GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - ADALET - - ADALET

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi, 2008 yılında, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş; ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrenci kabul etmiş, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da Adalet programı eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibarıyla İkinci Öğretim programı da devam etmektedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Adalet Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Önlisans

Yükseköğretim Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, merkezî olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayları, seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır.

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan ön lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Dönem sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ayrıca, başarısız oldukları derslere yaz okulunda devam edebilirler. Adalet programı müfredatına ait derslerin tamamını almış, bir ders dışındakileri başarıyla tamamlamış mezun durumda öğrenciler veya mezuniyet için tüm dersleri alarak son yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersi başarısız kalmış öğrenciler ek sınav hakkından yararlanırlar. Adalet programından mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Ön Lisans Programı, öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak yetişirler. Öğrenciler; sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş, uygulamaya dönük bilgilere sahip, nitelikli, donanımlı, almış olduğu eğitim ile kazandığı bilgi ve becerilerle tüm yargı kurumlarında, avukatlık, noterlik büroları, ceza infaz idareleri, bankalar, kurumların hukuk birimleri ve özel sektörün hukukla ilgili tüm alanlarında tercih edilen kişiler olarak yetişirler.

Bu programdan mezun olanlar adalet meslek elemanı, avukat bürolarında, mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında ayrıca resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.

ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programına sınavsız geçiş yapabilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. M. Eren GÜÇARSLAN Adalet Program Başkanı E-posta: eren.gucarslan@altinbas.edu.tr Telefon: (0 212) 982 0800

• Zengin içerikli dersler • Nitelikli staj • Kurgusal duruşma ve pratik çalışmalar ile uygulamaya hazırlık • Dinamik akademik kadro • İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yakınlık • Hukuk Fakültesi olan bir üniversite olmanın getirdiği kaynaklara ve kaliteye sahip olma • Lisansa entegre ön lisans programı


Program Çıktıları

1 Mesleki sorumluluk ve meslek etik bilincini analiz eder.
2 Adli ve hukuki konulara ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğini değerlendirir.
3 Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımı ve bu ayrımın sonuçlarını analiz eder.
4 Hukuk alanının gerektirdiği bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiyi kullanır.
5 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisi kazanır.
6 Dosyalama, arşivleme ve donanımları konusunda temel bilgi ve beceri kazanır.
7 Adli ve idari birimler ile kamu veya özel hukuk ofislerinde çalışılabilir.
8 Türk dilini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanabilir.
9 Toplantı düzenleme ve sunum tekniklerini analiz eder.
10 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneği kazanır.
11 Dava açma ve dava takibi konusunu temel düzeyde analiz eder.
12 İcra takibi açma ve takip etme konusunu temel düzeyde analiz eder.
13 Yargılama usulleri ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini karşılaştırır ve yorumlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
Mesleki sorumluluk ve meslek etik bilincini analiz eder.
Adli ve hukuki konulara ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğini değerlendirir.
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımı ve bu ayrımın sonuçlarını analiz eder.
Hukuk alanının gerektirdiği bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiyi kullanır.
Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisi kazanır.
Dosyalama, arşivleme ve donanımları konusunda temel bilgi ve beceri kazanır.
Adli ve idari birimler ile kamu veya özel hukuk ofislerinde çalışılabilir.
Türk dilini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanabilir.
Toplantı düzenleme ve sunum tekniklerini analiz eder.
Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneği kazanır.
Dava açma ve dava takibi konusunu temel düzeyde analiz eder.
İcra takibi açma ve takip etme konusunu temel düzeyde analiz eder.
Yargılama usulleri ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini karşılaştırır ve yorumlar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Anayasa Hukuku Bilgisi
Çekişmesiz Yargı İşleri
DGS İçin Türkçe I
Hukuka Giriş
İletişim Teknikleri
İngilizce I
Klavye I
Kültür ve Toplum
Medeni Hukuk Bilgisi
Modern Sanat
Noterlik Mevzuatı
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Tapu ve Kadastro Mevzuatı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
Yunan Mitolojisi
Adalet Sisteminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
Borçlar Hukuku Bilgisi
DGS için Türkçe II
Hukuk Muhakemesi Bilgisi
Ingilizce II
Klavye II
Mesleki İngilizce II
Muhasebe
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Ticaret Hukuku Bilgisi
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Adalet Psikolojisi
Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
İcra İflas Hukuku Bilgisi
İdare Hukuku Bilgisi
İdari Yargılama Usulü
İş Hukuku Bilgisi
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri
Klavye III
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Adli Yazışma ve Dosyalama Teknikleri
Ceza Hukuku Bilgisi
Ceza Muhakemesi Bilgisi
Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bİlgisi
DGS İçin Matematik II
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Meslek Etiği
Mesleki Uygulama II
Seminer
Tüketicinin Korunması Hukuku

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA103 Anayasa Hukuku Bilgisi 2 - - 4
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ADA111 Çekişmesiz Yargı İşleri 2 - - 2
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
ADA105 Medeni Hukuk Bilgisi 3 - - 5
ADA115 Noterlik Mevzuatı 2 - - 2
SEC_ADA_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 16 2 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA114 Adalet Sisteminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 1 - 2
ADA104 Borçlar Hukuku Bilgisi 3 1 - 4
ADA118 Hukuk Muhakemesi Bilgisi 3 - - 4
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_ADA_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ADA190 Staj - - - -
ADA116 Ticaret Hukuku Bilgisi 3 - - 4
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 2 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA207 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri 2 - - 2
ADA205 İcra İflas Hukuku Bilgisi 3 - - 4
ADA201 İdare Hukuku Bilgisi 2 - - 3
ADA203 İdari Yargılama Usulü 2 - - 3
ADA217 İş Hukuku Bilgisi 2 - - 2
ADA213 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri 2 - - 2
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
ADA211 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
SEC_ADA_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 15 4 0 23
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA202 Ceza Hukuku Bilgisi 3 - - 5
ADA204 Ceza Muhakemesi Bilgisi 3 1 - 4
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
ADA212 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SEC_ADA_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ADA280 Seminer 1 1 - 3
Toplam 11 6 0 21
SEC_ADA_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA123 Tapu ve Kadastro Mevzuatı Seçmeli 2 - - 2
ADA126 İletişim Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
ADA127 Hukuka Giriş Seçmeli 3 - - 4
ADA129 Klavye I Seçmeli - 3 - 2
ADA225 UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Seçmeli 2 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_ADA_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA122 Muhasebe Seçmeli 2 - - 2
ADA126 İletişim Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
ADA128 Klavye II Seçmeli - 3 - 2
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_ADA_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA221 Adalet Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
ADA225 UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Seçmeli 2 - - 3
ADA227 Klavye III Seçmeli - 3 - 2
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO261 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_ADA_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADA222 Tüketicinin Korunması Hukuku Seçmeli 3 - - 4
ADA224 Adli Yazışma ve Dosyalama Teknikleri Seçmeli 1 1 - 3
ADA226 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bİlgisi Seçmeli 3 - - 3
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3