilir; AA harfleri 4.00, BA 3.50, BB 3.00, CB 2.50, CC 2.00, DC 1.50, DD 1.00 ve F 0.00.

Bir öğrencinin Ağız ve Diş Sağlığı Ön lisans Programı’ndan mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak, • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak, • 30 iş günü boyunca yaz stajını tamamlamak.

Örgün Eğitim

Ağız ve Diş Sağlığı Programı, Altınbaş Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesinde ( Kartaltepe Mah. İncirli cad. No:11 Bakırköy / İstanbul) bulunmaktadır. ( Tel: (0 212) 709 45 28, Faks: (0 212) 445 81 71, E-posta: info@altinbas.edu.tr) Programda Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Keskin program başkanı olarak danışmanlık yapmaktadır.

Ön lisans eğitimi süresince, öğretim kadrosu ile birlikte üniversitemiz bünyesinde yer alan diş hekimliği fakültesinin sağladığı fiziksel imkanlar ve öğretim elemanı desteği, nitelikli bir eğitim verilmesinde başrolü oluşturmaktadır. Bunun yanısıra Kamu Hastaneler Birliği ile olan anlaşma yaz stajı ve uygulama dersleri için katkı sağlamaktadır.


Program Çıktıları

1 Vücut sistemlerini oluşturan organların ve baş-boyun bölgesinin morfolojik, anatomik, histolojik ve fizyolojik özellikleri konusunda temel bilgi seviyesine sahip olacaktır.
2 Diş hekimliğinin uğraş alanı olan hastalıkları ve tedavi süreçlerini tanıyacak, bu süreçlerde diş hekimi asistanının görev ve sorumluluklarını bilecektir.
3 Dişlerin morfolojik yapı bilgisine, süt ve sürekli dişleri ayırt etme, sınıflama ve kodlama becerisine sahip ve bu bilgileri mesleki yaşamında kullanacaktır.
4 Diş hekimliğinin klinik uygulamalarında diş hekimi asistanının kullanacağı ve transfer edeceği el aletleri ve cihazları tanıyacak, tedavi alanlarını hazırlama ve tedavi esnasında asiste etme bilgi ve becerisini kazanacaktır.
5 Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan materyallerin manipülasyonu, içerikleri ve özellikleri ile ilgili temel bilgi ve beceriyi kazanacaktır.
6 Dört elli diş hekimliğinde ve diş hekimliği takımında etkin rol alma becerisi kazanacaklardır.
7 Diş hekimliği alanında hasta kaydı, kayıtların korunması ve tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojilerini tanıyacaktır.
8 Koruyucu diş hekimliği çalışmalarında diş hekimi asistanının rolünü bilecektir.
9 Diş hekimliğinde bulaşıcı hastalıklar ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olacak, infeksiyon kontrolü yapabilme becerisi edinecektir.
10 Çevre ve insan sağlığını korumanın önemini bilecek ve bunu mesleki yaşamında uygulayabilme becerisini kazanacaktır.
11 Diş hekimliği alanındaki radyografi teknikleri ve radyasyon tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olacak mesleki uygulamalarda radyasyondan korunma becerisini kazanacaktır.
12 Diş hekimliği uygulamalarında hangi ilaçların kullanıldığını bilecektir.
13 Mesleki yaşamında ihtiyaç duyacağı düzeyde hastayı psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirme ve hasta ile iletişim yetisi kazanacaktır.
14 Sağlık alanında temel sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik haklarını bilecek ve mesleki yaşantısında kullanacaktır.
15 Analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleğinin gerektirebileceği temel koşullarda bunu kullanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Vücut sistemlerini oluşturan organların ve baş-boyun bölgesinin morfolojik, anatomik, histolojik ve fizyolojik özellikleri konusunda temel bilgi seviyesine sahip olacaktır.
Diş hekimliğinin uğraş alanı olan hastalıkları ve tedavi süreçlerini tanıyacak, bu süreçlerde diş hekimi asistanının görev ve sorumluluklarını bilecektir.
Dişlerin morfolojik yapı bilgisine, süt ve sürekli dişleri ayırt etme, sınıflama ve kodlama becerisine sahip ve bu bilgileri mesleki yaşamında kullanacaktır.
Diş hekimliğinin klinik uygulamalarında diş hekimi asistanının kullanacağı ve transfer edeceği el aletleri ve cihazları tanıyacak, tedavi alanlarını hazırlama ve tedavi esnasında asiste etme bilgi ve becerisini kazanacaktır.
Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan materyallerin manipülasyonu, içerikleri ve özellikleri ile ilgili temel bilgi ve beceriyi kazanacaktır.
Dört elli diş hekimliğinde ve diş hekimliği takımında etkin rol alma becerisi kazanacaklardır.
Diş hekimliği alanında hasta kaydı, kayıtların korunması ve tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilişim teknolojilerini tanıyacaktır.
Koruyucu diş hekimliği çalışmalarında diş hekimi asistanının rolünü bilecektir.
Diş hekimliğinde bulaşıcı hastalıklar ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olacak, infeksiyon kontrolü yapabilme becerisi edinecektir.
Çevre ve insan sağlığını korumanın önemini bilecek ve bunu mesleki yaşamında uygulayabilme becerisini kazanacaktır.
Diş hekimliği alanındaki radyografi teknikleri ve radyasyon tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olacak mesleki uygulamalarda radyasyondan korunma becerisini kazanacaktır.
Diş hekimliği uygulamalarında hangi ilaçların kullanıldığını bilecektir.
Mesleki yaşamında ihtiyaç duyacağı düzeyde hastayı psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirme ve hasta ile iletişim yetisi kazanacaktır.
Sağlık alanında temel sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik haklarını bilecek ve mesleki yaşantısında kullanacaktır.
Analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleğinin gerektirebileceği temel koşullarda bunu kullanır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Anatomi ve Fizyoloji I
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I
Diş Hekimliği Terminolojisi
Diş Hekimliğinde Kliniğe Giriş I
Hasta İletişimi
İngilizce I
Meslekte Temel İlke ve Kavramlar
Radyasyondan Korunma
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi
Sağlık ve Sinema
Temel İlk Yardım Eğitimi
Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Bilgisayar Becerileri
Biyomedikal Teknolojileri
Diş Hekimliği Klinik Laboratuvar
Diş Hekimliğinde Kliniğe Giriş II
Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon
Etkili Sunum Teknikleri
Hastane Bilgi İşlem Sistemleri
Ingilizce II
İmplantolojide Diş Hekimi Klin
Kişilerarası İlişkiler
Matematik
Mesleki İngilizce II
Sağlık Hukuku
Sağlık Yönetimi
Tıbbi Dökümantasyon
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Diş Hekimliğinde Ergonomi
Farmakoloji
Histoloji
İş Sağlığı ve Güvenliği
Koruyucu Diş Hekimliği
Mesleki İngilizce I
Meslekte Klinik Uygulama I
Onkoloji Hastalarına Yaklaşım
Alet Bakım ve Korunması
Ameliyathanede Yaşam
Dental Fotoğrafçılık
Meslek Etiği
Meslekte Klinik Uygulama II
Muayenehane İdaresi ve Hasta Kayıt
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Staj
Temel Hastalık Bilgisi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT101 Anatomi ve Fizyoloji I 3 - - 4
ADS105 Diş Hekimliği Terminolojisi 2 - - 3
ADS101 Diş Hekimliğinde Kliniğe Giriş I 4 3 - 9
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
RADY109 Radyasyondan Korunma 2 - - 3
SEC_ADS_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 3 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ADS102 Diş Hekimliğinde Kliniğe Giriş II 2 4 - 9
ADS106 Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon 1 1 - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
MAT108 Matematik 2 - - 2
SEC_ADS_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 7 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS203 Diş Hekimliğinde Ergonomi 1 2 - 6
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
ADS201 Meslekte Klinik Uygulama I 1 16 - 17
SEC_ADS_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
Toplam 6 18 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS296 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
ADS202 Meslekte Klinik Uygulama II 1 16 - 17
ADS208 Muayenehane İdaresi ve Hasta Kayıt 2 1 - 4
SEC_ADS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ADS290 Staj - - - 8
Toplam 9 17 0 34
SEC_ADS_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS123 Meslekte Temel İlke ve Kavramlar Seçmeli 2 - - 2
ADS127 Hasta İletişimi Seçmeli 2 - - 2
ANS121 Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
IAY123 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I Seçmeli - - - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
TGT121 Sağlık ve Sinema Seçmeli 2 - - 2
SEC_ADS_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS124 İmplantolojide Diş Hekimi Klin Seçmeli 2 - - 2
ADS126 Diş Hekimliği Klinik Laboratuvar Seçmeli 2 - - 2
ADS128 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 - - 2
ADS132 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
ADS134 Tıbbi Dökümantasyon Seçmeli 2 - - 2
ADS136 Sağlık Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
ANS122 Biyomedikal Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
IAY124 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri Seçmeli 2 - - 2
TDS124 Etkili Sunum Teknikleri Seçmeli 1 1 - 2
SEC_ADS_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS221 Histoloji Seçmeli 2 - - 2
ADS223 Farmakoloji Seçmeli 2 - - 2
ADS225 Koruyucu Diş Hekimliği Seçmeli 2 - - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
RADY126 Onkoloji Hastalarına Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
SEC_ADS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS222 Alet Bakım ve Korunması Seçmeli 2 - - 2
ADS224 Dental Fotoğrafçılık Seçmeli 2 - - 2
ANS222 Ameliyathanede Yaşam Seçmeli 2 - - 2
ENF222 Temel Hastalık Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
TDS224 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Seçmeli 2 - - 2